Vil heve grensen for revisjonsplikt

Forslaget om å heve grensen gjør at flere små aksjeselskaper kan spare ressurser ved å fravelge revisjon.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag lagt ut på høring forslag om å heve terskelverdiene for aksjeselskapets driftsinntekter og balansesum til henholdsvis syv millioner kroner og 25 millioner kroner. Med det får flere små aksjeselskaper anledning til å fravelge revisjon.

I departementets pressemelding opplyses det at tall fra Brønnøysundregistrene viser at om lag 6 000 flere aksjeselskaper vil kunne velge bort revisjon med endringsforslaget. Dette vil kunne gi en årlig besparelse på om lag 108 millioner kroner for berørte aksjeselskaper.

Aksjeloven § 7-6 åpner for at aksjeselskaper kan fravelge revisjon av årsregnskapet dersom de faller under bestemte terskelverdier for driftsinntekter, balansesum og årsverk.

Terskelverdien for gjennomsnittlig antall årsverk er per i dag 10, som fremgår direkte av lovbestemmelsen. Videre følger det av egen tilhørende forskrift at driftsinntektene av den samlede virksomheten må være mindre enn seks millioner kroner, mens selskapets balansesum må være mindre enn 23 millioner kroner. Terskelverdiene skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. For selskap som ikke ennå har fastsatt sitt første årsregnskap, gjelder en terskelverdi for aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen som må være mindre enn 23 millioner kroner.

Departementet foreslår nå å heve de tre terskelverdiene i forskriften som følger:

  • Terskelverdien for driftsinntekter heves fra seks til syv millioner kroner
  • Terskelverdien for balansesum heves fra 23 til 25 millioner kroner.
  • Terskelverdien for aksjeinnskudd (for selskaper som ikke har fastsatt sitt første årsregnskap) heves tilsvarende fra 23 til 25 millioner kroner

Som det fremgår er det ikke betydelige hevninger som foreslås i høringen. Næringsdepartementet har i høringsbrevet vist til at revisjonsplikten bygger på flere hensyn som skal ivareta en rekke ulike interessenter i foretakenes regnskapsrapportering, og skriver blant annet følgende:

«Enhver heving av terskelverdiene for å kunne fravelge revisjon av årsregnskapet må veies opp mot behovet for kontroll for å motarbeide økonomisk kriminalitet. Skatteetatens kontrollressurser er begrensede, og revisors kontrolloppgaver er en viktig del av den samlede kontrollen. Revisors sentrale oppgaver og ansvar med tanke på revisjonspliktiges skatterapportering gjør at dette hensynet til slik kontroll står særlig sterkt i Norge.

Departementet legger avgjørende vekt på at det å heve terskelverdiene for driftsinntekter og balansesum til henholdsvis syv mill. kroner og 25 mill. kroner ikke vil medføre vesentlige endringer i antallet foretak som kan fravelge revisjon. En slik justering er derfor ønskelig ut fra hensynet til å redusere de økonomiske og administrative byrdene for næringsdrivende, samtidig som kontrollbehovet fortsatt vil være tilstrekkelig ivaretatt. Forskriftsendringen vil også innebære en justering av terskelverdiene i tråd med inflasjonen.»

Høringsfristen er satt til 27. november 2021.