Fakta om regnskapsbransjen

Her finner du oversikt over sentrale nøkkeltall, trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Siden inneholder informasjon om omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, sysselsetting, priser, oppdragsmengde og lønnsomhet. Bruk gjerne tabellen nedenfor til å navigere rundt på siden. Alle tema er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

Kilder er konsesjonsregisterert til Finanstilsynet, årsregnskapsdata hentet fra Bisnode, tabeller fra SSB og egne undersøkelser.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Skrevet av: Svein Austheim, Regnskap Norge
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Innhold på siden

REGNSKAPSBRANSJEN

 

Utvikling i bransjeomsetning

Prognose på bransjeomsetning

Omsetning per tjenesteområde

10 største aktører

MARKEDSSTRUKTUR

 

Fordeling av bransjeomsetning

Konsolideringsgraden

 

SYSSELSETTING

 

Antall autoriserte

Antall med yrkeskode "Regnskapsfører"

Antall sysselsatte i NACE 69201 - regnskap og bokføringstjenester

PRISER

 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

OPPDRAGSMENGDE

 

Utvikling i antall oppdrag

LØNNSOMHET

 

Omsetning / EBITDA / Årsresultat per ansatt

 

Regnskapsbransjen

Regnskapsbransjen består av autoriserte regnskapsforetak og statsautoriserte regnskapsførere som driver virksomhet gjennom enkeltpersonforetak. Bransjeomsetning er akkumulert inntekt fra salg av regnskapstjenester.   


Utvikling i bransjeomsetning

Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. Målt i markedspriser er økningen siste år 6 prosent. Gjennomsnittlig årlig vekstrate (CAGR - Compunded Annual Growth Rate), i perioden fra 2007 til 2021, er 6,3 prosent. Dette tilsier at omsetningen dobler seg i løpet av 11,3 år. 

Diagrammet nedenfor viser utvikling i årlig bransjeomsetning, målt i både markedspriser og faste 2021-priser. Med faste priser menes at vi korrigerer for at penger taper seg i verdi, og har derfor oppjustert omsetningen tidligere år til prisnivået i 2021. Tall i tusen NOK.

Til toppen av siden

Prognose på bransjeomsetning

Regnskap Norges prognose for fremtidig bransjeomsetning er en framskrivning av den historiske utviklingen (ekstrapolering). Diagrammet nedenfor viser den mest sannsynlige utviklingen, samt utfallsrommet rundt dette anslaget (95 prosent konfidensintervall).

Dess lenger frem i tid modellen ser - jo mer øker usikkerheten. Vi antar at bransjeomsetningen i 2022 vil bli omtrent 20,6 milliarder. Tall i tusen NOK.

Til toppen av siden

Omsetning per tjenesteområde

Diagrammet nedenfor viser andel av omsetning per tjenesteområde.

Resultatene stammer fra en spørreundersøkelse gjennomført blant Regnskap Norges medlemsbedrifter oktober 2022. 

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for 4 år siden, og er omtalt i Bransjerapporten 2018 (PDF).

Til toppen av siden

10 største aktører i 2021

De 10 største aktørene har i sum en omsetning på omtrent 6,4 milliarder. Dette tilsier en markedsandel på 33 prosent. Tall i tusen NOK.

Til toppen av siden

Markedsstruktur

Alle som påtar seg å føre regnskap for andre i næring har i utgangspunktet autorisasjonsplikt etter regnskapsførerloven. Retten til å selge regnskapstjenester oppnås kun ved å etablere selskap / kontorsted i Norge, og det må være et autorisert regnskapsforetak (evt. autorisert innehaver hvis EPF). Markedet for salg av regnskapstjenester er derfor nasjonalt.

Regnskapsbedrifter betjener i all hovedsak lokalt næringsliv, men store aktører har ofte et bredere nedslagsfelt. Prisnivå og grad av konkurranse varierer i lokale markeder, og på tvers av ulike kundesegmenter.  

Fordeling av bransjeomsetning

Det finnes svært mange små, og noen få store tilbydere av regnskapstjenester. Diagrammet nedenfor viser omsetning i tusen NOK etter kategorier av antall ansatte. 

Til toppen av siden

Konsolideringsgraden

Vi benytter her Gini-koeffisienten som et mål på hvor konsolidert regnskapsbransjen egentlig er. Den skaleres til en score på mellom 0 og 100, hvor 0 indikerer at alle aktører har like stor omsetning, og 100 indikerer at kun en aktør har all omsetning. 

P90 er omsetningen til det foretaket som har høyere omsetning enn 90 prosent av alle. P10 viser omsetningen til det foretaket som har lavere omsetning enn 90 prosent av alle.  

Markedskonsentrasjon kan også måles ved å se på aggregert omsetning i desiler. Når foretakene rangeres etter omsetning, fra lavest til høyest, vil de anses som inndelt i desiler når hver av de 10 gruppene inneholder det samme antall foretak. 

