Må du fremdeles ha kontorsted nær kunden?

Eller har teknologiske løsninger gjort geografisk beliggenhet mindre viktig? Regnskap Norge har sett nærmere på hva adressedata kan fortelle om betydningen av lokalisering og kort reiseavstand.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det er fremdeles mange bransjer hvor nærhet til kunden blir ansett som et viktig konkurransefortrinn. Regnskapsbranjen er en av disse, på lik linje med banker, eiendomsmeglere og andre som leverer tjenester til et mer eller mindre lokalt marked.

Det finnes imidlertid unntak. Skandiabanken har bevist at gode digitale løsninger og konkurransedyktige betingelser kan fjerne behovet for fysisk tilstedeværelse - helt og fullt. Samtidig vet vi at Skandiabankens suksess ikke nødvendigvis er direkte overførbar til regnskapsbransjen. Det er også en kjensgjerning at selv om det er teknisk mulig å få fjernlevert en tjeneste betyr ikke det at kundene foretrekker en slik løsning.

I senere år har vi sett eksempler på at deler av regnskapsproduksjonen blir satt bort til lavkostland, men det er den norske organisasjonen som betjener kunder og marked. Autorisasjonsloven stiller riktignok krav til norsk kontoradresse, og det er god grunn til å tro at en gjennomsnittlig norsk kundebedrift uansett ville gjort det samme. Hvor langt unna kontorstedet bør eller kan ligge er et mer åpent spørsmål.

REISEAVSTANDER I REGNSKAPSBRANSJEN

For å kartlegge nåsituasjonen har vi valgt ut 2 348 kundebedrifter, og beregnet reiseavstand mellom kundenes besøksadresse og regnskapsforetakets kontorsted - målt i antall kilometer. Dette gir en indikasjon på hvor mange kunder som har valgt kortreist og lokalt, og hvor mange som er distansekunder.

Fordeling av kunder etter kategorier av reiseavstand er gjengitt i histogrammet nedenfor. Merk at den venstre y-aksen viser antall kundebedrifter og tilhører søylene, mens den høyre y-aksen viser prosentvis andel og tilhører linjen. Eksempelvis utgjør kategorien «Inntil 10 km» 1 035 kundebedrifter (søylen), og dette tilsvarer 44,08 prosent av alle kundebedrifter (linjen).

Resultatene viser altså at 44 prosent av kundebedriftene er lokalisert innenfor en radius på 10 kilometer regnet fra regnskapsforetakets kontorsted, og kun 10 prosent er lokalisert mer enn 100 kilometer unna.

For å konvertere dette til reisetid kan vi ta utgangspunkt i at det tar 10 minutter å tilbakelegge 10 kilometer hvis du holder en hastighet på 60 km/t. I praksis vil selvfølgelig reisetid avhenge av både transportmiddel og trafikale forhold. Men poenget er at avstander på inntil 10 kilometer bør tolkes som at kundene foretrekker regnskapsforetak med lokal tilstedeværelse.

I motsatt ende av målestokken finner vi kunder lokalisert over 100 kilometer unna. Siden det ikke er satt en øvre grense for denne gruppen er det umulig å angi en konkret ramme for reisetider. Vi kan likevel anta at det spiller liten rolle om regnskapsforetaket er lokalisert 100, 200 eller 500 kilometer unna. Avstanden er uansett for lang til at kunden opplever deg som en lokal leverandør.

FORSIKTIG KONKLUSJON

Det finnes ingen fasit på hva kundebedriftene anser som akseptabel reiseavstand, men resultatene forteller at antall kunder synker i takt med økt reiseavstand. Det er med andre ord en korrelasjon mellom reiseavstand og valg av regnskapsforetak som er umulig å overse.

Vi registrerer at 5 av 10 kundebedrifter er lokalisert innenfor en radius på 12 kilometer regnet fra regnskapsforetakets kontoradresse, og at 8 av 10 befinner seg innenfor en radius på 50 kilometer. Alt dette peker i retning av at lokal tilstedeværelse faktisk har stor betydning.

Ettersom det er første gang Regnskap Norge gjør en slik undersøkelse, har vi ikke grunnlag for å si noe om utviklingstrekk. Men det er rimelig å anta at både den teknologiske utviklingen, og konsolideringen i bransjen, vil bidra til at stadig flere store regnskapsforetak må ta stilling til om det er hensiktsmessig å legge ned avdelingskontorer eller ikke. Det kan gi små regnskapsforetak mulighet til å forsterke sin posisjon i det lokale næringslivet.