Idrett og mva. – et komplekst regelverk

Noe billettsalg er unntatt avgiftsplikt, men ikke alt. I tillegg eksisterer det en rekke spesialregler for salg av varer og tjenester.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Idrett og mva. er et sammensatt og komplekst regelverksområde. Mange tror det finnes et generelt unntak for salg av inngangsbilletter til idrettsarrangementer, men det er ikke tilfelle; noen inngangsbilletter er avgiftspliktige, andre er unntatt. I tillegg eksisterer det en rekke mva-spesialregler for det øvrige salget.

Idrettsarrangementer – 12 % mva.

For adgang til fotballkamper og andre idrettsarrangementer, skal det beregnes 12 % mva. på inngangsbilletten. Forutsetningen er imidlertid at idrettslaget er registreringspliktig. Plikten til å registrere organisasjonen oppstår først når omsetningen av inngangsbilletter har passert 3 millioner kroner i løpet av en periode på 12 måneder.

Beløpsgrensen er satt høyt å skjerme den frivillige delen av idretten. Mindre idrettslag når ikke alltid denne grensen, og skal derfor ikke registreres for salg av inngangsbillettene.

Det kan imidlertid oppstå registreringsplikt på bakgrunn av annen avgiftspliktig omsetning, for eksempel salg av reklame på banen. For denne omsetningen så gjelder registreringsgrensen på kroner 140.000 kr, forutsatt at idrettslaget er ansett som en veldedig og allmennyttig organisasjon. I så fall skal det beregnes 25 % mva. av reklameomsetningen, men ikke av inngangsbillettene – så lenge ikke denne omsetningen isolert sett er over 3 millioner kroner.

Unntak fra hovedregelen

For de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn, gjelder ikke registreringsgrensen på 3 millioner kroner – her er vi tilbake til de alminnelige registreringsgrensene på kroner 50.000 og 140.000 for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Et idrettslag må altså passe på hva slags sport som utøves, hvilken divisjon laget er i, om det er kvinner eller menn som spiller, om det foreligger alminnelig registreringsplikt, om idrettslaget er en veldedig/almennyttige organisasjon eller om beløpsgrensen på 3 millioner kroner kommer til anvendelse.

Flere unntak

Det er lett å miste oversikten over hva som er hovedreglene, og hva som er unntakene her. Hovedregelen er som nevnt innledningsvis at det skal beregnes mva. på inngangsbillettene, forutsatt at registreringsgrensen er nådd.

Fra dette utgangspunktet er det et unntak for «enkeltstående idrettsarrangementer». Dette er arrangementer som ikke blir arrangert mer enn én gang per år, og ikke i to eller flere år på rad av samme arrangør. Et idrettslag som arrangerer norgesmesterskap ett år vil således anses å arrangere et enkeltstående arrangement, og vil i utgangspunktet da være omfattet av unntaket.

Det enkelte arrangementet kan likevel bli avgiftspliktig dersom arrangøren er avgiftspliktig for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. I så fall blir også inngangsbilletten til det enkeltstående arrangementet momspliktig med 12 %.

Kiosksalg

Salg av mat og drikke fra kiosk er vanligvis avgiftspliktig med den alminnelige satsen på 25 %, og den generelle beløpsgrensen på 50.000 kroner gjelder. Kiosksalg fra veldedige/almennyttige organisasjoner kan imidlertid være unntatt. Det er riktignok ikke noe idrettslaget selv kan velge – altså å beregne moms eller ikke. Idrettslaget/klubben må holde oversikt over følgende:

 • Er kiosken bare åpen under arrangementer eller treninger, eller er den åpen til faste åpningstider?
 • Får de som betjener kiosken lønn for arbeidet, eller jobber de gratis?
 • Skjer minst 80 prosent av omsetningen til deltakere eller tilskuere under arrangementene eller treningene?
 • Består vareutvalget av typiske kioskvarer og varer tilberedt av organisasjonens medlemmer, eller er det et rikere utvalg og alkoholservering?

