Presisering om fritak for arbeidsgiveravgift ved forskuttering av sykepenger

Ny prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet klargjør at sykepenger som arbeidsgiver kan kreve refundert fra NAV ikke må inngå i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden.

Del

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse av 3.11.2023 uttalt seg om behandlingen av arbeidsgiveravgiften ved arbeidsgivers forskuttering av sykepenger.

Når arbeidsgiver forskutterer sykepenger mv. følger det av folketrygdloven at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av denne ytelsen. Fritaket for arbeidsgiveravgift har i praksis vært gjennomført ved at arbeidsgiverne får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk er refundert fra NAV.

I prinsipputtalelsen slår Skattedirektoratet fast, basert på en fornyet vurdering, at arbeidsgiver i stedet kan velge å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i forskutteringsmåneden.

Arbeidsgivere som fortsatt ønsker å rapportere i henhold til praksis, kan dog gjøre det på samme måte som tidligere.

Med andre ord kan arbeidsgiver heretter velge om sykepenger mv. som senere refunderes fra NAV skal redusere arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, enten

  • i den måned arbeidsgiver forskutterer ytelsen,

eller

  • i den måned refusjon mottas fra NAV.

Dermed endres praksisen om at reduksjonen først kunne skje når refusjonen var mottatt fra NAV. Praksisen har blant annet kunnet innebære en ulempe med hensyn til likviditet og tapte renter.

Ekstra (forhøyet) arbeidsgiveravgift - Endring i veiledning til a-meldingen

Som følge av presiseringene i Skattedirektoratets nye prinsipputtalelse, er det i veiledningen til a-meldingen gjort en endring knyttet til den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent på høye lønninger.

Det ble forutsatt i veiledningen til a-meldingen at arbeidsgiver bare kunne trekke fra refusjoner fra NAV hvis det var beregnet ekstra arbeidsgiveravgift av de forskutterte sykepengene. Når forskutteringsbeløpet inngår i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget, vil arbeidsgiver kunne nå innslagspunktet for ekstra arbeidsgiveravgift på 750 000 kroner (2023) for den enkelte ansatte tidligere enn om forskutteringsbeløpet ikke var inkludert.

For å unngå at det betales for mye ekstra arbeidsgiveravgift i slike tilfeller, er veiledningen endret. Endringen innebærer at ytelsene som refunderes fra NAV skal redusere grunnlaget for beregningen av ekstra arbeidsgiveravgift i sin helhet, uavhengig av om det faktisk er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift. Det totale avgiftsgrunnlaget for den enkelte ansatte kan likevel ikke settes lavere enn null.

For oppdatert veiledning knyttet til dette vises det til «Ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekt over 750 000 kroner».