Rettssikkerhet

God rettssikkerhet er et av grunnelementene for å opprettholde et tillitsbasert samfunn.

Regnskap Norge ser det som en viktig samfunnsoppgave å følge med og være på banen hvis eller når rettssikkerheten for de næringsdrivende utfordres.

Fem viktige prinsipper for å oppfylle rettssikkerhetsgarantien for skattytere:


• Rettferdig sanksjonsnivå
• Forsvarlig varslingssystem
• Styrket veiledningsplikt
• Objektiv klagebehandling
• Krav til saksbehandlingstid ved klager

I Norge er rettssikkerheten og tilliten generelt høy. Det er viktig å bevare, både i regelverket og håndhevingen av det.

I kjølvannet av skatteforvaltningsloven fra 2017, ny skatteklageordning og de senere års utvidete sanksjonsmuligheter for kontrollmyndighetene er det satt nytt søkelys på rettssikkerheten for skattytere.

De næringsdrivende og skattyterne omgis av et stadig mer omfattende og komplekst regelverk, der feil etterlevelse kan ettergås med gebyrer, tilleggsskatt og straff – selv for den lojale og pliktoppfyllende skattyter. Det er derfor viktig at rettssikkerhetsmekanismene ikke bare virker, men styrkes videre.