Slik samarbeider Regnskap Norge med systemleverandørene

Regnskap Norge møter systemleverandørene jevnlig og utfører årlig teknologi- og prisundersøkelsen. Dialogen er god, men vi savner mer innovasjon i løsningene.

Del
Hans Christian Ellefsen, direktør for teknologi, innovasjon og bærekraft, forteller at Regnskap Norge er tett på systemleverandørene på mange ulike arenaer. FOTO: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

Regnskapsbransjen er utvilsomt en teknologidrevet bransje. Regnskap Norge er tett på systemleverandørene – slik at bransjen kan gjennomføre sine oppgaver så effektivt som mulig med høy kvalitet.

Vi har lenge hatt en god og konstruktiv dialog med systemleverandørene. Likevel savner vi mer innovasjon i løsningene.

Regnskapsbransjen er en teknologibransje

Regnskapsførere bruker teknologi for å kommunisere med kunder, dokumentere, styre og kvalitetssikre gjennomføringen av regnskapsoppdrag, lage regnskap, analysere, betale og innkreve, foreta lønnsutbetalinger, beregne skatter og avgifter og sikre korrekt pliktig rapportering til myndighetene.

Etter hvert kommer også mer automatisert bærekraftsrapportering med underliggende klimaregnskap og flere HR-tjenester.

Som bransjeorganisasjon har vi ansvar for å bidra til at den teknologiske verktøykassen dekker behovene til medlemmene og deres kunder, at systemene er tilstrekkelig innovative, og at teknologien muliggjør utvikling av nye forretningsområder for regnskapsbransjen.

Utviklingen av regnskapssystemer har tradisjonelt vært styrt av systemleverandører mer enn av regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har stort sett adoptert systemleverandørenes nye funksjoner. Vi ser stadig mer at systemleverandørene ønsker en mer brukerdrevet systemutvikling for å bli mer relevant for sine kunder, men potensialet er fortsatt stort.

Hvordan jobber så Regnskap Norge med systemleverandørene til bransjen? Vi har opprettet et forum for systemleverandørene og Digitalt forum for regnskapsbransjen. Vi møter de enkelte systemleverandørene jevnlig. Vi deltar på arrangementer og ERP-messer. Regnskap Norge utfører også årlig teknologi- og prisundersøkelsen.

Regnskap Norge IT-forum

I 2010 etablerte Regnskap Norge et IT-forum hvor systemleverandørene til bransjen møtes. Forumet har som formål å diskutere temaer som er relevant for alle systemleverandører til regnskapsbransjen.

Temaer som tas opp er standardisering gjennom eksempelvis SAF-T-formatet og EHF-formatene, kontoplaner, betalingsløsninger, faglige problemstillinger, kunstig intelligens, bærekraftsrapportering, konkurransen i markedet, innovasjon, byråløsninger, innspill fra medlemmer, support overfor kunder mv.

Forumet samles to ganger i året og både store og små systemleverandører med systemer for ulike kundesegmenter er representert. Det er etablert underliggende arbeidsgrupper fra forumet for å jobbe frem konkrete leveranser.

Samtalene i forumet er konstruktive og fremoverrettede. Regnskap Norge ønsker allikevel mer engasjement innen innovasjon og fremtidens systemløsninger.

Spesielt ønsker vi mer dialog om bruk av AI i bransjen og teknologi som skal understøtte skiftet til mer bærekraftige forretningsmodeller.

Individuelle møter med systemleverandører

I tillegg til å møte systemleverandørene igjennom IT-forumet, har Regnskap Norge gjennom året individuelle møter med flere systemleverandører. Her blir vi bedre kjent med leverandørens prioriteringer og planer. Vi tar også opp spesifikke problemstillinger blant medlemmene og diskuterer markedssituasjonen og prisutviklingen.

Disse møtene er på toppledernivå og på produktansvarlig-nivå. Slik sikrer vi god forankring og konkrete samtaler.

I løpet av året gjennomføres også mer tilfeldige møter hvor vi diskuterer konkrete problemstillinger i løsningene. Det kan dreie seg om alt fra brukeropplevelser til regelverkforståelse.

