Økokrim frykter at DU skal bli misbrukt til hvitvasking

Økokrims trusselrapporter fra 2018, 2020 og 2022 viser økt risiko for at regnskapsførere kan bli misbrukt til hvitvasking. – Dette viser at regnskapsbransjen må være enda mer aktsomme, mener Regnskap Norges Knut Høylie.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Økokrim har blitt stadig mer bekymret for at regnskapsfører kan bli misbrukt av klienter til å bidra til hvitvasking av midler. Foto: Storyblocks.com

Det har skjedd mye på hvitvaskingsfronten på fire år.

I 2018-utgaven av Økokrims trusselrapport kan man lese følgende: «Ettersom regnskapsførere ikke håndterer klientmidler, kan ikke virksomheten brukes til hvitvasking». Derfor konkluderte de den gang med at risikoen var «LAV».

Allerede i 2020 oppgraderte imidlertid Økokrim risikovurderingen tilknyttet regnskapsførere til «MODERAT», og i 2022-utgaven av rapporten er dette skjerpet ytterligere: «Risikoen forbundet med hvitvasking knyttes til regnskapsførerens evne til å forhindre eller avdekke at oppdragsgiver er involvert i hvitvasking vurderes å være BETYDELIG.»

Ytterligere økt risiko

Økokrim syn på hvordan regnskapsfører kan utnyttes til hvitvasking har altså utviklet seg betydelig på bare fire år, og denne utviklingen vil de gjerne ha regnskapsbransjen med seg på.

40238206.jpg

– Når foretak kan vise til at de benytter autorisert regnskapsfører, styrker dette deres legitimitet overfor myndigheter og andre. For aktører som driver kriminelt er dette veldig attraktivt å utnytte, sier Knut Høylie, Fagansvarlig kvalitet i Regnskap Norge.

Endringen i Økokrims syn på risiko ser ut til å henge sammen med Finanstilsynets tematilsyn på hvitvaskingsområdet fra 2020, som tydet på at bransjen har en del forbedringspunkter. Økokrims rapport trekker frem følgende:

«Finanstilsynets erfaring viser gjennomgående mangelfull kunnskap og oppmerksomhet rundt ulike trusler, særlig kunnskap om hvorfor oppdragsgivere i enkelte bransjer kan utgjøre en trussel. Tilsynserfaringer viser til dels omfattende mangler og fravær av utarbeidelse av virksomhetsinnrettet risikovurdering i tilsynsenhetene, samt gjennomgående mangler i fastsatte rutiner.»

Må ta utfordringen

Dette er et gjennomgående tema i Økokrims trusselrapporter fra 2018-2022. De frykter at regnskapsførere ikke skal klare å fange opp fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelse samt arbeidslivskriminalitet. Økokrim peker dessuten på at mangelfull oppfølgning i praksis er det samme som å bistå de kriminelle.

– Fra Regnskap Norges side har vi vært tydelige på at de som utøver regnskapsfaget har begrenset innsikt i kriminell virksomhet og hvordan den utøves i ulike bransjer. Den kompetansen er det kontrolletatene som sitter på. Vår anmodning til Økokrim og Skattedirektoratet er at de må hjelpe oss til å bli flinkere til å forstå hva slags risikoer vi skal forholde oss til, sier Høylie.

– Samtidig er det klart at vi bare må ta denne utfordringen. Vi har fått dette stempelet fra myndighetene, og vår aktsomhet og oppmerksomhet rundt å forhindre hvitvasking må forsterkes. Det har skjedd veldig mye i vår bransje de senere år, så etter vårt syn er arbeidet godt i gang, slår han fast.

Avslutningsvis kan vi trekke frem at det er mulig å få nedjustert risikovurdering. Kreditt- og finansieringsforetaksbransjen fikk, sammen med tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta, nedjustert sin risiko fra «BETYDELIG» til «MODERAT». Økokrim forklarer dette med at det har vært observert få tilfeller av hvitvasking gjennom kreditt- og finansieringsforetak. Vekslingstjenester har derimot blitt mer «modne» siden forrige rapport, samtidig som bransjen domineres av et par store aktører – formodentlig med gode rutiner.

Økokrims vurdering av risiko for hvitvasking knyttet til rapporteringspliktige sektorer

(hentet fra rapportene siden 2018):

Bransje

2022

2020

2018

Banker

Høy

Høy

Høy

Betalingsforetak

Høy

Betydelig

Høy

Agenter for utenlandske betalingsforetak

Høy

Høy

Høy

E-pengeforetak

Betydelig

Betydelig

Moderat

Eiendomsmeglere

Betydelig

Betydelig

Moderat

Advokater

Betydelig

Moderat

Moderat

Regnskapsførere

Betydelig

Moderat

Lav

Verdipapirforetak

Moderat

Moderat

Lav

Revisorer

Moderat

Moderat

Lav

Kreditt- og finansieringsforetak

Moderat

Betydelig

Lav/Moderat

Veksling og oppbevaring av virtuell valuta

Moderat

Betydelig

-

Forsikringsforetak og forsikringsformidlere

Moderat

Moderat

Moderat

Innenlandske spillselskap 

Lav

Lav

-