Hvem kan bli medlem?

Hovedregelen er at for å bli medlem i Regnskap Norge må du inneha autorisasjon som regnskapsfører. Unntaket er for de som studerer regnskap og økonomi på bachelor- eller masternivå, eller ute i toårig praksis. De kan tegne student- og praksismedlemskap. Vi har også gjort unntak for tidligere medlemmer (dvs. tidligere autoriserte) som har gått av med pensjon. De kan tegne pensjonistmedlemskap ved å ta kontakt med Regnskap Norge.

Er medlemskapet personlig?

Dersom du er tilknyttet et regnskapsbyrå omfatter medlemskapet både person og byrå. I følge våre vedtekter må minst en autorisert regnskapsfører tegne personlig medlemskap i tillegg til byråets tilknytning. Årsaken er at så lenge du som autorisert regnskapsfører er aktiv i regnskapsyrket og fører regnskap for andre, vil du måtte underlegge deg Regnskap Norge sin kvalitetskontroll. Hvis selskapet ikke er tilknyttet oss, mister vi kontrollfunksjonen og det strider med våre vedtekter og vår avtale med Finanstilsynet.

Dersom du er autorisert, men ikke tilknyttet et regnskapsbyrå, kan du tegne et personlig medlemskap. Du må i tillegg tegne et personlig serviceabonnement som erstatning for manglende byråtilknytning, men arbeidsgiver må likevel registreres.

Kan jeg tegne et personlig medlemskap selv om regnskapsbyrået jeg jobber i ikke ønsker å bli medlem?

For å kunne registrere deg i rett medlemskategori og for at din kursregistrering skal bli riktig, trenger vi til enhver tid informasjon om ditt oppdaterte arbeidsforhold.

Det er viktig at du oppgir navn og organisasjonsnummer på arbeidsgiver, samt hvor vi skal sende din medlemskontingent. Endringene i arbeidssted kan meldes til Regnskap Norge via skjema under Arbeidsforhold på "Min oversikt".

Hvordan blir jeg medlem?

For å bli medlem i Regnskap Norge må du fylle ut vårt innmeldingsskjema. Dette skjemaet inneholder alle opplysninger vi trenger for å registrere medlemskapet.

Du mottar deretter en automatisk e-post med ditt medlemsnummer/byrået sitt brukernummer og passord. Denne skal du ta vare på. Etter 1-2 virkedager får du en manuell godkjenning per e-post fra vår medlemsavdeling, og du får da tilgang til all informasjon om medlemsfordeler etc. på regnskapnorge.no.

Nei, ved oppnådd autorisasjon melder du deg selv inn i Regnskap Norge. Benytt vårt elektroniske innmeldingsskjema.

For 2018:
For det første medlem i regnskapsbyrået er prisen kr 1 865 per år.
For ytterligere medlemmer i samme byrå (Medlem nr 2) er prisen kr 725 per år.
For medlemmer i annen virksomhet (intern økonomi-/regnskapsavd.) er prisen kr 1 800 per år, i tillegg til en personlig serviceavgift på kr 840.
Student- og praksismedlemskap er gratis.
Pensjonistmedlemskap koster kr 725 per år.

Her finner du oversikt over priser.

Nei, du betaler kun for perioden du er medlem og kontingenten beregnes da på bakgrunn av antall måneder som gjenstår av kalenderåret.

Medlemskontingenten finansierer alle sentrale foreningsinstitusjoner. Dette omfatter etablering, drift og utvikling av møteplasser, nettverk og samtlige utvalg i regi av Regnskap Norge. I tillegg dekker den myndighetspåvirkning og mediearbeid, forskning og bransjeutvikling samt utvikling av verktøy og hjelpemidler på web.

Medlemskontingenten er personlig, og dersom den dekkes av arbeidsgiver, lønnsinnberetningspliktig (med skatte- og arbeidsgiveravgiftsplikt). Føringen av denne vil derved gå over lønnssystemet (-kodene). For arbeidsgiver vil dekningen gi fradragsrett som lønnskostnad.

Kontingent som betales til serviceorganisasjoner som utelukkendefungerer som ledd i medlemmenes virksomhet og som yter medlemmene bistand av teknisk, regnskapsmessig eller lignende art er fullt ut fradragsberettiget etter hovedregelen om fradrag i skatteloven § 6-1. Den serviceavgift (serviceabonnement) som betales til Regnskap Norge AS er med andre ord som et rent fagabonnement å regne, hvilket kan trekkes til fradrag som driftskostnad etter den alminnelige regelen i skatteloven som nevnt over. Det samme gjelder også kontrollavgiften og avgiften til Finanstilsynet.

