Kontrollprosedyre

Her følger en beskrivelse av Regnskap Norges prosedyre for gjennomføring av kontroll, fra utsendelse om varsel til vedtak etter gjennomført kontroll.
Mars/april I hovedsak sendes varsel om kontroll til virksomheter som er trukket ut for kontroll inneværende år i løpet av mars/april. Eventuelle tilleggsuttrekk skjer i mai/september/oktober. 
Juni/løpende Kontaktpersonen i virksomheten vil få ytterligere informasjon om kontrollen, herunder tilgang til årets kontrollskjema, og tildelt kontrollør. 

Før kontrollen

Det er et ønske fra Regnskap Norge sin side at både de som skal kontrolleres og kontrollørene er best mulig forberedt til kontrollen. Erfaringsmessig er det en del områder hvor det ofte forekommer mangler. Vi ønsker derfor å fokusere på disse gjengangerne i forkant av kontrollen slik at unødvendige mangler i større grad kan unngås. 

I forbindelse med kontrollen benyttes et kvalitetskontrollskjema, oppdragskontrollskjema og oppsummeringsskjema. Spørsmålene i kvalitetskontrollskjemaet (venstre del) skal besvares av kontrollobjektet i forkant av kontrolldagen for gjennomsyn og vurdering av kontrolløren. 

Kontrolløren skal deretter identifisere områder hvor det eventuelt foreligger svakheter eller rom for forbedringer, samt forhold som bør vurderes nærmere under selve kontrollen.

Alle skjemaer som benyttes i forbindelse med kontrollen er digitale. Dette innebærer at utfyllingen foregår elektronisk via web. Skjemaene tilgjengeliggjøres på regnskapnorge.no for de som er valgt ut til kontroll inneværende sesong. 

De som ønsker å se nærmere på skjemaene som benyttes under Regnskap Norge sin kvalitetskontroll kan se nærmere her:

Kvalitetskontrollen – kontrollobjekt – brukerveiledning
Skjemaene slik de vil se ut i systemet
Kontrollskjema - Enkel versjon
Oppdragskontroll - Enkel versjon
Oppsummering - Enkel versjon

 Etter kontrollen

Innen 14 dager etter kontrollen oversender kontrolløren sin rapport til den kontrollerte. Eventuelle mangler som er avdekket skal i rapporten inndeles i:

  • mindre mangler og avvik 
  • mangler og avvik
  • alvorlige mangler og avvik

I rapporten foreslår kontrolløren også totalkonklusjon, nærmere omtale av disse konklusjonene finnes under informasjonen om utvalgets behandling.

Etter mottak av rapporten har den kontrollerte har en frist på 10 dager til å avgi eventuelle kommentarer til rapporten, herunder også tilbakemelding om eventuelle tiltak som er iverksatt siden kontrollen ble avholdt. 

Etter at svarfristen er utløpt oversendes kontrollrapporten, inkludert eventuelle tilsvar fra den kontrollerte, til Kvalitetskontrollutvalget. Utvalget fatter endelig vedtak basert på kontrollrapporten, jf informasjon om utvalgets behandling, som sendes den kontrollerte.

 

Kontrollører

Til å gjennomføre kontrollene engasjerer Regnskap Norge kontrollører på bakgrunn av deres utdanning og erfaring. Kontrollørene har på forhånd selv vært gjenstand for kvalitetskontroll. I forbindelse med kontrollvirksomheten avgir kontrollørene særskilt taushetserklæring. Det er Kvalitetskontrollutvalget som peker ut hvilken av kontrollørene som skal kontrollere hvilket medlem, men medlemmet kan med saklig grunn be om en annen kontrollør.

Kontrolløren har ut over ovennevnte rapportering taushetsplikt om alt han blir kjent med under utøvelsen av kontrolloppdraget. Senest innen to år etter kontrollen er gjennomført, skal kontrolløren ha makulert alle arbeidspapirer knyttet til kontrollen.