Forenklinger

Regnskap Norge jobber for å bidra til gode rammebetingelser for næringslivet, og regler som er praktiserbare og fri for unødige administrative byrder.

Regjeringen har satt seg som mål å forenkle for 10 milliarder frem mot 2022. For å oppnå målet trengs det gjennomført gode forenklingstiltak som monner.

Regnskap Norge har laget en liste med 48 forenklingsforslag, som vi mener vil være gode og gjennomførbare tiltak for å levere på målet.

Viktige prinsipper i forenklingsarbeidet:

• Reguleringer må være begrunnet, praktiserbare og bygge opp under at   allmenheten har tillit til at regelverket virker etter sin hensikt
• Nye og endrede regler må ha grunnlag i gode kost/nytte-betraktninger, der konsekvensene for næringslivet blir grundig vurdert og vektlagt
• Bruk utredningsinstruksen
• Næringsdrivende skal ikke bruke unødvendig tid og ressurser på dokumentasjon og rapportering 
• Dialog med offentlige myndigheter skal skje digitalt og kun en gang