Fakta om regnskapsbransjen

Her finner du oversikt over sentrale nøkkeltall, trender og utviklingstrekk i regnskapsbransjen. Siden inneholder informasjon om omsetning, største aktører, markedsstruktur, konsolidering, sysselsetting, priser, oppdragsmengde og lønnsomhet. Bruk gjerne tabellen nedenfor til å navigere rundt på siden. Alle tema er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

Kilder er konsesjonsregisterert til Finanstilsynet, årsregnskapsdata hentet fra Bisnode, tabeller fra SSB og egne undersøkelser.

 Innhold på siden

REGNSKAPSBRANSJEN

 

Autorisasjon og bransjetilhørighet

Utvikling i bransjeomsetning

Bransjeomsetning etter næring

10 største aktører

MARKEDSSTRUKTUR

 

Fordeling av bransjeomsetning

Konsolideringsgraden

 

SYSSELSETTING

 

Antall autoriserte

Antall med yrkeskode "Regnskapsfører"

Antall sysselsatte i NACE 69201 - regnskap og bokføringstjenester

PRISER

 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

OPPDRAGSMENGDE

 

Utvikling i antall oppdrag

LØNNSOMHET

 

EBITDA per ansatt

Årsresultat per ansatt 

Regnskapsbransjen

Regnskapsbransjen består av autoriserte regnskapsførerselskaper og autoriserte regnskapsførere som driver virksomhet gjennom enkeltpersonforetak. 

Autorisasjon og bransjetilhørighet

Autoriserte regnskapsførerselskaper fordeler seg på 38 bransjer / næringskoder. De aller fleste er registrert med næringskode 69.201 - Regnskap og bokføringstjenester, men det er et betydelig antall revisjonsselskaper som også har konsesjon som autorisert regnskapsførerselskap. Diagrammet nedenfor viser antall autoriserte regnskapsførerselskaper per bransje.

Merk at kategorien "øvrige bransjer" består av 20 selskaper, og de representerer 20 ulike næringskoder (dvs. ingen er i samme bransje)

Til toppen av siden

Utvikling i bransjeomsetning

Regnskapsbransjen har opplevd en formidabel omsetningsvekst i senere år. Gjennomsnittlig årlig vekst, målt i markedspriser (løpende priser) er 6,2 prosent, i perioden fra 2007 til 2019. Dette tilsier at omsetningen dobler seg i løpet av 11,6 år. 

Diagrammet nedenfor viser utvikling i årlig bransjeomsetning målt i både markedspriser og faste 2019-priser. Med faste priser menes at vi korrigerer for at penger taper seg i verdi, og har derfor oppjustert omsetningen tidligere år til prisnivået i 2019. Tall i milliarder NOK.

Til toppen av siden

Bransjeomsetning etter næring

Ved beregning av aggregert bransjeomsetning legger vi til grunn at aktører registrert med NACE 69.201 - Regnskap og bokføring, tjener all inntekt fra salg av regnskapstjenester. I øvrige bransjer er inntekter fra forretningsområdet regnskap basert på undersøkelser og estimater. Blant revisjonsselskaper er bildet sammensatt da noen få har betydelige inntekter fra salg av regnskapstjenester, og andre har null. Blant boligbyggerlag er regnskapsførsel, gjerne omtalt som forretningsførsel, en vesentlig inntektskilde for de aller fleste. Tall i tusen NOK.

Til toppen av siden

10 største aktører i 2019

De 10 største aktørene har i sum en omsetning på omtrent 5 milliarder. Dette tilsier en markedsandel på 29 prosent. Tall i millioner NOK.

Til toppen av siden

Markedsstruktur

Alle som påtar seg å føre regnskap for andre i næring har i utgangspunktet autorisasjonsplikt etter regnskapsførerloven. Retten til å selge regnskapstjenester oppnås kun ved å etablere selskap i Norge, og det må være et autorisert regnskapsførerselskap. Markedet for salg av regnskapstjenester er derfor nasjonalt. Regnskapsbedrifter betjener i all hovedsak lokalt næringsliv, men store aktører har ofte et bredere nedslagsfelt. Prisnivå og grad av konkurranse varierer i lokale markeder, og på tvers av ulike kundesegmenter.  

