Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder

Regnskap Norge lanserer en ny forenklingsrapport med 39 tiltak til regjeringen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger.

Komplekse og lite forståelige rapporteringsregler skaper hodebry hos bedriftene og stjeler tid som kan brukes til noe mer konstruktivt og lønnsomt.

Vi presenterer nå en ny rapport med 39 forenklingsforslag til regjeringen.

Forenkling av reglene for reise og diett: 550 millioner i besparelser

Skatteetaten har opplyst at det i 2019 var nesten 13 millioner innrapporteringer. Å bruke fem minutter mindre per innrapportering, til en timepris basert på SSBs anslag for arbeidskraftkostnad per minutt, vil gi en besparelse på 550 millioner kroner for norsk næringsliv.  

I Skatteetatens oppslagsverk – Skatte-ABC – går det med nærmere 70 sider på å forklare reise- og diettreglene. Det er flere enn 30 forskjellige skattesatser, i tillegg til satsene i statens reiseregulativ. Det skilles mellom skattesatser for reiser med og uten diett, med og uten overnatting, om du har bodd på hotell eller i brakke, om bostedet er med eller uten kokemuligheter, om du har reist mer eller mindre enn 6 eller 12 timer, om du har fått dekket måltider eller ikke osv. osv.  

Regelverket som gjelder fradrag, godtgjørelse og refusjon for merkostnader til kost, losji og reise er omfattende, uoversiktlig og detaljert. I mange tilfeller er det krevende å innhente alle nødvendige opplysninger for å gjøre riktige skattemessige vurderinger. Det samme gjelder reglene for skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise. Det kreves ofte mange og detaljerte opplysninger fra den som har vært på reise for å gjøre en skattemessig vurdering. I tillegg er det vanskelige grenseganger. Dette gjør at mye arbeidstid går med til utfylling, kontroll, skjønnsvurdering og retting.

Regnskap Norge foreslår at det snarlig settes i gang et forenklingsarbeid knyttet til reise og diett.

Konkrete forenklingstiltak: 

  • Rydde opp i virvaret av ulike satser, vilkår og avgrensninger som finnes på området – ta ned millimeterregimet.  
  • Mer bruk av sjablong, f.eks. ved å sette et maksantall for hvor mange dagsreiser man kan få dekket diett skattefritt i løpet av ett år. 
  • Gjeninnføre trekkfrihet for utbetalinger som er i samsvar med statens reiseregulativ. 
  • «Deregulere» pendlerbegrepet, slik at det blir en mer entydig definisjon av hva som skal til for å være pendler, uten all detaljstyringen som er i dag. 

Må forenkle hele tiden, OG unngå nye byrder

Å jobbe med forenklinger er et kontinuerlig arbeid. Det handler om å forenkle dagens regelverk og ikke innføre nye regler som belaster næringslivet mer enn nødvendig. Når regjeringen snakker om 11 milliarder i reduserte byrder, er det uklart om dette er en netto målsetting – altså hvor de også tar med nye regler i forenklingsregnskapet:

Et eksempel på det siste er målsettingen i Hurdalsplattformen om gradert merverdiavgift på elbiler. Intensjonen bak forslaget er forståelig, men forslaget i seg selv innebærer store merbyrder for næringslivet.

Det holder med andre ord ikke bare å snakke om forenkling – vi må begynne å snakke om smart regulering. Det hjelper lite å redusere administrative byrder med den ene hånden, hvis vi innfører nye med den andre.

Regnskap Norges forenklingsinnspill 2021