Deltakelse på arrangementer og ERP-messer

Regnskap Norge blir løpende invitert til å holde innlegg på systemleverandørers arrangementer eller ERP-messer.

Dette setter vi stor pris på. Samtidig får vi anledning til å møte kundene til systemleverandørene direkte og fange opp signaler fra disse. Regnskap Norge deltar også som observatør for å være oppdatert og gi tilbakemelding til systemleverandørene om våre opplevelser.

Samarbeid på prosjekter i offentlig sektor

Offentlig sektor har ofte behov for å lytte til brukere og systemleverandører som en del av moderniseringen og digitaliseringen av offentlige dialoger. Eksempler på prosjekter Regnskap Norge har deltatt på er Altinn, a-meldingen, videreutvikling av SAF-T-formatet, EHF-formatet, MVA-meldingen, skattemeldingen mv.

Regnskap Norge representerer den vesentligste brukergruppen til slike løsninger.  I mange av eksemplene har vi samarbeidet tett med systemleverandører for å få frem en løsning som er målrettet og effektiv for våre medlemmer.

Regnskap Norge og systemleverandørene samarbeider også i det nordiske prosjektet Nordic Smart Government & Business samt og om forenklingsinnspill til myndighetene vedrørende modernisering av lovverket for å ta høyde for digitaliseringsmuligheter.

Digitalt forum

Regnskap Norge får blant annet innspill fra medlemmene vedrørende systemene via fagstøtten. Det gjør vi også fra Digitalt forum – et strukturert forum for de som jobber med digital utvikling i regnskapsbransjen.

Digitalt forum ble opprettet i 2020, den gang med ca. 60 deltakere. Nå har forumet vokst til over 200 deltakere. Deltakerne møtes to ganger i året. Digitalt forum og IT-forumet gir innspill til hverandre, slik at medlemmers innspill kommer frem til systemleverandørene, og omvendt.

Kommersielle- og markedsmessige forhold

Årlig publiserer Regnskap Norge en teknologiundersøkelse som tar et dypdykk i hvem aktørene er, hvem systemene passer for, markedsandeler, fornøydhet og prisutvikling.

Teknologiundersøkelsen er blant de mest besøkte sidene vi har på regnskapnorge.no, og viser engasjementet rundt teknologi i regnskapsbransjen. Undersøkelsen benyttes av både medlemmer i deres valg av system, men også av systemleverandørene selv som en bred tilbakemelding fra våre medlemmer.

Regnskap Norge mener at undersøkelsen også er disiplinerende overfor systemleverandørene slik at de over tid leverer mer relevante løsninger til rett pris, og at de gir en god support overfor medlemmene når disse opplever problemer med systemløsningene.

Som en konsekvens av IKT-tilsynet fra Finanstilsynet i 2015, kom det frem systematiske mangler i avtaleverket mellom systemleverandørene og regnskapsvirksomhetene. Regnskap Norge satte i den anledning sammen en gruppe fra systemleverandører og medlemmer for å utarbeide kravspesifikasjoner til henholdsvis drift og programvare. Erfaringen tilsier at disse i større grad må tas i bruk for å sikre samsvar med regnskapsførerloven og GRFS. Kravspesifikasjonene er åpent tilgjengelige på regnskapnorge.no. Se kravspesifikasjonene her.

Som bransjeorganisasjon vurderer ikke Regnskap Norge innholdet i de kommersielle avtalene mellom systemleverandører og medlemmer. Vi vil derimot kunne komme med mer generelle innspill til kompleksiteten i prismodeller, klarspråk i avtaleverket, utdyping av lovkrav til systemer (for eksempel bokføringsregelverket og personopplysningsloven) og lignende. Vi opplever for øvrig lite tvister i forbindelse med de avtaler som er inngått mellom partene.

Hvis du som medlem av Regnskap Norge har innspill til hvordan vi kan jobbe ytterligere med systemleverandørene, ta gjerne kontakt for en samtale!