Fakta om regnskapsbransjen

Her finner du oversikt over sentrale nøkkeltall, trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Siden inneholder informasjon om omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, sysselsetting, priser, oppdragsmengde og lønnsomhet. Bruk gjerne tabellen nedenfor til å navigere rundt på siden. Alle tema er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

Kilder er konsesjonsregisterert til Finanstilsynet, årsregnskapsdata hentet fra Bisnode, tabeller fra SSB og egne undersøkelser.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Skrevet av: Svein Austheim, Regnskap Norge
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Innhold på siden

REGNSKAPSBRANSJEN

 

Utvikling i bransjeomsetning

Prognose på bransjeomsetning

Omsetning per tjenesteområde

10 største aktører

MARKEDSSTRUKTUR

 

Fordeling av bransjeomsetning

Konsolideringsgraden

 

SYSSELSETTING

 

Antall autoriserte

Antall med yrkeskode "Regnskapsfører"

Antall sysselsatte i NACE 69201 - regnskap og bokføringstjenester

PRISER

 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

OPPDRAGSMENGDE

 

Utvikling i antall oppdrag

LØNNSOMHET

 

Driftsmargin, EBITDA-margin, Egenkapitalavkastning og Nettoresultatmargin

 

Regnskapsbransjen

Regnskapsbransjen består av autoriserte regnskapsforetak og statsautoriserte regnskapsførere som driver virksomhet gjennom enkeltpersonforetak. Bransjeomsetning er akkumulert inntekt fra salg av regnskapstjenester.   


Utvikling i bransjeomsetning

Omsetningsveksten siste år er 7,3 prosent, målt i markedspriser. 

Diagrammet nedenfor viser utvikling i årlig bransjeomsetning, målt i både markedspriser og faste 2022-priser. Med faste priser menes at vi korrigerer for at penger taper seg i verdi, og har derfor oppjustert omsetningen tdligere år til prisnivået i 2022. Tall i tusen NOK.

 

Prognose på bransjeomsetning

Diagrammet nedenfor viser den mest sannsynlige utviklingen i bransjeomsetning, samt utfallsrommet rundt prognosen (95 prosent konfidensintervall).

Vi antar at bransjeomsetningen i 2023 vil bli omtrent 22 milliarder. Diagrammet viser også gjennomsnittlig årlig vekstrate (CAGR - Compunded Annual Growth Rate). I perioden fra 2007 til 2022 er vekstraten 6,4 prosent årlig. Dette tilsier at omsetningen dobler seg i løpet av 11,2 år.

Tall i tusen NOK.

 

Omsetning per tjenesteområde

Diagrammet nedenfor viser andel av omsetning per tjenesteområde.

Resultatene stammer fra en spørreundersøkelse gjennomført blant Regnskap Norges medlemsbedrifter.

En tilsvarende kartlegging ble gjennomført i 2018, og er omtalt i Bransjerapporten 2018 (PDF).

 

10 største aktører 

De 10 største aktørene omsatte for omtrent 6,4 milliarder i 2021 og 7,6 milliarder i 2022. Dette tilsier at deres markedsandel har økt fra 33 prosent til 36 prosent.

Tall i tusen NOK.

 

Markedsstruktur

Alle som påtar seg å føre regnskap for andre i næring har i utgangspunktet autorisasjonsplikt etter regnskapsførerloven. Retten til å selge regnskapstjenester oppnås kun ved å etablere selskap / kontorsted i Norge, og det må være et autorisert regnskapsforetak (evt. autorisert innehaver hvis EPF). Markedet for salg av regnskapstjenester er derfor nasjonalt.

Regnskapsbedrifter betjener i all hovedsak lokalt næringsliv, men store aktører har ofte et bredere nedslagsfelt. Prisnivå og grad av konkurranse varierer i lokale markeder, og på tvers av ulike kundesegmenter.  

Fordeling av bransjeomsetning

Det finnes svært mange små, og noen få store tilbydere av regnskapstjenester. Diagrammet nedenfor viser aggregert omsetning i tusen NOK etter kategorier av antall ansatte. Datagrunnlaget er basert på omsetning per juridisk enhet (dvs. uavhengig av kjede- og konserntilknytninger). 

 

Markedskonsentrasjon

Vi benytter Gini-koeffisient og Herfindal indeks som mål på hvor konsolidert omsetningen i regnskapsbransjen egentlig er. Begge disse målene er skalert til en verdi mellom 0 og 100. Gini koeffisienten måler imidlertid ulikhet, hvor 0 indikerer ingen ulikhet og 100 indikerer høy ulikhet. Både ordinær Herfindal indeksen, og den normaliserte versjonen, måler graden av markedskonsentrasjon. I en normalisert indeks indikerer 0 perfekt konkurranse, og at alle firma har lik markedsandel, mens 100 indikerer monopol.

P90 er omsetningen til det foretaket som har høyere omsetning enn 90 prosent av alle. P10 viser omsetningen til det foretaket som har lavere omsetning enn 90 prosent av alle.  

Markedskonsentrasjon kan også måles ved å se på aggregert omsetning i desiler. Når foretakene rangeres etter omsetning, fra lavest til høyest, vil de anses som inndelt i desiler når hver av de 10 gruppene inneholder det samme antall foretak. 

Datagrunnlaget tar høyde for kjede- og konsertilknytning (dvs. omsetning er konsolidert på kjede- og konsernivå).

