Andre vil også forenkle

Regnskap Norge er naturligvis ikke alene om å foreslå forenklinger for regjeringen. Her er et knippe forslag fra noen andre organisasjoner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Illustrasjonsfoto: GettyImages.com

NHO

Helt på toppen av NHOs ønskeliste, står en oppfordring til regjeringen om å unngå nye, unødvendige regler. De ber også om at EU-regler som må implementeres i Norge ikke «overoppfylles». Videre ønsker de seg også at all rapportering til myndigheter må digitaliseres, og at etater skal forbys å kreve innrapporterte opplysninger som myndighetene allerede har. Dessuten ønsker de at lover og regler må praktiseres likt av staten, fylker og kommuner, og de mener at alle tilbud ved offentlige anbud må kunne leveres digitalt.
NHO foreslår også at offentlige tilsyn må samordne sine aktiviteter, at grensen for mva-registrering på 50 000 kroner oppheves, og at mva-satsen gjøres lik for servering og salg over disk. De mener dessuten at bedriftene bør få ordentlige, digitale varsler om vedtak fra det offentlige.

Virke

Virke foreslår på sin side at inntektsopplysningskjemaer til NAV digitaliseres, at det innføres en fredningstid på 3 år for virksomheter som har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet uten vesentlige avvik, og at regjeringen endrer inkluderingstilskuddet fra en refusjonsbasert ordning til et flatt, automatisk tilskudd for arbeidsgivere som tar imot kandidater fra NAV. De mener dessuten at vareinnførsel bør digitaliseres slik at tolldeklarasjon kan skje i forkant av innførsel til Norge, at man fjerner tekstiltollen og kontantplikten for norske virksomheter, og at omstillingsloven oppheves.

De oppfordrer også regjeringen til å ferdigstille frivillighetsregisteret slik at det kan bli et effektivt forenklingsverktøy, at bestemmelsen om unntak fra arbeidstidsreglene for særlig uavhengige stillinger erstattes med en bestemmelse det er enkelt å forstå, og at man forenkler fordelsbeskatning av arbeidsgiverbetalt trening for ansatte, slik at arbeidsgivere kan gi medarbeidere bidrag til fysisk aktivitet inntil kr 3 000 i året uten innberetning.

Finans Norge

Finans Norge innleder med å vise til DSOP-programmet (Digitaliseringssamarbeidet mellom offentlig og privat sektor), hvor finansnæringen samarbeider med Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Politiet og NAV om effektivisering gjennom digitalisering og deling av data. Nå ønsker de seg to nye DSOP-prosjekter; ett for oppgjør etter dødsfall og et annet for ajourhold av pensjonsordninger. De anslår at besparelsene ved disse programmene kan bli henholdsvis 1 og 1,2 millioner kroner årlig.

Organisasjonen mener dessuten at systemet for offentlige tilskudds- og støtteordninger overfor næringslivet bør kraftig forenkles, blant annet gjennom at offentlige eksportfinansieringsordninger organiseres innenfor rammen av én virksomhet, og ordninger under GIEK, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge vurderes under ett. Statlige virkemidler bør inneholde et nordisk mandat, og det nordiske samarbeidet om offentlige innkjøpsprosesser bør styrkes.

De ønsker seg dessuten en konsekvensutredning av rammebetingelser for bank og finans, at kontanter og kontopenger likestilles, og at det snarlig innføres digitalt førstevalg for bank og forsikring, slik det allerede er gjort for forvaltningen.