Bokføringsloven med kommentarer (2. utgave)

Kommentarutgaven til bokføringsloven er nå ute i en oppdatert og utvidet 2. utgave. Medlemmer i Regnskap Norge får 25 % rabatt.

Medlemmer i Regnskap Norge får 25 % rabatt ved å oppgi rabattkode regneskapsforer ved betaling i nettbutikken

Gå til nettbutikken

Om boken


Bokføring danner grunnlaget for finansiell rapportering, herunder årsregnskap, ligningsoppgaver, omsetningsoppgaver for merverdiavgift og a-meldinger på lønnsområdet. Av den grunn er bokføringsreglene sentrale for interne regnskapsfunksjoner og for eksterne regnskapsførere. Revisorer skal på sin side se til at foretakene oppfyller plikten til ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon i samsvar med bokføringsreglene. Ved offentlig etterkontroll kreves det at kontrollørene har inngående bokføringskompetanse. Studenter som skal lære seg regnskapsføring, revisjon eller annet kontrollarbeid, har på samme måte behov for å tilegne seg kunnskaper om bokføringsreglene.

Boken gir kommentarer til bestemmelsene i bokføringsloven av 2004 med forskrifter. I kommentarene omtales forarbeider, bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk, uttalelser fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet, relevante artikler og andre kilder. Boken har i tillegg en egen del om eksterne regnskapsføreres og revisorers ansvar og oppgaver knyttet til bokføringsreglene. På bokens ressurssider på Internett finnes lenker til relevante bestemmelser, forarbeider, standarder og uttalelser, i tillegg til enkelte eksempler på avtaler, dispensasjonssøknader mv.

Første utgave var à jour med bokføringsregelverket pr. 01.01.13. Etter dette har det skjedd mange og til dels store endringer i bokføringsreglene. Dette har fordret en utvidet og oppdatert 2. utgave. Endringene i regelverket omfatter blant annet:

  • Reduksjon av oppbevaringstiden for enkelte typer regnskapsmateriale fra 10 til 5 år.
  • Innføring av krav til personallister i enkelte bransjer.
  • Mange endringer i bokføringsforskriften, hovedsakelig basert på forslag fra Bokføringsstandardstyret i delrapport III av gjennomgangen av bokføringsreglene for Finansdepartementet.
  • Nye standarder for god bokføringsskikk.
  • Endringer i eksisterende standarder for og uttalelser om god bokføringsskikk.
  • Nye uttalelser fra Skattedirektoratet om hvordan bokføringsreglene skal forstås.
  • Innføring av ny lønns- og personalordning (a-ordningen).
  • Endringer i skattebetalingsforskriftens krav til dokumentasjon av refusjon av reiseutgifter og andre utlegg gjort av ansatte.
  • Endringer i reglene for registrering i Merverdiavgiftsregisteret gjennom representant.
  • Ny standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) for autoriserte regnskapsførere.

I tillegg til dette har det kommet høringsutkast og forslag på bokføringsområdet, herunder høringsutkast til nye bokføringsstandarder og forslag til standard dataformat for rapportering av regnskapsopplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene (SAF-T). Andre utgave er oppdatert med alle disse nyhetene, og er dermed à jour med endringer i bokføringsregelverket pr. 01.01.15. I tillegg er omtalen på enkelte andre områder utvidet og oppdatert.

Om forfatteren


Jan Terje Kaaby er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han arbeider som fagansvarlig regnskap, herunder bokføring, i Regnskap Norge, etter flere år som fagansvarlig innenfor bokføring i Deloitte AS og Samarbeidende Revisorer AS. Han er sekretær i Bokføringsstandardstyret, medlem av Regnskapsstandardstyret, leder av NRS Fagutvalg små foretak og sekretær i Bransjestandardutvalget for god regnskapsføringsskikk.

MEDLEMSPRIS: 674 ANDRE: 899