 

2022

2021

2020

2019

   Markedskonsentrasjon        
   Gini-koeffisient 77,3 76,8 76,3 76,1
   Herfindal indeks 1,87 1,57 1,53 1,40
   Normalisert Herfindal indeks 1,83 1,54 1,50 1,37
   P90 (i 1 000 kr) 11 701 10 863 10 033 9 873
   P10 (i 1 000 kr) 211 190 151 146
         
   Omsetning per desil (i 1000 kr)        
   Desil 1  7 350 24 775 21 481 21 382
   Desil 2 72 874 89 771 80 328 86 276
   Desil 3 186 061 188 592 170 536 182 714
   Desil 4 326 561 296 996 283 656 304 186
   Desil 5 513 345 448 562 436 579 477 458
   Desil 6 793 115 681 780 656 354 730 078
   Desil 7 1 193 066 987 375 968 434 1 061 716
   Desil 8 1 815 868 1 501 239 1 465 124 1 612 613
   Desil 9 2 945 211 2 347 986 2 309 740 2 555 304
   Desil 10   13 185 878 13 061 232 12 111 198 10 242 328

 

Sysselsetting og rekruttering

Til tross for at arbeidsprosesser og oppgaver blir stadig mer automatisert blir det ikke færre ansatte i verken yrket eller bransjen. Det kan se ut til at eventuelle tapte arbeidstimer, på grunn av teknologiutvikling og effektivisering, kompenseres ved at man tar inn flere kunder og/eller finner nye ben å stå på. 

Antall statsautoriserte

Antall statsautoriserte regnskapsførere har vokst betydelig siden autorisasjonsordningen ble innført i 1993. Statistikken påvirkes av at revisjonsplikten for små selskaper bortfalt i 2012, og at et betydelig antall revisorer da tok ut autorisasjon som regnskapsfører. Majoriteten av disse valgte imidlertid å si den fra seg i løpet av 2016. Trenden er at vekstraten har avtatt noe etter 2016.

 

Antall med yrkeskode «Regnskapsfører»

Yrkeskoder settes av arbeidsgiver og rapporteres via a-meldingen. Yrkeskoden "regnskapsfører" tilhører hovedgruppe 3-høyskoleyrker. Merk at den benyttes på alle som jobber med regnskap og regnskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Yrkeskoden er uavhengig av autorisasjon, bransje, lønn, utdanningsnivå mv. 

 

Antall sysselsatte i NACE 69.201 - Regnskap og bokføringstjenester

Totalt er det nær 2,7 millioner sysselsatte i Norge. Av disse jobber omtrent 26 000 innen NACE 69.2 - Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Det betyr at dersom vi ser regnskaps- og revisjonsbransjen under ett - er de den 29-største næringen i Norge (av totalt 273). 

Det var omtrent 16 650 sysselsatte i regnskapsbransjen i 2022.

 

Priser på regnskapstjenester

Regnskap Norge har ikke anledning til å kartlegge priser på regnskapstjenester blant egne medlemsbedrifter. Det skyldes at Konkurransetilsynet mener det vil føre til samordning og koordinering av prisnivåer i markedet.

SSB følger utviklingen i priser på regnskap- og bokføringstjenester, men uten å spesifisere kronebeløp, prismodeller eller produktkategorier. 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

Prisindeksen til SSB viser at priser på regnskapstjenester har steget mer enn priser på revisjonstjenester siden 2010. Prisnivået på regnskap og bokføringstjenester har også steget mer enn det gjennomsnittlige lønnsnivået til statsautoriserte regnskapsførere siden 2012 (målt i nominelle verdier).

 

Oppdragsmengde

Oppdragsmengde utledes av antall aktive regnskapsoppdrag registrert via samordnet registermelding. Statistikken tar høyde for at et og samme foretak kan benytte to eller flere eksterne regnskapsførere. Oppdragsmengden er altså ikke samsvarende med antall foretak som benytter ekstern regnskapsfører, men marginalt høyere. 

Medlemsbedrifter i Regnskap Norge utfører78 prosent av alle regnskapsoppdrag.

Utvikling i antall oppdrag

Antall regnskapsoppdrag har steget betydelig i senere år. I henhold til Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn var det omtrent 207 000 oppdrag i 1999. 

Diagrammet viser utvikling i antall oppdrag fra 1999. Vi gjør oppmerksom på at enkelte år, i perioden mellom 2000 og 2014, er oppdragsmengden estimert (ikke basert på faktiske målinger). Fra 2015 er datagrunnlaget utarbeidet av Dun & Bradstreet på vegne av Regnskap Norge.

 

Lønnsomhet

Analysen av lønnsomhet omfatter kun selskaper (med konsesjon som regnskapsførerselskap).

Det er mange bransjer / næringsgrupper (NACE) representert i konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet. Det vi omtaler som regnskapsbransjen inneholder med andre ord også virksomheter som er registrert med andre næringskoder. I analysen av lønnsomhet har vi inkludert alle virksomheter som innehar godkjenning som regnskapsførerselskap. Det er likevel rimelig å anta at de som opererer i andre bransjer hovedsakelig tjener inntekt fra andre forretningsområder, og at lønnsomheten vil være påvirket av dette.

I diagrammet nedenfor kan resultatene filtreres på bakgunn av årstall, fylke og nettopp bransje. 

Du kan velge mellom 4 ulike nøkkeltall. De beregnes slik:

  • Driftsmargin = Driftsresultat (EBIT) / omsetning
  • EBITDA margin = EBTIDA / omsetning
  • Egenkapitalavkastning = Årsresultat (etter skatt) / Egenkapital
  • Nettoresultatmargin = Årsresultat (etter skatt) / Omsetning

Alle nøkkeltall benytter median som mål på sentraltendens. 

Til toppen av siden