Fakta om økonomisystemer

Fakta om økonomisystemer

Her finner du nyttig informasjon om de mest brukte økonomisystemene blant våre medlemmer og i regnskapsbransjen. 

Kilder er vår teknologiundersøkelse, sist gjennomført desember 2023, og en priskartlegging gjennomført blant leverandører av de mest brukte økonomisystemene januar 2024. Vi gjør oppmerksom på at resultater fra teknologiundersøkelsen kun gjenspeiler våre medlemmers synspunkter, og at andre brukergrupper / markeder kan vurdere de samme systemene annerledes.

Bruk gjerne innholdsfortegnelsen nedenfor til å navigere rundt på siden. Den er indeksert og lenker til informasjon og diagrammer.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Skrevet av: Svein Austheim, Regnskap Norge
---------------------------------------------------------------------------------------------

Innhold på siden

Hvilke økonomisystemer passer for hvem
Markedsandel og andel brukere per system
Hvor fornøyd er medlemmer i Regnskap Norge
Prisnivå
Om teknologiundersøkelsen

Hvilke økonomisystemer passer for hvem

Alle økonomisystemer kan ivareta sine kjerneoppgaver, men de varierer likevel i prisnivå, funksjonalitet og markedshorisont. Noen tilbyr løsninger som passer best for små foretak med lav betalingsvilje og lite automatiseringsbehov. Andre passer for store bedrifter med høyt transaksjonsvolum, og vilje til å investere betydelige beløp i integrasjoner og automatiseringsgrad.

Diagrammet nedenfor viser hvem brukerne (våre medlemmer) mener de ulike systemene passer best for. Du kan ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Markedsandel og andel brukere per system

Regnskap Norge har spurt medlemmene om hvilke økonomisystemer, lønnssystemer, årsoppgjørssystemer og kvalitetssikringssystemer de benytter. Oppdragsansvarlige i regnskapsforetak har i tillegg spesifisert hvor mange oppdrag som utføres i hvert økonomisystem. Resultatene er gjengitt i diagrammet nedenfor. 

Merk at markedsandel per økonomisystem kan beregnes på flere måter. For eksempel ved å telle antall brukere eller antall regnskapsoppdrag. De ulike metodene gir noe forskjellig resultat.

For å kalkulere markedsandeler i regnskapsbransjen mener vi at antall regnskapsoppdrag per økonomisystem er den mest robuste indikatoren. Dette fordi et regnskapsoppdrag utføres i ett og samme system, og telles kun en gang.

Markedsandel for øvrige systemer (lønn, årsoppgjør og kvalitetssikring) måles i antall personlige brukere.

Bruk filteret til å avgrense datagrunnlaget. Du kan ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Hvor fornøyd er medlemmer i Regnskap Norge

I diagrammet nedenfor har vi rangert systemene etter fornøydhet. Merk at rangeringen er basert på medlemmenes vurdering av egne systemer. Det er altså ikke en faglig / klinisk vurdering som ligger bak, men medlemmenes egne erfaringer og brukeropplevelser. Skalaen spenner fra 1 til 6, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd.

Diagrammet viser gjennomnsittsscore, og ved å holde musepeker over søylene i diagrammet vil du se nedre og øvre konfidensgrenser (95% konfidensintervall) samt antall svar. Du kan også ekspandere det (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Prisnivå 

Alle priser stammer fra en kartlegging Regnskap Norge har gjennomført i samarbeid med systemleverandørene. Metodikken er basert på bruk eksempelkunder.

Ettespurt funksjonalitet (per eksempelkunde) korresponderer for øvrig med slicerne i diagrammet nedenfor. Det betyr for eksempel at "Mikrobedrift (1 ansatt)" har færre tilgjengelige valg i sliceren "Velg funksjonalitet" enn "Mellomstor bedrift (10 ansatte). For mer informasjon om prisgrunnlaget anbefaler vi å følge lenken i diagrammet.

Merk at diagrammet kun inneholder kun systemleverandørenes priser, og ikke eventuelle pristillegg som vil påløpe ved bruk av bankintegrasjon (hvor bankens priser gjerne kommer i tillegg), eller ved tredjepartsintegrasjon (hvor integrasjonspartnerens priser ofte kommer i tillegg).  

Vi gjør videre oppmerksom på at systemleverandørerne priser og pakketerer funksjonalitet noe ulikt. For eksempel tilbyr enkelte grunnpakker som inneholder mer enn det vi har bedt om, for eksempel moduler for CRM, prosjekt eller logistikk. Dette tar ikke visualiseringen høyde for.

I tillegg selges enkelte systemer gjennom et forhandlernettverk. Det betyr at priser på ett og samme system kan variere noe på bakgrunn av geografi og forhandler / leverandør. Dette tar heller ikke visualiseringen høyde for.

Diagrammet er forhåndsinnstilt til å vise "Liten bedrift (2 ansatte)" i kombinasjon med "Regnskap (per måned"). Dette er imidlertid å anse som startstreken - ikke målstreken. Du bør med andre ord velge både prisgrunnlag og alle funksjoner du ønsker medtatt i prisberegningen, før du vurderer systemenes rangering i forhold til hverandre. 

Du kan ekspandere diagrammet (åpne i fullskjermmodus) ved å klikke på den skråstilte pilen nederst til høyre. 

Til toppen av siden

Om teknologiundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført digitalt, i perioden fra 8. til 19. desember 2023. Alle ordinære personmedlemmer i Regnskap Norge ble invitert til å delta, totalt 8 768 personer. Av disse besvarte 1 808 hele undersøkelsen, og 299 deler av den. 

Omtrent 77 prosent av våre personmedlemmer er tilknyttet regnskapsbransjen, og 23 prosent tilhører andre bransjer (ansatt i intern økonomi - / regnskapsavdeling). Denne fordelingen finner vi igjen blant respondentene i undersøkelsen (ikke signifikant forskjellig målt ved 95% KI).

Hva gjelder sammensetningen av antall medlemmer etter regnskapsforetakene størrelse er ikke bildet helt i overensstemmelse med medlemsbasen. Vi ser at personmedlemmer tilknyttet små og mellomstore regnskapsbyråer er noe overrepresentert blant respondentene, og at medlemmer ansatt i store regnskapsbyråer er noe underrepresentert. 

Til tross for små skjevheter mener vi likevel at resultatene har god statistisk utsagnskraft, og speiler medlemsmassen på en god måte.

Priskartleggingen ble gjennomført januar 2024.