Fordeling av bransjeomsetning

Det finnes svært mange små, og noen få store tilbydere av regnskapstjenester. I diagrammet nedenfor er aktørene sortert fra minst til størst langs den horisontale aksen (x-aksen), og deres markedsandel akkumuleres langs den vertikale aksen (y-aksen). Begge aksene skaleres fra 0 til 100 (prosent). Ved å holde musepekeren over diagrammet vil du få opp en markør. Denne markøren kan du dra langs den horisontale aksen. Den leser av hvor stor markedsandel regnskapsbedriftene har i sum etter hvert som vi teller med stadig større aktører (når du beveger markøren fra venstre mot høyre).

Til toppen av siden

Konsolideringsgraden

Vi benytter her Gini-koeffisienten som et mål på hvor konsolidert regnskapsbransjen egentlig er. Den skaleres til en score på mellom 0 og 100, hvor 0 indikerer at alle aktører har like stor omsetning, og 100 indikerer at kun en aktør har all omsetning. Koeffisienten utledes som arelet av det blå området i diagrammet nedenfor (A / (A + B)). Da koeffisienten har økt fra 2018 til 2019 betyr det at regnskapsbransjen er mer konsolidert. Trenden er at vi går fra mange små - mot færre og større aktører.

Til toppen av siden

Sysselsetting og rekruttering

Til tross for at arbeidsprosesser og oppgaver blir stadig mer automatisert blir det ikke færre ansatte i verken yrket eller bransjen. Det kan se ut til at eventuelle tapte arbeidstimer, på grunn av teknologiutvikling og effektivisering, kompenseres ved at man tar inn flere kunder og/eller finner nye ben å stå på. 

Antall autoriserte

Antall autoriserte regnskapsførere har i snitt økt med 3 prosent per år siden 2007. Trenden er imidlertid at vekstraten har avtatt noe siden 2015. Samtidig er antall autoriserte regnskapsførerselskaper også redusert. Dette har sammenheng med at bransjen blir stadig mer konsolidert, og at forholdet mellom antall nyetablerte og avsluttede regnskapsførerforetak endrer seg.

Til toppen av siden

Antall med yrkeskode «Regnskapsfører»

Yrkeskoder settes av arbeidsgiver og rapporteres via a-meldingen. Yrkeskoden "regnskapsfører" tilhører hovedgruppe 3-høyskoleyrker. Merk at den benyttes på alle som jobber med regnskap og regnskapsrelaterte arbeidsoppgaver. Yrkeskoden er uavhengig av autorisasjon, bransje, lønn, utdanningsnivå mv. 

Til toppen av siden

Antall sysselsatte i NACE 69.201 - Regnskap og bokføringstjenester

Antall sysselsatte i regnskapsbransjen har steget kontinuerlig siden 2015. Merk at tall fra tidligere perioder, dvs. fra 2010 til 2014, dessverre ikke er direkte sammenlignbare da a-ordningen ble innført i 2015. 

Regnskap Norge gjennomførte høsten 2019 en rekrutteringsundersøkelse blant egne medlemsbedrifter. Resultatene viste at nær 40 prosent hadde ansatt en eller flere nye medarbeidere i løpet av 2019. Vi fant at det er signifikante forskjeller mellom små og store regnskapsbedrifter, både med hensyn til hvilke kvalifikasjoner de ser etter i nyansatte, og innholdet i stillingene de ble rekruttert til. 

Til toppen av siden

Priser på regnskapstjenester

Regnskap Norge har ikke anledning til å kartlegge priser på regnskapstjenester blant egne medlemsbedrifter. Det skyldes at Konkurransetilsynet mener det vil føre til samordning og koordinering av prisnivåer i markedet.

SSB følger utviklingen i priser på regnskap- og bokføringstjenester, men uten å spesifisere kronebeløp, prismodeller eller produktkategorier. 

Prisutvikling regnskap vs revisjon

Prisindeksen til SSB viser at priser på regnskapstjenester har steget mer enn priser på revisjonstjenester siden 2010. Prisnivået på regnskap og bokføringstjenester har også steget mer enn det gjennomsnittlige lønnsnivået til autoriserte regnskapsførere siden 2012 (målt i nominelle verdier).

