Fakta om regnskapsbransjen

Her finner du oversikt over sentrale nøkkeltall, trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Siden inneholder informasjon om omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, sysselsetting, priser, oppdragsmengde og lønnsomhet. Bruk gjerne tabellen nedenfor til å navigere rundt på siden. Alle tema er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

Kilder er konsesjonsregisterert til Finanstilsynet, årsregnskapsdata hentet fra Bisnode, tabeller fra SSB og egne undersøkelser.

 Innhold på siden

REGNSKAPSBRANSJEN

 

Utvikling i bransjeomsetning

Prognose på bransjeomsetning

10 største aktører

MARKEDSSTRUKTUR

 

Fordeling av bransjeomsetning

Konsolideringsgraden

 

SYSSELSETTING

 

Antall autoriserte

Antall med yrkeskode "Regnskapsfører"

Antall sysselsatte i NACE 69201 - regnskap og bokføringstjenester

PRISER

 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

OPPDRAGSMENGDE

 

Utvikling i antall oppdrag

LØNNSOMHET

 

Omsetning per ansatt

EBITDA per ansatt

Årsresultat per ansatt 

Regnskapsbransjen

Regnskapsbransjen består av autoriserte regnskapsførerselskaper og autoriserte regnskapsførere som driver virksomhet gjennom enkeltpersonforetak. Bransjeomsetning er akkumulert inntekt fra salg av regnskapstjenester.   


Utvikling i bransjeomsetning

Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. Målt i markedspriser er økningen siste år 7,1 prosent. Gjennomsnittlig årlig vekstrate (CAGR - Compunded Annual Growth Rate), i perioden fra 2007 til 2020, er 6,4 prosent. Dette tilsier at omsetningen dobler seg i løpet av 11,2 år. 

Diagrammet nedenfor viser utvikling i årlig bransjeomsetning, målt i både markedspriser og faste 2020-priser. Med faste priser menes at vi korrigerer for at penger taper seg i verdi, og har derfor oppjustert omsetningen tidligere år til prisnivået i 2020. Tall i tusen NOK.

OBS! Om diagrammene under ikke vises kan du høyreklikke på diagrammet og velge "Last inn rammen på nytt"

Til toppen av siden

Prognose på bransjeomsetning

Regnskap Norges prognose for fremtidig bransjeomsetning er en framskrivning av den historiske utviklingen (ekstrapolering). Diagrammet nedenfor viser den mest sannsynlige utviklingen, samt utfallsrommet rundt dette anslaget (95 prosent konfidensintervall).

Dess lenger frem i tid modellen ser - jo mer øker usikkerheten. Vi antar at bransjeomsetningen i 2021 vil bli omtrent 20 milliarder. Tall i tusen NOK.

Til toppen av siden

10 største aktører i 2020

De 10 største aktørene har i sum en omsetning på omtrent 5,7 milliarder. Dette tilsier en markedsandel på 31 prosent. Tall i tusen NOK.

Til toppen av siden

Markedsstruktur

Alle som påtar seg å føre regnskap for andre i næring har i utgangspunktet autorisasjonsplikt etter regnskapsførerloven. Retten til å selge regnskapstjenester oppnås kun ved å etablere selskap i Norge, og det må være et autorisert regnskapsførerselskap. Markedet for salg av regnskapstjenester er derfor nasjonalt. Regnskapsbedrifter betjener i all hovedsak lokalt næringsliv, men store aktører har ofte et bredere nedslagsfelt. Prisnivå og grad av konkurranse varierer i lokale markeder, og på tvers av ulike kundesegmenter.  

Fordeling av bransjeomsetning

Det finnes svært mange små, og noen få store tilbydere av regnskapstjenester. Diagrammer nedenfor viser omsetning i tusen NOK og markedsandel i prosent, etter kategorier av antall ansatte. Merk at forklaringen inneholder også informasjon om antall foretak per kategori. For eksempel består kategorien "1 ansatt" av totalt 1 086 foretak. I sum omsetter de for 738 millioner og har en markedsandel på 4 prosent.  

Til toppen av siden

Konsolideringsgraden

Vi benytter her Gini-koeffisienten som et mål på hvor konsolidert regnskapsbransjen egentlig er. Den skaleres til en score på mellom 0 og 100, hvor 0 indikerer at alle aktører har like stor omsetning, og 100 indikerer at kun en aktør har all omsetning. Koeffisienten utledes som arelet av det røde området i diagrammet nedenfor (A / (A + B)). Da koeffisienten har økt inkrementelt med 0,2 prosentpoeng fra 2019 til 2020 betyr det at regnskapsbransjen er marginalt mer konsolidert enn året før. Trenden er at vi sakte går fra mange små - mot færre og større aktører.

Tabellen ved siden av diagrammet viser også P90/P10-forholdet. Dette er et forholdstall mellom omsetningen til det foretaket i fordelingen som har høyere omsetning enn 90 prosent av alle (P90), og omsetningen til det foretaket som har lavere omsetning enn 90 prosent av alle (P10). Da P90/P10-forholdet er redusert fra 67,1 til 66,7 gir det en indikasjon på at små foretak har like god omsetningsutvikling som store foretak. 

Til toppen av siden

Sysselsetting og rekruttering

Til tross for at arbeidsprosesser og oppgaver blir stadig mer automatisert blir det ikke færre ansatte i verken yrket eller bransjen. Det kan se ut til at eventuelle tapte arbeidstimer, på grunn av teknologiutvikling og effektivisering, kompenseres ved at man tar inn flere kunder og/eller finner nye ben å stå på. 

