Forlenget klagefrist på forsinkelsesgebyr til Regnskapsregisteret

Klagefristen ved ilagt forsinkelsesgebyr er forlenget til 15. november 2023 for dem som har anført at forsinkelsen med innsending av årsregnskapet har sammenheng med problemer med skattemeldingen.

Del

Forlengelsen er gitt på anmodning fra Regnskap Norge, og gjelder de tilfellene hvor klagefristen ikke allerede var utløpt per 19. oktober da henvendelsen vår ble mottatt. De som klager må vise til vedtaket om at fristen er forlenget. 

Hvorfor forlengelse?

Regnskapsregisteret har til nå gjennomgående gitt avslag på søknader som viser til problemer med skattemeldingen som grunn for forsinket innlevering av årsregnskapet. Søknadene som er mottatt henviser til problemene og merbyrden generelt, uten at det har vært forklart konkret hvorfor det ikke var mulig å få levert årsregnskapet innen fristen. Vi har tatt opp årsak- og virkningssammenhengene med Regnskapsregisteret, og har nå en underøkelse ute for å samle underbyggende dokumentasjon. Det er i påvente av dette vi har bedt om forlenget klagefrist, slik at det kan hensyntas i den videre behandlingen. Gå til undersøkelsen her. Vi vil oppsummere svarene fra undersøkelsen rett over helgen, og følge opp videre med Regnskapsregisteret rett etter det. 

Regnskapsregisterets forlengelsesvedtak

Her er Regnskapsregisterets tilbakemelding om forlengelsesvedtaket i sin helhet, mottatt 25. oktober:

"Vi har hjemmel til å forlenge klagefristen før denne har utløpt, jf. forvaltningsloven § 29 siste ledd. Bestemmelsen må forstås slik at vi kan forlenge fristen enten vi mottar anmodning om det i konkrete enkeltsaker eller generelt for en bestemt type saker. Etter din anmodning vil vi forlenge klagefristen for de som har fått avslag på søknad om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr for regnskapsåret 2022, og hvor det som grunnlag er anført at forsinkelsen har sammenheng med utsatt frist hos Skatteetaten, til 15. november 2023. I og med at vi bare kan forlenge klagefristen før den har utløpt, gjelder dette for de tilfellene hvor klagefristen ikke allerede hadde utløpt da vi mottok din e-post 19. oktober 2023. De som klager må vise til vedtaket som fremkommer i denne e-postkorrespondansen.  

Vi vil imidlertid minne om det vi tidligere har sagt om at vi kan vektlegge anførsler hvor det vises til konkrete problemer med å få utarbeidet og innsendt årsregnskapet innen fristen 31. juli for den aktuelle virksomheten som søknaden/klagen gjelder. Stort arbeidspress, økt arbeidsbyrde knyttet til ny løsning for innsending av skattemelding til Skatteetaten for enkeltpersonforetak og ferieavvikling er ikke tilstrekkelig, og det vil ikke være grunnlag for å få medhold i klage med disse anførslene."