Ja, alt du trenger å gjøre er å gi oss beskjed om at arbeidsgiver dekker medlemskapet og oppgi kontaktopplysninger. Dette gjøres via innmeldingsskjemaet. Faktura stiles da direkte til arbeidsgiver.

Alle byråer som innehar autorisasjon som regnskapsførerselskap og alle enkeltpersonforetak der innehaver er autorisert regnskapsfører.

Regnskapsbyråer som ønsker å bli medlem må i tillegg ha profesjonsansvarsforsikring. Regnskap Norge har en kollektiv avtale med Tryg Forsikring på profesjonsansvarsforsikring som medlemsbyråer kan ta del i. Tegning av forsikring gjøres via innmeldingsskjemaet.

Selskap som velger å melde seg inn i Regnskap Norge betaler kontroll- og serviceavgift. Dette blir regulert ut ifra årsverk innen regnskapsvirksomhet i byrået. Pristabellen finner du på våre nettsider.

I tillegg plikter alle medlemsbyråer i Regnskap Norge å ha profesjonsansvarsforsikring. Denne kan tegnes via oss, men man trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. Vi legger til grunn 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie slik at et årsverk utgjør ca 1 750 timer. Merk at eventuelle overtidstimer skal ikke telles med, en og samme person kan derfor aldri utgjøre mer enn 1 årsverk.

Den personlige medlemskontingenten er en fast sum uavhengig av stillingsbrøk, men service- og kontrollavgift vil bli redusert siden det er kun faktiske arbeidstimer som ligger til grunn for årsverksberegningen.

Serviceavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges faglige og kommersielle tjenestetilbud. Dette omfatter kurs og kunnskapsutvikling, faglig støtte og support, informasjonsformidling, fordelsavtaler, markedsføring, analysearbeid, webutvikling med mer.

Kontrollavgiften finansierer drift og utvikling av Regnskap Norges kvalitetskontrollordning. Medlemsbyråer skal kontrolleres minimum hvert syvende år.

Alle medlemsbyrå i Regnskap Norge har anledning til å delta i denne ordningen. Alle medlemsbyråer plikter å ha profesjonsansvarsforsikring, men trenger ikke å være tilsluttet denne kollektive avtalen. Egen forsikring kan også benyttes, men må da dokumenteres.

Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder også selskaper. Du må derfor søke Finanstilsynet om å oppnå autorisasjon på selskapet. Her finner du mer informasjon og mal for søknad om autorisasjon som regnskapsførerselskap. Merk at Finanstilsynet må ha fattet vedtak om autorisasjon før selskapet meldes inn i Regnskap Norge.

Medlemsfordelene i Regnskap Norge er mange. Vi vil fremheve kursrabatten, en personlig oversikt over ditt etterutdanningskrav og tilgang til fagartikler og fagsupport. Se fullstendig oversikt over medlemsfordeler.

Det er 77 timer i løpet av tre år, dette skal minst omfatte:
- 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innenfor bokføringsregelverket 
- 21 timer skatterett/avgiftsrett 
- 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk 
- 7 timer rettslære 
Dette finner du også mer om i artikkelen "Krav til etterutdanning"

Forutsetningen for å opprettholde autorisasjonen som regnskapsfører er at etterutdanningskravet er oppfylt til enhver tid. Dersom etterutdanningskravet ikke oppfylles, vil det kunne medføre tilbakekall av autorisasjonen.

Som en av mange medlemsfordeler i Regnskap Norge kan du som medlem når som helst logge deg inn på "Min oversikt"  for å få en oversikt over hvordan du ligger an i forhold til kravet. "Min Oppdatering" viser automatisk alle dine Regnskap Norge-kurs, i tillegg til at du kan legge inn godkjente timer fra andre kurstilbydere.

Regnskap & Økonomi er et magasin for Regnskap Norge-regnskapsførernes kunder og andre som er opptatt av regnskap og økonomi. Bladet har som mål å omtale aktuelle og interessante temaer for små- og mellomstore bedrifter. Litt av hensikten med bladet er å gi kundene nyttig informasjon vedrørende det å drive virksomhet på best mulig måte.

Magasinet blir sendt ut som en del av medlemskapet til alle personmedlemmer, samt byråmedlemmer over 3 årsverk. Byråmedlemmer kan som en profilering av sitt byrå og bransjen tegne både pakkeabonnement og kundeabonnement. Ved tegning av kundeabonnement sender vi bladet direkte til dine kunder og forbindelser med hilsen fra ditt firmanavn.