Tematilsyn om kompensasjonsbekreftelser viser god kvalitet

Finanstilsynet har hatt tilsyn med hvordan regnskaps- og revisjonsbransjen har utført sine oppdrag med å bekrefte kompensasjonssøknader. Oppgaven er bestått.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Dette fremgår av rapporten fra tematilsynet.

Bakgrunn og formål med tematilsynet

Tematilsynet, som startet i desember 2022, har rettet seg mot bekreftelser knyttet til kompensasjonsordning 2 (gjeldende for perioden september 2020 - februar 2021) og kompensasjonsordning 3 (for perioden mars-oktober 2021). Kompensasjonsordningene har vært søknadsbasert, og har forutsatt at opplysningene i søknaden må bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor på basis av kontrollhandlinger fastsatt av tilskuddsmyndighetene.

Hensikten med tematilsynet har vært å se etter om de angitte kontrollhandlingene er gjennomført og dokumentert som de skal.

Utvalg og gjennomføring

Tematilsynet ble gjennomført dokumentbasert, hvor utvalgte regnskapsfører- og revisjonsselskap ble bedt om å sende inn foretakets rutiner sammen med gjennomførte kontrollhandlinger og underdokumentasjon for et utvalg bekreftelser.

Totalt ble det valgt ut 15 regnskapsførerselskaper og 15 revisjonsselskap for kontroll. Utvalget var en blanding av de største selskapene, og en andel tilfeldig utvalgte av øvrige selskap.

Hos de utvalgte selskapene har Finanstilsynet gjennomgått oppdrag for to eller tre foretak, med to bekreftelser per foretak. Søknadene som er kontrollert er tilfeldig utvalgt og dekker ulike bransjer.

Til sammen har tilsynet omfattet 122 bekreftelser, hvor det totalt er utbetalt 598,2 MNOK i kompensasjon til 30 foretak bekreftet av regnskapsførerselskap og 34 foretak bekreftet av revisjonsselskap. Utbetalt beløp varierer fra 16 000 kroner til 87 millioner kroner for søknadene i utvalget.

Fordeling antall kontrollerte bekreftelser:

  Komp.ordning 2 Komp.ordning 3 Totalt
Regnskapsførerselskap 29 27 56
Revisjonsselskap 44 22 66
Totalt 73 49 122

Resultater

Gjennomgangen av bekreftelsene fra regnskapsførerselskapene viser at oppdragene i det alt vesentligste er gjennomført med god kvalitet. Totalt er det gjort funn av svakheter/mangler på kun 11 av alle kontrollhandlingene til sammen. Disse knytter seg til 9 av totalt 56 bekreftelser. Omregnet innebærer det at kontrollhandlinger og dokumentasjon er tilstrekkelig utført i 84 prosent av alle bekreftelsene, mens andelen med mangler i enkelte av kontrollhandlingene er 16 prosent.  Det understrekes likevel i tilsynsrapporten at manglene nødvendigvis ikke betyr at søknaden ikke skulle vært innvilget eller er innvilget med feil støttebeløp.

Videre var det for 3 av 30 oppdrag ikke utarbeidet oppdragsbekreftelse eller annen dokumentasjon på tjenesten som skulle leveres. Det er ikke tilstrekkelig å vise til den oppdragsavtalen som er inngått for regnskapstjenestene for øvrig, eller avtale muntlig.

Også for revisorene oppsummeres det med at kontrollhandlinger og dokumentasjon er tilfredsstillende utført. Kontrollhandlinger avdekket med mangler er her 17 fordelt på 10 bekreftelser av totalt 66. Dette gir en andel med mangler i enkelte kontrollhandlinger på 15 prosent.

Oppsummering

I rapporten fra tematilsynet oppsummerer Finanstilsynet med å si at «gjennomgang(en) av bekreftelsene for kompensasjonsordning 2 og 3 viser at regnskapsfører og revisor i stor grad har gjennomført de kontrollhandlingene som er nødvendige for å kunne bekrefte, og har ivaretatt oppgaven på en tilfredsstillende måte.»

Dette er en klar anerkjennelse av kvaliteten på det viktige arbeidet som er nedlagt i forbindelse med kompensasjonssøknadene.

I rapporten vises det også til at flere av de kontrollerte har brukt beregningsmodeller og kontrollskjemaer utarbeidet av bransjeforeningene.  «Dette har gjort kontrollen og dokumentasjonen enklere da disse til enhver tid har vært oppdatert med eventuelle endringer i ordningene og trolig bidratt til oppfyllelsen av kravene til kontrollhandlingene», fremholder Finanstilsynet.

For nærmere detaljer om tilsynet og resultatene vises til den fullstendige rapporten fra Finanstilsynet.