Nye krav til praksis for å bli statsautorisert regnskapsfører

Praksistiden øker fra to til tre år for søkere med bachelorutdanning, men det er gitt overgangsregler.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ny regnskapsførerlov trådte i kraft 1. januar 2023. Med den nye loven øker kravet til praksistid for å bli statsaurisert regnskapsfører. 

Praksistid for statsautoriserte regnskapsførere

I tidligere regnskapsførerlov var det krav om to år praksis, hvorav minst ett år skulle gjennomføres hos et regnskapsforetak.

I den nye regnskapsførerloven er krav til yrkespraksis gitt i § 3-2.

Søkere med bachelorutdanning skal ha minst tre års praksis, som skal være både variert og relevant for utøvelse av regnskapsføreryrket. Minst to av de tre praksisårene skal gjennomføres i et regnskapsforetak.

Søkere med mastergrad har krav om minst to års variert og relevant praksis, hvorav minst ett år av praksisen skal gjennomføres i et regnskapsforetak.

For både bachelor- og masterutdanning er det innført krav om at minst ett av praksisårene skal gjennomføres etter at utdanningskravet etter lovens § 3-1 er oppfylt.

Overgangsregler

I regnskapsførerforskriften § 4 er det gitt overgangsregler til kravet om praksis.

Søkere med bachelorutdanning kan frem til 1. januar 2025 søke om å bli statsautorisert regnskapsfører forutsatt at de har to års praksis. Minst ett år må være gjennomført i regnskapsforetak. Ett av de to årene må dessuten være gjennomført etter endt utdanning.

Variert og relevant praksis

I forskriften § 2 er det gitt nærmere regler om krav til variert og relevant praksis. Et praksisår regnes som 12 måneder og 1600 timer. Regnskapsføring etter bokføringsloven og regnskapsloven regnes som relevant praksis. Variert praksis innebærer at praksisen må omfatte utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding etter henholdsvis regnskapsloven og skatteforvaltningsloven.

Ekstern regnskapsføring i et regnskapsforetak og intern regnskapsføring i en bedrift vil være relevant praksis. Praksis fra revisjon i et revisjonsforetak for en statsautorisert revisor med revisorregistreringsnummer vil også være relevant praksis.

Skatterevisjon, revisjon av årsregnskap og regnskapsføring etter statlige og kommunale regnskapsprinsipper kan utgjøre inntil ett år av praksiskravet. Finanstilsynet kan etter konkret vurdering godkjenne annen relevant praksis.

Praksis etter endt utdanning

Kravet om at minst ett år av praksistiden skal gjennomføres etter endt utdanning er nytt. Bakgrunnen for kravet er at regnskapsfører skal prøve evnen til å anvende teoretisk kunnskap i praksis.

Dokumentasjon av praksis

I ny regnskapsførerlov § 3-2, jfr. § 2 i tilhørende forskrift, er det gitt regler om dokumentasjon av praksis. Arbeidsgiver må bekrefte praksis på eget skjema utarbeidet av Finanstilsynet, eller på annen måte bestemt av Finanstilsynet.

Informasjon om søkeprosess og nødvendig dokumentasjon fremgår av Finanstilsynets hjemmesider.