Gaver til kunder og representasjonskostnader

Skattemessig håndtering av gaver og representasjon.

Oppmerksomhetsgaver
I skatteforskriften § 6-21-6 heter det at enkle oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser i form av blomster, konfekt eller lignende normalt ikke vil anses som representasjon. Slike kostnader er fradragsberettigede. I takseringsreglene for 2018 § 2-3-5 er det fastsatt en beløpsgrense. Fradragsrett forutsetter at kostnaden per tilfelle ikke overstiger kr 260.

Satsen gjelder for øvrig ikke for kostnader til kranser o.l. ved dødsfall.

Gavegjenstand med firmalogo
I Skattedirektoratets skatteforskrift av 22. november 1999 § 6-21-5 (1) er det fastsatt at kostnader til gavegjenstander som har firmamerke og/eller firmanavn anses som fradragsberettiget reklamekostnad.

Forutsetningen er at gavene er utformet med reklame for øye i et større antall, og at gjenstandene ikke er av særlig verdi. Takseringsreglene for 2018 § 2-3-5 fastsetter en beløpsgrense. Kostnadene må ikke overstige kr. 260 per gjenstand.

Kostnad til bevertning av kunder eller forretningsforbindelser

Det gis fradrag for kostnad til en beskjeden bevertning av kunder eller forretningsforbindelser, når bevertningen finner sted i forretningstiden eller i umiddelbar forbindelse med forhandlinger eller demonstrasjoner av varer eller tjenester. Det gis ikke fradrag for kostnad til kjøp av brennevin og tobakksvarer. Bevertningen må finne sted på arbeidsstedet eller på spisested i nærheten av dette hvis det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder. Kostnad ved uteservering må under enhver omstendighet ikke overstige den beløpsgrensen som fastsettes i Skattedirektoratets årlige takseringsregler, for 2018 satt til kr. 474 per person per tilfelle (takseringsreglene § 2-3-5). Overstiger kostnaden denne grensen, anses hele beløpet som ikke fradragsberettiget kostnad ved representasjon. Det er videre en forutsetning at det i forbindelse med måltid som nevnt ikke serveres brennevin. I så fall gis det ikke fradrag for kostnad til mat.

Jf. skatteforskriftens § 6-21-2 (1).