Dersom kiosken bare er åpen under arrangementene, ingen får lønn, mer enn 80 % av omsetningen skjer til tilskuere og det er et magert utvalg av varer som ikke inkluderer alkohol, så skal det ikke beregnes moms.

Hvis idrettslaget oppfyller vilkårene ovenfor, men i tillegg har et annet avgiftspliktig serveringstilbud, så skal mva. på alle varer fradragsføres, selv til den ikke avgiftspliktige kiosken. Varene som tas ut til den ikke avgiftspliktige kioskvirksomheten skal det beregnes uttaksmoms på.

Andre regler for mye annet

Det er i tillegg egne regler for en rekke andre aktiviteter idrettslaget kan bedrive. For å nevne noe:

 • Varer og tjenester som inngår i medlemskontingenten er unntatt fra mva. Unntaket for medlemskontingenter gjelder ikke for inngangsbilletter til avgiftspliktige idrettsarrangementer.
 • Treningsavgift er unntatt fra mva.
 • Egenandeler for medlemmers deltakelse på cuper, reiser, sosiale arrangementer mm. anses ikke som omsetning, og det skal ikke beregnes mva. Dette får betydning for fordelingsnøkkelen for fradragsføring av mva.
 • Salg av varer som drakter, utstyr mm. til medlemmer uten fortjeneste anses ikke som næringsvirksomhet og skal ikke merverdiavgiftsberegnes. Får også betydning for fradragsnøkkelen.
 • Salg av annonser i medlemsblad o.l. er unntatt fra mva. Vilkåret er at det ikke utgis flere enn fire publikasjoner med reklameinnslag i løpet av en 12-måneders periode.
 • Idrettslags salg av varer fra enkeltstående og kortvarige salgsarrangementer er unntatt fra mva. Vilkåret er at salgsarrangementet ikke varer mer enn fire dager og at det benyttes ulønnet arbeidskraft
 • Salg av varer til betydelig overpris, for eksempel dørsalg av toalettruller, er unntatt mva. Med betydelig overpris menes salgsvederlag som er minst seks ganger innkjøpspris. Denne omsetningen trekker ned fradragsretten for inngående mva. Hvis vederlaget ikke kvalifiserer til «overpris», skal det beregnes 25 % mva.
 • Salg av reklame på banen og klubbhuset ansees som avgiftspliktig reklameinntekt med 25 % mva.
 • Det skal beregnes 12 % mva. ved utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter, men bare for de som er registreringspliktige for omsetning av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Er man ikke registrert for inngangsbillettene kommer unntaket om utleie av fast eiendom til anvendelse. Likevel, er det utleie med servering, så kan det blir tale om avgiftsplikt med 25 %.

Fradragsretten for mva.

En ting er å holde styr på hvilke varer og tjenester det skal beregnes mva. på, som er vanskelig nok. Minst like komplisert er det å finne ut hvor stor fradragsrett idrettslaget har for inngående mva. Her må man holde styr på hvilke kostnader som knyttes til den enkelte salgsaktiviteten, og om denne er avgiftspliktig eller ikke.

Kostnader som gjelder idrettslaget, for eksempel regnskapsføring, må fordeles forholdsmessig basert på avgiftspliktig og unntatt omsetning. Sentralt her er om idrettslaget spiller i de to øverste divisjonene i fotball for menn og den øverste divisjonen i ishockey for menn, og om de har rykket ned i løpet av året – det får betydning for avgiftsplikten og fradragsretten. Det er også viktig å ikke blande inn i beregningene inntektene som ikke regnes som omsetning, for eksempel egenandeler fra medlemmer og tilskudd.

Forenklinger

Regnskap Norge er en pådriver for å forenkle reglene på skatte- og avgiftsområdet. Her er ser vi et betydelig potensiale for forenklinger. Ikke minst fordi brukerne av dette regelverket er veldedige og allmennyttige organisasjoner uten egne ansatte med inngående kjennskap til avgiftsregelverket.