 

2021

2020

2019

   Markedskonsentrasjon      
   Gini-koeffisient 76,8 76,3 76,1
   P90 (i 1 000 kr) 10 863 10 033 9 873
   P10 (i 1 000 kr) 190 151 146
       
   Omsetning per desil (i 1000 kr)      
   Desil 1  24 775 21 481 21 382
   Desil 2 89 771 80 328 86 276
   Desil 3 188 592 170 536 182 714
   Desil 4 296 996 283 656 304 186
   Desil 5 448 562 436 579 477 458
   Desil 6 681 780 656 354 730 078
   Desil 7 987 375 968 434 1 061 716
   Desil 8 1 501 239 1 465 124 1 612 613
   Desil 9 2 347 986 2 309 740 2 555 304
   Desil 10   13 061 232 12 111 198 10 242 328
Til toppen av siden

Sysselsetting og rekruttering

Til tross for at arbeidsprosesser og oppgaver blir stadig mer automatisert blir det ikke færre ansatte i verken yrket eller bransjen. Det kan se ut til at eventuelle tapte arbeidstimer, på grunn av teknologiutvikling og effektivisering, kompenseres ved at man tar inn flere kunder og/eller finner nye ben å stå på. 

Antall statsautoriserte

Antall statsautoriserte regnskapsførere har vokst betydelig siden autorisasjonsordningen ble innført i 1993. Statistikken påvirkes av at revisjonsplikten for små selskaper bortfalt i 2012, og at et betydelig antall revisorer da tok ut autorisasjon som regnskapsfører. Majoriteten av disse valgte imidlertid å si den fra seg i løpet av 2016. Trenden er at vekstraten har avtatt noe etter 2016.

Til toppen av siden

Antall med yrkeskode «Regnskapsfører»

Yrkeskoder settes av arbeidsgiver og rapporteres via a-meldingen. Yrkeskoden "regnskapsfører" tilhører hovedgruppe 3-høyskoleyrker. Merk at den benyttes på alle som jobber med regnskap og regnskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Yrkeskoden er uavhengig av autorisasjon, bransje, lønn, utdanningsnivå mv. 

Til toppen av siden

Antall sysselsatte i NACE 69.201 - Regnskap og bokføringstjenester

Totalt er det nær 2,7 millioner sysselsatte i Norge. Av disse jobber omtrent 26 000 innen NACE 69.2 - Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Det betyr at dersom vi ser regnskaps- og revisjonsbransjen under ett - er de den 29-største næringen i Norge (av totalt 273). 

Det var omtrent 16 500 sysselsatte i regnskapsbransjen i 2021.

Til toppen av siden

Priser på regnskapstjenester

Regnskap Norge har ikke anledning til å kartlegge priser på regnskapstjenester blant egne medlemsbedrifter. Det skyldes at Konkurransetilsynet mener det vil føre til samordning og koordinering av prisnivåer i markedet.

SSB følger utviklingen i priser på regnskap- og bokføringstjenester, men uten å spesifisere kronebeløp, prismodeller eller produktkategorier. 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

Prisindeksen til SSB viser at priser på regnskapstjenester har steget mer enn priser på revisjonstjenester siden 2010. Prisnivået på regnskap og bokføringstjenester har også steget mer enn det gjennomsnittlige lønnsnivået til statsautoriserte regnskapsførere siden 2012 (målt i nominelle verdier).

Til toppen av siden

Oppdragsmengde

Oppdragsmengde utledes av antall aktive regnskapsoppdrag registrert via samordnet registermelding. Statistikken tar høyde for at et og samme foretak kan benytte to eller flere eksterne regnskapsførere. Oppdragsmengden er altså ikke samsvarende med antall foretak som benytter ekstern regnskapsfører, men marginalt høyere. 

Medlemsbedrifter i Regnskap Norge ivaretar 78 prosent av alle regnskapsoppdrag.

Utvikling i antall oppdrag

Antall regnskapsoppdrag har steget betydelig i senere år. I henhold til Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn var det omtrent 207 000 oppdrag i 1999. 

Diagrammet viser årlige vekstrater i utvalgte perioder, og grafen viser utvikling i antall oppdrag fra og med 4 kvartal 2014. Merk at tidsserien gjør et lite sprang i mai 2019, men dette skyldes en mindre justering av tellemetoden.

Til toppen av siden

Lønnsomhet

I analysen av lønnsomhet har vi kun medtatt autoriserte regnskapsforetak registrert med NACE koden 69.201 - regnskap og bokføringstjenester. I tilllegg har vi fjernet ekstremverdier ved å beregne interkvartil rekkevidde og multiplisere med 1,5 (Box-Whiskers).

Vi benytter tre ulike mål for å vurdere økonomiske prestasjoner, henholdsvis omsetning per ansatt, EBITDA per ansatt og årsresultat etter skatt per ansatt. 

I diagrammet nedenfor har vi rangert regnskapsselskapene etter omsetning per ansatt - fra lavest til høyest - langs den horisontale aksen (x-aksen), og etter prosentvis andel langs den vertikale aksen (y-aksen). Ved å holde musepekeren over diagrammet får du opp en markør. Denne leser av prosentandelen som ligger under et gitt nivå.

NB! Hold musepeker over diagrammet for mer detaljert informasjon (verktøytips).

Til toppen av siden