Ferie og feriepenger

Det nærmer seg ferietid. Er det egentlig opp til arbeidstaker å bestemme når ferie skal avvikles, eller har arbeidsgiver et ord med i laget?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Retten og plikten til å ta ferie er regulert i ferieloven.

Ferieloven

Innledningsvis i ferieloven bestemmes det at loven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker, med mindre den enkelte bestemmelse gir uttrykk for noe annet. Det er et krav om at eventuelle avvik må avtales skriftlig. Uten skriftlighet kan avvik fra ferieloven heller ikke påberopes av arbeidsgiver.

Det er arbeidsgiver som har styringsretten for når ferie kan avholdes. Likevel er det i begges interesse at arbeidstaker får oppfylt sine ferieønsker så langt det er mulig, sett i lys av virksomhetens behov. Det er også krav om at arbeidsgiver må drøfte ferietid og ferielister med den enkelte ansatte (eventuelt med tillitsvalgte) i god tid før ferien. Skal den ansatte ut å reise og ønsker å benytte seg av muligheten til å kjøpe rimelige billetter ved å være tidlig ute, bør arbeidsgiver også hensynta dette.

Antall feriedager

Det er arbeidsgiver som plikter å påse at den ansatte får rettmessig ferietid. Denne er normalt 25 virkedager, der virkedager er definert som alle dager bortsett fra søndager og lovbestemte helge- og høytidsdager. 18 virkedager, eller 3 ukers ferie kan arbeidstaker kreve å ta ut i perioden 1. juni til 30. september. Arbeidstaker har også krav på at hovedferien er sammenhengende ved at det gis rett til 3 ukers ferie i ett dersom arbeidstaker ønsker det. De resterende feriedager – 7 virkedager – må arbeidstaker og arbeidsgiver bli enige om når det skal tas ut. 7 dager blir til sammen 1 uke og 1 dag med ferie.

De fleste virksomheter har innført 5 ukers ferie. Retten til 5 ukers ferie kan følge av arbeidsavtalen eller av virksomhetens personalhåndbok, eller andre interne retningslinjer. Er det ikke formelt avtalt 5 ukers ferie, kun praktisert over en viss tid, ligger det innenfor arbeidsgivers styringsrett å gå tilbake til 4 uker og 1 dag med ferie i tråd med ferielovens minimumskrav.

Arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på 1 ukes ekstra ferie fra og med det året de fyller 60 år.

Blir du syk før ferien starter opp kan du kreve at hele ferien tas ut på et senere tidspunkt. Husk å fremskaffe sykemelding, og overlever denne til arbeidsgiver før du går i ferie samtidig med at du opplyser om at du ønsker å ta ut ferien på et senere tidspunkt. Hvis du blir syk under ferien kan du også kreve å få utsatt tilsvarende antall dager til et senere tidspunkt. Legeerklæring må også her leveres til arbeidsgiver. For at du skal kunne kreve feriedager utsatt er det et krav at du har vært 100% syk tilsvarende antall dager du krever utsatt.

Feriepenger

Arbeidstaker er pliktig til å yte en arbeidsinnsats og får lønn for dette. Ferie er fritid, og gir derfor heller ikke krav på lønn. Men ferieloven sikrer at arbeidsgiver holder tilbake litt av lønnen slik at arbeidstaker også får lønn under ferietiden. Det er foregående år som er opptjeningsåret for feriepenger. Det innebærer at i det året en arbeidstaker begynner å jobbe første gang, har arbeidstaker krav på ferie, men har ikke tjent opp feriepenger. Først fra om med år 2 har arbeidstaker også krav på feriepenger.

Beregning ferie etter ferieloven 4 uker og 1 dag:

For arbeidstakere under 60 år med ferie etter ferieloven, det vil si 4 uker og 1 dag, eller 25 virkedager, og feriepenger som utgjør 10,2% av feriepengegrunnlaget vil utbetalingen når feriepengene utbetales en gang i året beregnes slik: 

Brutto månedslønn + feriepenger – antall feriedager 

Brutto månedslønn + (10,2% * brutto arbeidsvederlag fra i fjor) – (25/26 * brutto månedslønn) 

Dersom arbeidstaker har kr. 25 000 i brutto månedslønn og kr. 300 000 i brutto arbeidsvederlag fra i fjor blir regn slik: 

25 000 + (0,102*300 000) – (25/26 * 25 000) = 31 562

For arbeidstakere med 5 ukers ferie er feriepengegrunnlaget 12 % av brutto inntekt, og for de som har fylt 60 år og som har krav på 1 ukes ekstra ferie er feriepengegrunnlaget 14,3% opptil 6 ganger grunnbeløpet. Denne siste ferieuka blir også normalt trukket i juni.

Beregning av feriepenger med 5 ukers ferie

Arbeidstakere med 5 ukers ferie har rett på 30 virkedagers ferie (5 uker * 6 virkedager per uke = 30 virkedager). Arbeidstaker trekkes da for 30 virkedager ordinær lønn ved utbetalingen av feriepenger.

Utbetalingen når feriepengene utbetales en gang i året beregnes da slik:

Brutto månedslønn + feriepenger – antall feriedager

Når arbeidstaker har 5 ukers ferie og feriepengene utgjør 12 % av feriepengegrunnlaget kan regnestykket se slik ut:

Brutto månedslønn + (12%* brutto arbeidsvederlag fra i fjor) – (30/26 * brutto månedslønn) 

Dersom arbeidstaker har kr. 25 000 i brutto månedslønn og kr. 300 000 i brutto arbeidsvederlag fra i fjor blir regnestykket slik: 

25 000 + (0,12 * 300 000) – (30/26 * 25 000) = 32 154

I feriepengegrunnlaget inngår bonuser som er et resultat av arbeidsvederlag og overtidstillegg. Dekning av reiser, kurs, telefon og eventuelle andre frynsegoder skal ikke inngå i feriepengegrunnlaget.

Ønsker du å lære mer om ferie og feriepenger? 

Bestill våre nettkurs: 

Innføring i og beregning av feriepenger

Ferie og feriepenger