Antall autoriserte

Antall autoriserte regnskapsførere har i snitt økt med 4,1 prosent per år siden 1999. Trenden er imidlertid at vekstraten har avtatt noe i senere år. I løpet av de siste 10 årene har antall autoriserte økt i snitt med 1,9 prosent hvert år.

Til toppen av siden

Antall med yrkeskode «Regnskapsfører»

Yrkeskoder settes av arbeidsgiver og rapporteres via a-meldingen. Yrkeskoden "regnskapsfører" tilhører hovedgruppe 3-høyskoleyrker. Merk at den benyttes på alle som jobber med regnskap og regnskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Yrkeskoden er uavhengig av autorisasjon, bransje, lønn, utdanningsnivå mv. 

Til toppen av siden

Antall sysselsatte i NACE 69.201 - Regnskap og bokføringstjenester

Antall sysselsatte i regnskapsbransjen har steget kontinuerlig siden 2015. Merk at tall fra tidligere perioder, dvs. fra 2010 til 2014, dessverre ikke er direkte sammenlignbare da a-ordningen ble innført i 2015. 

Regnskap Norge gjennomførte høsten 2019 en rekrutteringsundersøkelse blant egne medlemsbedrifter. Resultatene viste at nær 40 prosent hadde ansatt en eller flere nye medarbeidere i løpet av 2019. Vi fant at det er signifikante forskjeller mellom små og store regnskapsbedrifter, både med hensyn til hvilke kvalifikasjoner de ser etter i nyansatte, og innholdet i stillingene de ble rekruttert til. 

Til toppen av siden

Priser på regnskapstjenester

Regnskap Norge har ikke anledning til å kartlegge priser på regnskapstjenester blant egne medlemsbedrifter. Det skyldes at Konkurransetilsynet mener det vil føre til samordning og koordinering av prisnivåer i markedet.

SSB følger utviklingen i priser på regnskap- og bokføringstjenester, men uten å spesifisere kronebeløp, prismodeller eller produktkategorier. 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

Prisindeksen til SSB viser at priser på regnskapstjenester har steget mer enn priser på revisjonstjenester siden 2010. Prisnivået på regnskap og bokføringstjenester har også steget mer enn det gjennomsnittlige lønnsnivået til autoriserte regnskapsførere siden 2012 (målt i nominelle verdier).

Til toppen av siden

Oppdragsmengde

Oppdragsmengde utledes av antall aktive regnskapsoppdrag registrert via samordnet registermelding. Statistikken tar høyde for at et og samme foretak kan benytte to eller flere eksterne regnskapsførere. Oppdragsmengden er altså ikke samsvarende med antall foretak som benytter ekstern regnskapsfører, men marginalt høyere. 

Vi ser at regnskapsbransjen har relativt lojale kunder, men 13 prosent av alle oppdrag bytter likevel regnskapsfører i løpet av et kalenderår. I perioden fra 2021 til 2022 tilsier dette omtrent 58 000 regnskapsoppdrag. Netto tilvekst i oppdragsmengde, det vil si helt nye oppdragsgivere fratrukket de som ikke lenger benytter ekstern regnskapsfører, er omtrent 5 prosent. Dette tilsier en netto tilsvekst på omtrent 22 000 oppdragsgivere i perioden fra mai 2021 til april 2022. Andel regnskapsoppdrag registrert med samme regnskapsfører i samme periode er 82 prosent, dvs ca 367 000 regnskapsoppdrag er uforandret.

Medlemsbedrifter i Regnskap Norge ivaretar 78 prosent av alle regnskapsoppdrag.

Utvikling i antall oppdrag

Antall regnskapsoppdrag har steget betydelig i senere år. I henhold til Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn har oppdragsmengden i snitt økt med 4,3 prosent, hvert år, siden 2007.

Diagrammet nedenfor viser utvikling i antall oppdrag fra og med 4 kvartal 2014. Merk at tidsserien gjør et lite sprang i mai 2019, men dette skyldes en justering av tellemetoden.

Til toppen av siden

Lønnsomhet

I analysen av lønnsomhet har vi kun medtatt autoriserte regnskapsførerselskaper registrert med NACE koden 69.201 - regnskap og bokføringstjenester. I tilllegg har vi fjernet ekstremverdier ved å beregne interkvartil rekkevidde og multiplisere med 1,5 (Box-Whiskers).

Vi benytter tre ulike mål for å vurdere økonomiske prestasjoner, henholdsvis omsetning per ansatt, EBITDA per ansatt og årsresultat etter skatt per ansatt. 

Omsetning per ansatt

Tabellen viser omsetning per ansatt for kategorier av antall ansatte.

Merk at de to kolonnene til høyre i tabellen viser vekstraten til medianverdien (midttallet), og er beregent ved hjelp av et geometrisk gjennomsnitt (CAGR). Gjennomsnitt, standardavvik og median angitt i tusen NOK.

Til toppen av siden

EBITDA per ansatt

Tabellen viser EBITDA per ansatt for kategorier av antall ansatte.

Merk at de to kolonnene til høyre i tabellen viser vekstraten til medianverdien (midttallet), og er beregent ved hjelp av et geometrisk gjennomsnitt (CAGR). Gjennomsnitt, standardavvik og median angitt i tusen NOK.

Til toppen av siden

Årsresultat per ansatt

Tabellen viser årsresultat (etter skatt) per ansatt for kategorier av antall ansatte.

Merk at de to kolonnene til høyre i tabellen viser vekstraten til medianverdien (midttallet), og er beregent ved hjelp av et geometrisk gjennomsnitt (CAGR). Gjennomsnitt, standardavvik og median angitt i tusen NOK.

Til toppen av siden