Fakta om økonomisystemer

Fakta om økonomisystemer

Her finner du informasjon om de mest brukte økonomisystemene i regnskapsbransjen og blant våre medlemmer. For eksempel hvilke systemer passer for hvem, hvilket system har de mest fornøyde brukerne, og hvem som har justert prisene mest i senere tid.

Bruk gjerne innholdsfortegnelsen nedenfor til å navigere rundt på siden. Den er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

Kilder er vår teknologiundersøkelse, og en priskartlegging gjennomført blant leverandører av de mest brukte økonomisystemene. Vi gjør oppmerksom på at resultater fra teknologiundersøkelsen kun gjenspeiler våre medlemmers synspunkter, og at andre brukergrupper / markeder kan vurdere de samme systemene annerledes.

Innhold på siden

Hvilke økonomisystemer passer for hvem
Funksjonskart for de mest bruke systemene
Markedsandel og andel brukere per system
Hvor fornøyd er medlemmer i Regnskap Norge
Prisendring vs fornøydhet
Om teknologiundersøkelsen

Hvilke økonomisystemer passer for hvem

Systemleverandørene har ulik strategi og markedshorisont. Dette gir utslag i at noen tilbyr løsninger for små foretak, andre for store bedrifter. Enkelte er tilrettelagt for regnskapsbyråer, andre for foretak som selv tar hånd om regnskapsførsel.

Diagrammet nedenfor viser hvem brukerne (våre medlemmer) mener de ulike systemene passer best for. Velg system i filteret. Du kan også ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Funksjonskart for de mest brukte systemene

Programvare kategoriseres som regel etter funksjonalitet. Vi har forsøkt å klargjøre hvilke produktkategorier de mest bruke systemene egentlig tilhører. Merk at i tabellen nedenfor benyttes forkortelser i overskriftene. De betyr følgende:

FMS - Financial Management System (programvare for løpende regnskapsførsel / økonomisystem)

PSA - Payroll Software Application (programvare for lønn)

FCS - Financial Close Software (programvare for årsoppgjør og skatt)

BI - Business Intelligence (programvare for analyse, rapportering og beslutningsstøtte)

CRM - Customer Relationship Management (programvare for kundeadministrasjon, salg og markedsstøtte)

HRM - Human Resource Management (programvare for personaladministrasjon og evt. lønn)

SCM - Supply Chain Management (programvare for logistikk og forsyningskjeder)

Systemer som omfatter alle ovennevnte funksjoner klassifiseres gjerne som ERP - Enterprise Resource Planning. 

Du kan ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Markedsandel og andel brukere per system

Regnskap Norge har spurt medlemmene om hvilke økonomisystemer, lønnssystemer, årsoppgjørssystemer og kvalitetssikringssystemer de benytter. Oppdragsansvarlige i regnskapsforetak har i tillegg spesifisert hvor mange oppdrag som utføres i hvert økonomisystem. Resultatene er gjengitt i diagrammet nedenfor. 

Merk at markedsandel per økonomisystem kan beregnes på flere måter. For eksempel ved å telle antall brukere eller antall regnskapsoppdrag. De ulike metodene gir noe forskjellig resultat.

For å kalkulere markedsandeler i regnskapsbransjen mener vi at antall regnskapsoppdrag per økonomisystem er den mest robuste indikatoren. Dette fordi et regnskapsoppdrag utføres i ett og samme system, og telles kun en gang.

Markedsandel for øvrige systemer (lønn, årsoppgjor og kvalitetssikring) måles i antall personlige brukere.

Bruk filteret til å avgrense datagrunnlaget. Du kan også ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Hvor fornøyd er medlemmer i Regnskap Norge

I diagrammet nedenfor har vi rangert systemene etter hvor fornøyd brukerne er. Merk at rangeringen er basert på medlemmenes vurdering av egne systemer. Det er altså ikke en faglig / klinisk vurdering som ligger bak, men medlemmenes egne erfaringer og brukeropplevelser. Skalaen spenner fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.

Diagrammet viser gjennomnsittsscore, og ved å holde musepeker over diagrammet se du nedre og øvre konfidensgrenser (95% konfidensintervall) samt antall svar. 

Velg målevariabel i filteret. Du kan også ekspandere det (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Prisendring vs fornøydhet

I diagrammet nedenfor er siste prisendring og fornøydhet med systemet sett i sammenheng.

Merk at enkelte systemer er utelatt. Det skyldes at ingen medlemmer har rapportert om prisjusteringer. Dette betyr ikke nødvendigvis at prisene er uendret, men at systemet sannsynligvis er lite brukt, eller at de som har svart på undersøkelsen ikke har oversikt over priser.

Vi er kjent med at de ulike leverandørene justerer priser med ulik frekvens. De fleste foretar justeringer hvert kalenderår, men det finnes eksempler på aktører som holder prisene faste over et lengre tidsrom (utover et år).

Du kan ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Om teknologiundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført digitalt, i perioden fra 12. til 16. desember 2022. Alle ordinære personmedlemmer i Regnskap Norge ble invitert til å delta i undersøkelsen, totalt 8 518 personer. Av disse besvarte 1 651 hele undersøkelsen, og 376 deler av den.  

Omtrent 77 prosent av våre personmedlemmer er tilknyttet regnskapsbransjen, og 23 prosent tilhører andre bransjer (er ansatt i en intern økonomiavdeling). Denne fordelingen finner vi også blant respondentene i undersøkelsen (ikke signifikant forskjellig målt ved 95% KI).

Hva gjelder sammensetningen av antall medlemmer per byråstørrelse er ikke bildet helt i overensstemmelse med medlemsbasen. Vi ser at personmedlemmer tilknyttet små og mellomstore regnskapsbyråer er overrepresentert, og at medlemmer ansatt i store regnskapsbyråer er noe underrepresentert. 

Til tross for små skjevheter mener vi likevel at resultatene har god statistisk utsagnskraft, og speiler medlemsmassen på en god måte.