Lav mva-sats på 6 prosent tilbake til 12 prosent

Den midlertidige lave satsen endres tilbake fra og med 1. oktober 2021. Bransjen bør være oppmerksom på de praktiske utfordringene dette medfører.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den midlertidige lave mva-satsen på blant annet persontransport, hotellovernatting og enkelte områder innenfor kultursektoren, skal opp til 12 % igjen fra og med 1. oktober.

Fristen ble forlenget fra 30. juni 2021 til og med 30. september 2021, men fra og med 1. oktober skal den altså tilbake igjen til 12 %.

Husk å oppdatere satsene i ERP-systemet

Dersom det faktureres med 6 % mva. for leveranser etter 30. september, vil det være oppkrevet for lite mva. Dette vil medføre etterberegning og eventuelt tilleggsavgift for tjenesteyteren.

Regnskap Norge oppfordrer derfor næringsdrivende innen de aktuelle tjenesteområdene å passe på at systemene oppdateres. Som det fremgår nedenfor, må aktørene som berøres likevel beholde 6 %-satsen en stund til. Å kvitte seg helt med satsen på 6 % 1. oktober, er derfor ikke hensiktsmessig.

Mva-meldingen for 5. termin

At satsen endres midt i 5. termin byr på en utfordring med hensyn til rapportering av to ulike mva-satser i post 5.

Da endringen av lav sats ble innført i april 2020, adresserte Skattedirektoratet problemet i prinsipputtalelsen av 8. april 2020. Her ble det vist til at det i post 5 og 16 ble lagt «inn et spenn i mva-meldingens post 5 og 16 for hele perioden fram til og med årstermin 2020 med innleveringsfrist 10. mars 2021, som kan håndtere bruk av begge satsene. Dette innebærer at merverdiavgiften ikke beregnes automatisk ut ifra beregningsgrunnlaget.»

Når satsen nå skal tilbake til 12 %, oppstår samme problem – to satser i samme rubrikk, i samme termin. Denne gangen er det imidlertid ikke publisert noe om hvordan dette løses i mva-meldingen.

Regnskap Norge har imidlertid over telefon med Skatteetaten fått opplyst at avgiftsbeløpet må legges inn manuelt, og at det vil komme en feilmelding i post 5 som følge av at avgiftsbeløpet ikke stemmer med grunnlaget, forutsatt bruk av to satser.

Etter det opplyste løses dette ved å legge inn en forklaring i mva-meldingens kommentarfelt. Det kan derfor synes som om «spennet» i MVA-meldingens post 5 og 16 er fjernet, men at det likevel løser seg med en kort forklaring.

Forskuddsfakturering for tjenester levert etter 30. september

Bokføringsforskriften slår fast at vederlag for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og lignende kan faktureres med mva. før levering har funnet sted.

Innenfor dette tjenesteområdet er det for flere leveranser aktuelt med lav sats.

Det er merverdiavgiftssatsen på leveringstidspunktet som skal benyttes i salgsdokumentet. Det betyr at tjenester med lav sats som faktureres i dag, men som leveres etter 30. september, skal faktureres med 12 % mva.

Unntak for billetter med inntil 30 dagers varighet

Skattedirektoratet har uttalt at prinsipputtalelsen fra 16. desember 2015, vedrørende økning av mva-sats, er veiledende også i denne sammenhengen.

I prinsipputtalelsen fremgår det at billetter med en varighet på inntil 30 dager, som faktureres før økningen av mva-satsen trer i kraft, kan faktureres med gammel mva-sats.

En 30-dagers billett som selges i dag, skal altså faktureres med 6 %, selv om billetten gjelder etter at satsen er satt opp til 12 %.

Billetter med mer enn 30 dagers varighet

Billetter med mer enn 30 dagers varighet, eksempelvis årskort og sesongkort, skal faktureres med den nye satsen dersom hele tjenesten leveres etter at satsen har endret seg.

Slike billetter skal faktureres forholdsmessig etter tidsbruken med gammel og ny sats, dersom bruken av billetten finners sted både før og etter satsen øker. Årskort på bussen som faktureres 20. september, må derfor avgiftsberegnes forholdsmessig med 6 % for 10 dager og med 12 % for den resterende perioden.

Én og samme persontransporttjeneste

I prinsipputtalelsen fra 16. desember 2015 fremgår det også at sammenhengende reiser som påbegynnes før endringen av mva-sats trer i kraft, skal faktureres med gammel sats (6 %).

Forutsetningen er at det dreier seg om «én og samme transporttjeneste». Tolker man dette ordrett, må reisebyråer benytte forskjellige satser om reisen i Norge går fra 30. september med ett fly og 1. oktober med et annet.

Om det likevel bare benyttes én sats, kan imidlertid reisebyrået med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 22-1 annet ledd kreve differansen fra kjøper.

Andre tjenester som kan forskuddsfaktureres

Ut i fra den samme prinsipputtalelsen fremgår det videre at det skal faktureres med 12 % sats før 1. oktober 2021 for idrettsarrangementer som finner sted på – eller etter – dette tidspunktet.

Når det gjelder overnattingstjenester er vi tilbake til utgangspunktet om at det er leveringstidspunktet som er avgjørende for avgiftssatsen.

En overnattingstjeneste som påbegynnes levert før 1. oktober og avsluttes etter dette må faktureres med både 6 og 12 % mva. Hoteller og andre overnattingssteder må derfor i en periode operere med to satser.

Forøvrig blir det nødvendig for de fleste leverandører som benytter lav sats å beholde 6 % i en lengere periode – kreditnotaer utstedt 1. oktober eller senere som gjelder forhold før denne datoen skal anvende satsen på fakturatidspunktet.

Økte etterspørselen?

Bakgrunnen for at satsen ble satt ned til 6 % fra og med 1. april 2020, var i følge Finansdepartementet at det «[…] kan føre til noe økt etterspørsel etter de aktuelle tjenestene, og dermed bidra til å dempe den omsetningssvikten som flere produsenter nå utsettes for».

Regnskap Norge håper for bransjens skyld at det kan ha hjulpet, men det har nok formodningen mot seg:

En prisreduksjon på 5,3 % på tjenester som stort sett ikke har vært tilgjengelige på grunn av smitten, har nok ikke hjulpet næringen mye på vei.

Det som er sikkert, er at det er forbundet et betydelig administrativt merarbeid med midlertidige momssatser.