Hvem jobber med anti-hvitvaskingsarbeid i deres regnskapsforetak?

Det er ikke bare hvitvaskingsansvarlig som har ansvar for hvitvaskingsarbeidet. Her får du en oversikt over de ulike rollenes ansvar.

Del
Hva er hvitvasking? Og hva er foretakets sårbarheter knyttet til dette? Det må alle med personlig ansvar eller som jobber på oppdrag kjenne til.

Alle som har et personlig ansvar eller jobber med oppdragsutførelse i et regnskapsforetak må kjenne til hva hvitvasking og terrorfinansiering er, og de må ha kjennskap til foretakets sårbarhet og forpliktelser i denne forbindelse.

Øverste ledelse 

Foretakets øverste ledelse, det vil si styret eller tilsvarende nivå i foretak som ikke har styre, er ansvarlige for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Øverste ledelse i foretaket skal fastsette rutiner for å sikre at virksomheten håndterer risiko og oppfyller plikter i samsvar med hvitvaskingsloven og utpeke en person i ledelsen som skal ha et særskilt ansvar for å følge opp rutinene. De har også det overordnede ansvaret for gjennomføring og dokumentasjon av internkontrollen.  

Daglig leder 

Daglig leder har ansvar for å vedlikeholde anti-hvitvaskingsrutinen og at internkontroll gjennomføres og dokumenteres. Daglig leder har ansvar for at Hvitvaskingsansvarlig ivaretar sitt ansvar og skal holde styret oppdatert. 

Hvitvaskingsansvarlig 

Hvitvaskingsansvarlig har ansvar for at antihvitvaskingsrutinene gjennomføres og etterleves i virksomheten. Hvitvaskingsansvarlig skal påse at hvitvaskingslovens krav overholdes gjennom internkontroll.

Ansvaret innebærer også å følge opp at ledelse og medarbeidere gis tilstrekkelig opplæring, samt rapportere til Økokrim om forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.  

Oppdragsansvarlig 

Oppdragsansvarlig har ansvar for at plikter etter hvitvaskingsloven på oppdragsnivå oppfylles for sine kunder. Ansvaret innebærer også å overvåke og undersøke forhold som kan indikere at kunde er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Medarbeidere på oppdrag 

Medarbeidere på oppdrag har ansvar for å overvåke og undersøke forhold som kan indikere at kunde er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering. 

Pålagt opplæring 

For å gjøre alle i stand til å ivareta sitt ansvar i anti-hvitvaskingsarbeidet er foretaket pålagt å sikre at det gis tilstrekkelig opplæring.  

Hvitvaskingsansvarlig har ansvar for å følge opp at ledelse og medarbeidere gis tilstrekkelig opplæring tilpasset hver enkeltes rolle og ansvar samt dokumentere at opplæring er gjennomført.