Til toppen av siden

Oppdragsmengde

Oppdragsmengde utledes av antall aktive regnskapsoppdrag registrert via samordnet registermelding. Statistikken tar høyde for at et og samme foretak kan benytte to eller flere eksterne regnskapsførere. Oppdragsmengden er altså ikke samsvarende med antall foretak som benytter ekstern regnskapsfører, men antall aktive regnskapsoppdrag. 

I snitt bytter omtrent 27 000 foretak ekstern regnskapsfører i løpet av et kalenderår, dette tilsvarer 6,3 prosent av alle oppdrag.

Medlemsbedrifter i Regnskap Norge ivaretar 78 prosent av alle regnskapsoppdrag.

Utvikling i antall oppdrag

Antall foretak som benytter ekstern regnskapsfører har steget betydelig i senere år. I henhold til Finanstilsynets dokumentbaserte tilsyn har antall regnskapsoppdrag i snitt økt med 4,3 prosent, hvert år, siden 2007. Diagrammen nedenfor viser kun tall fra og med juni 2019. Dette på grunn av at vi introduserte en ny tellemetode, og tidligere data blir ikke direkte sammenlignbare.

Til toppen av siden

Lønnsomhet

I analysen av lønnsomhet har vi kun medtatt autoriserte regnskapsførerselskaper registrert med NACE koden 69.201 - regnskap og bokføringstjenester. Vi benytter to ulike mål for å vurdere lønnsomhet, henholdsvis EBITDA (Earnings Before Interests Taxes Depreciations and Amortizations) dividert på antall ansatte, og årsresultat etter skatt dividert på antall ansatte. 

EBITDA per ansatt

I diagrammet nedenfor er aktørene rangert fra lavest til høyest langs den horisontale aksen (x-aksen), og etter prosentvis andel langs den vertikale aksen (y-aksen). Merk at den horisontale aksen er korrigert for ekstremverdier i begge ender (vi tar bort de laveste og høyeste 5-prosentene).

Merk at den vertikale aksen er skaleret fra 0 til 100 (prosent). Ved å holde musepekeren over diagrammet vil du få opp en markør. Denne markøren kan du dra langs x-aksen. Den leser av hvor stor prosentandel som ligger over og under et gitt nivå av EBITDA per ansatt. Hvis du beregner EBITDA per ansatt i egen virksomhet, og ønsker å sammenligne med resten av bransjen, drar du markøren (mot høyre eller venstre) inntil den viser nivået som din bedrift ligger på. Da ser du samtidig hvor stor andel av alle regnskapsførerselskaper i Norge som ligger over og under akkurat dette nivået. Merk at EBITDA per ansatt er angitt i tusen NOK.

Du kan klikke på den lilla knappen til venstre i diagrammet for å filtrere på kategorier av antall ansatte.

Til toppen av siden

Årsresultat per ansatt

I diagrammet nedenfor er aktørene rangert fra lavest til høyest langs den horisontale aksen (x-aksen), og etter prosentvis andel langs den vertikale aksen (y-aksen). Merk at den horisontale aksen er korrigert for ekstremverdier i begge ender (vi tar bort de laveste og høyeste 5-prosentene).

Merk at den vertikale aksen er skaleret fra 0 til 100 (prosent). Ved å holde musepekeren over diagrammet vil du få opp en markør. Denne markøren kan du dra langs x-aksen. Den leser av hvor stor prosentandel som ligger over og under et gitt nivå av årsresultat per ansatt. Hvis du beregner årsresultat per ansatt i egen virksomhet, og ønsker å sammenligne med resten av bransjen, drar du markøren (mot høyre eller venstre) inntil den viser nivået som din bedrift ligger på. Da ser du samtidig hvor stor andel av alle regnskapsførerselskaper i Norge som ligger over og under akkurat dette nivået. Merk at årsresultat per ansatt er angitt i tusen NOK.

Du kan klikke på den lilla knappen til venstre i diagrammet for å filtrere på kategorier av antall ansatte.

Til toppen av siden