Arbeidsoppgaver viktigere enn bransjebredde

Regnskapsfører som søker om autorisasjon, skal kunne vise til variert praksis. Finanstilsynet ønsker praksis fra seks bransjer.

Del
Flere endringer er foreslått i lov og forskrift for regnskapsførere.

Finanstilsynet foreslår at regnskapsførere skal ha erfaring fra seks ulike bransjer, for å oppfylle vilkårene om variert praksis når de søker om å bli statsautorisert regnskapsfører.

Regnskap Norge mener det kan skape uheldige utfordringer når spesialiserte regnskapsforetak skal rekruttere regnskapsførere som fra før ikke er statsautoriserte.

Bransjer

Finansdepartementet sendte 1. mars ut et høringsbrev med forslag til endringer i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften. I et høringsnotat uttaler Finanstilsynet at krav til variert praksis bør utfylles ytterligere i forskriften.

Finanstilsynet foreslår at relevant praksis for regnskapsførere skal omfatte regnskapsføring etter bokføringsloven innen minst seks ulike bransjer. Regnskap Norge har i høringssvaret av 1. mai innvendinger mot forslaget.

Mot sin hensikt

Enkelte regnskapsforetak har spesialisert seg på én eller noen få typer næringer og bransjer. Dette kan eksempelvis handle om primærnæringer, eiendomsforvaltning eller helserelaterte tjenester.

Spesialisering er positivt, og bidrar normalt til å sikre kvaliteten på tjenestene som tilbys. Det er en ønsket videreutvikling av regnskapsbransjen. Dersom Finanstilsynets forslag vinner frem, kan dette motvirke det.

Spesialiserte regnskapsforetak vil kunne få utfordringer med å rekruttere nye medarbeidere som ikke fra før er statsautoriserte, fordi de ikke vil kunne gi dekkende praksis alene for å bli autorisert.

Heller ulike typer oppdrag

Regnskap Norge foreslår at de som søker autorisasjon som statsautorisert regnskapsfører heller skal kunne vise til erfaring med forskjellige typer oppdrag, og at det stilles noe økte krav i forhold til hva erfaringen skal omfatte.

Det kan være å kjøre lønn for oppdragsgivers faste ansatte (inkludert utarbeidelse av a-meldinger), bokføring etter bokføringsloven (inkludert utarbeidelse av mva.-meldinger) og årsoppgjør (inkludert utarbeidelse av årsregnskap og næringsspesifikasjon til skattemelding).

Det kan stilles krav om at slik erfaring hentes gjennom arbeid med minst seks ulike oppdragsgivere. Regnskap Norge mener slik erfaring vil gi søkeren erfaring om metodikken som god regnskapsføringsskikk gir føringer på.

Bekreftelser tas i loven

I høringsnotatet tar Finanstilsynet opp også behovet for å utvide regnskapsførerlovens virkeområde til å omfatte regnskapsføreres bekreftelse av opplysninger.

Lovutkastet går ut på at loven også gjelder når et regnskapsforetak eller en statsautorisert regnskapsfører avgir en bekreftelse i henhold til lov eller forskrift eller krav fra offentlig myndighet.

Regnskap Norge støtter endringsforslaget, og peker på at det er en forventning i næringslivet og hos offentlige myndigheter at bekreftelser som skal avgis med bakgrunn i rollen som statsautorisert regnskapsfører, har sin forankring i regnskapsførerloven.

Finanstilsynet foreslår ingen særlige regler om bekreftelsesoppdrag. Vi mener dette er en fornuftig og riktig vurdering. Nærmere føringer og begrensninger kan gis i de regelverk og krav som åpner for bekreftelse fra godkjent regnskapsfører. Tilsvarende kan allmenne forventninger til gjennomføring av bekreftelsesoppdrag reguleres i god regnskapsføringsskikk.