Ingen salgs- og kjøpsmelding

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 tilkjennegir at det ikke blir noe av forslaget om rapportering av salgs- og kjøpstransaksjoner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteetaten foreslo i fjor høst rapporteringsplikt for alle salgs- og kjøpstransaksjoner. Dette ville for næringslivet utgjøre en formidabel rapporteringsplikt, hvor det til sammen var tale om rapportering av over 800 millioner transaksjoner. Bakgrunnen for forslaget var å hindre økonomisk kriminalitet, og formentlig lette Skatteetatens kontrollarbeid.

Regnskap Norge sin vurdering av forslaget

Regnskap Norge stiller seg naturligvis bak forslag som forhindrer økonomisk kriminalitet, men en slik løsning var vi sterkt kritiske til. Vi mente blant annet at:

  • Skatteetatens uttalte behov for salgs- og kjøpsmeldingen var for dårlig begrunnet
  • Ingen andre land som Norge kan sammenliknes med har innført opplysningsplikt for salgs- og kjøpstransaksjoner
  • Forslaget reiste sikkerhetsmessige- og økonomiske utfordringer
  • Forslaget innebærer en rekke tekniske utfordringer
  • Det ligger et stort potensial i å effektivisere dagens kontrollmetoder
  • Pliktig bruk av EHF-faktura fremstår som et bedre alternativ enn salgs- og kjøpsmeldingen

Les Regnskap Norges høringssvar i sin helhet 

Det blir ikke noe av

En bisetning i statsbudsjettet for 2023 forklarer at forslaget er skrinlagt. Følgende fremgår av Prop. 1 S (2022–2023) s. 91:

"I Prop. 1 S (2018–2019) går det fram at det parallelt med systemutviklinga i Memo vert vurdert moglege regelendringar som kunne effektivisere forvaltninga av meirverdiavgifta og auke etterlevinga ytterlegare. Slike reglar vil eventuelt fyrst vere aktuelle på noko lengre sikt, og det er ikkje aktuelt å gjere systemtilpassingar for slike reglar i Memo-prosjektet. Kostnadsramma til prosjektet er redusert med 85 mill. kroner som følgje av at det no er valt å ikkje utvikle ei løysing for rapportering av sals- og kjøpsmeldingar."

Vi får i tillegg opplyst fra Skatteetaten at Finansdepartementet valgte å stanse prosjektet etter høringsrunden. Her har Regnskap Norge vært en sentral bidragsyter.