Regnskap Norges bidrag til et netto nullutslippssamfunn – status 2022

Lave utslipp fra kontordrift og potensiale for reduserte utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon er stikkord.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Regnskap Norge har forpliktet seg til å bidra til et nullutslippssamfunn gjennom deltakelsen i Accounting Bodies Network (ABN) i Accounting for Sustainability (A4S).

Gjennom Accounting Bodies Network (ABN) i Accounting for Sustainability (A4S), har Regnskap Norge forpliktet seg til å bidra til et nullutslippssamfunn og rapportere på fremdriften i arbeidet vårt. Under redegjør vi for arbeidet i 2022.

Kontordrift medfører lave utslipp

Regnskap Norges aktiviteter og kontordriften medfører ingen vesentlige utslipp. Det som medfører noe utslipp, oppstår indirekte gjennom gårdeiers oppvarming med fjernvarme av lokalene vi leier. Utslippet av CO2-ekvivalenter i Scope 2 etter GHG-protokollen for fjernvarmen er for 2021 estimert til 15.761 tonn. I og med at energikilden til oppvarming av lokalene ikke er noe vi kan påvirke på egenhånd, har vi løpende dialog med gårdeier om deres arbeid med bærekraft. Vi vil presentere oppdaterte Scope 2-utslipp og eventuelle måltall gårdeier har i vår årsrapport for 2022.

Vil redusere utslipp fra kursgjennomføring og -produksjon

Det oppstår også indirekte utslipp ved kursdeltakeres konsumering av våre kompetanseprodukter. Dette er utslipp som vi ikke kan kontrollere direkte, det vil si utslipp i Scope 3 etter GHG-protokollen.

Disse utslippene oppstår i all hovedsak ved deltakelse på fysiske kurs og avspilling av digitale kurs. I løpet av 2022 har vi forberedt en måling av disse indirekte utslippene. Vi vil måle deltakernes reiseaktiviteter knyttet til fysiske kurs samt bruk av energi for innspilling, redigering, distribusjon, avspilling og lagring av digitale kurs.

En annen simulering vi forbereder er å finne best mulig plassering av fysiske lokasjoner basert på historisk kursdeltakelse. I og med at vi ennå ikke har tall for disse indirekte utslippene, er det ikke satt noen mål for dette i 2022. Måten vi kan påvirke disse utslippene på er blant annet ved å oppfordre kursdeltakere til mer miljøvennlige transportmetoder, og, med simuleringen, legge til rette for dette ved å plassere arrangementene best mulig.

Vi er også i dialog med våre tekniske samarbeidspartnere for å undersøke hvordan de reduserer utslipp fra driften av digitale løsninger i bruk i digitale kurs.

Øker kompetansen i bransjen

Et viktig arbeid i Regnskap Norge, for å redusere utslipp, er å øke kompetansen på bærekraft i regnskapsbransjen. Vi har i den forbindelse utviklet kompetanseprogrammer og verktøy som bransjen kan benytte overfor sine kunder, og dermed akselerere det grønne skiftet i næringslivet. Vi vil styrke dette arbeidet i 2023 gjennom økt bemanning på fagområdet bærekraft.

I 2022 har vi også etablert Regnskap Norge Bærekraftsforum hvor ledende regnskapsvirksomheter skal være med å utvikle regnskapsbransjen innen bærekraft til nytte for næringslivet.

Vårt næringspolitiske arbeid er et annet viktig ledd i vårt bidrag til nullutslipp. Gjennom vårt politiske nettverk og kontakter innen ulike offentlige etater, jobber vi for å bedre rammevilkårene for næringslivet. Målet er at det skal være lønnsomt å gjennomføre det grønne skiftet – og dermed redusere utslippene fra næringslivet.