Inkasso

Lovmessig purregebyr og inkassogebyr er knyttet opp mot inkassosatsen. Inkassosatsen justeres hvert år i samsvar med utviklingen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks.

Inkassosats

 
Pr. 1. januar 2024                                               kr 700

 

En fordringshaver kan i henhold til inkassolovens § 17 kreve erstattet nødvendige kostnader ved utenrettslig inndriving. Dette gjelder enten du velger å engasjere en inkassator eller dersom du velger å drive inn kravet selv. I medhold av Inkassoloven § 20 er det i Inkassoforskriften kapittel 2 fastsatt maksimale satser for den samlede erstatning som kan kreves for utenrettslig inkasso, det vil si for kreditors eget arbeid og for betaling til inkassator for dennes arbeid.

I stedet for erstatning for dokumenterte kostnader, har fordringshaveren rett til å kreve gebyrmessig erstatning for:

Purregebyr

1/20 av inkassosatsen

kr  35

Inkassovarsel

1/20 av inkassosatsen

kr  35

Betalingsoppfordring

3/20 av inkassosatsen

kr 105

Satsene for purring, inkassovarsel og betalingsoppfordring er regulert i Inkassoforskriften § 1-2 og utgjør en nærmere bestemt sats av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen.  

Les også: