God regnskapsføringsskikk (GRFS)

Regnskapsførerloven krever at statsautoriserte regnskapsførere skal utføre sine regnskapsoppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) gir innhold til hva som skal anses som god regnskapsføringsskikk etter loven.

Det følger av regnskapsførerloven § 5-4 at regnskapsoppdrag skal utføres i samsvar med lov og god regnskapsføringsskikk. Det rettslige begrepet gis innhold gjennom standarden for god regnskapsføringsskikk (GRFS), utviklet av bransjeforeningene Regnskap Norge, Revisorforeningen og Økonomiforbundet i fellesskap. Arbeidet skjer i Bransjestandardutvalget, hvor hver av foreningene har to medlemmer. Regnskap Norge har leder og sekretariat.

Standarden omhandler innledningsvis forhold rundt organiseringen av virksomheten, herunder taushetsplikt, og etablering, forberedelse og fortsettelse av regnskapsoppdrag samt oppragsgivers regnskapsmateriale, før den går mer inngående inn på oppdragsutførelsen - først allment for regnskapsoppdrag, så per oppdragsområde: 

  • faktureringsoppdrag
  • lønnsoppdrag
  • betalingsoppdrag
  • bokføringsoppdrag
  • årsoppgjørsoppdrag
  • rene rapporteringsoppdrag

Avslutningsvis er det et eget punkt om oppdragsdokumentasjon. 

Standarden er tilpasset ny regnskapsførerlov, med ikrafttredelse fra 1. januar 2023. Fra samme tid opphører tidligere standard fra 2014. Du kan lese nærmere om den nye standarden her.

Lenke til standarden (pdf-format):

God regnskapsføringsskikk, gjeldende fra 1. januar 2023

Medlemmer i Regnskap Norge vil dessuten måtte forholde seg til foreningens vedtekter og etisk regelverk.

Det foreligger en rekke tilliggende regelverk som regulerer det materielle innhold i den yrkesutøvelse som skjer. Hvilke regelverk som er aktuelle må vurderes konkret, basert på oppdragsgivers virksomhet. God regnskapsføringsskikk utdyper ikke innholdet i slike tilliggende regelverk, men det er i fotnoter gitt henvisninger til sentrale bestemmelser i andre regelverk, hvorav de viktigste antas å være bokførings- og regnskapsreglene. Andre relevante områder er selskaps-, skatte- og avgiftsregler. Teksten i standarden må leses i sammenheng med de bestemmelser det er henvist til.

Tidligere versjon av God regnskapsføringsskikk

Har du behov 2014-utgaven av versjonen av God regnskapsføringsskikk, sist oppdatert i 2017? Denne finner du her:

Regelverk for regnskapføring

Regelverksboka.jpgAlle sentrale regler for regnskapsføring samlet i en og samme bok!

Les mer

Disse kontrollpunktene må du være OBS på!

Her finner du en veiledning til de mest forekommende feilene i Regnskap Norges kvalitetskontroll.

Les mer