Regelendringer fra 1. juli

Her er en oversikt over endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 på Finansdepartementets ansvarsområde.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansdepartementets publiserte oversikt inneholder følgende punkter:

Gjeninnføring av flypassasjeravgiften

Det er vedtatt å gjeninnføre flypassasjeravgiften, med sats på 80 kroner for flyginger med sluttdestinasjon i Europa og 214 kroner for andre flyginger.

Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland

Stortinget har gitt regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon. Fullmakten gjelder dersom vilkårene for sikkerhetsunntak i WTOs (World Trade Organization) avtaleverk er oppfylt. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina.

Avgiften på landbasert vindkraft

Avgiften på landbasert vindkraft trer i kraft. Avgiften vil utgjøre 1 øre per kWh produksjon. Inntektene fra avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene.

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)

Det er fastsatt lov- og forskriftsendringer om gjennomføring av EØS-regler om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Norske banker og kredittforetak finansierer sin utlånsvirksomhet i hovedsak ved å motta innskudd og utstede obligasjonslån og lignende i verdipapirmarkedene. Omtrent halvparten av markedsfinansieringen OMF. Regelverket styrkes bl.a. med et nytt likviditetsbufferkrav og innføringen av betegnelsen «OMF premium». Endringene trer i kraft 8. juli 2022.

Endringer i skattebetalingsloven om blant annet frist ved klage over pålegg og tvangsmulkt

Det er gjort endringer i skattebetalingslovens regler om frist ved klage over pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale, klage over pålegg om å gi opplysninger for tredjeperson og klage på avgjørelse om ilagt tvangsmulkt. Fristene utvides og samsvarer med tilsvarende frister i skatteforvaltningsloven, og det er gjort endringer som sikrer at reglene om hvem vedtak sendes til er like etter skattebetalingsloven og skatteforvaltningsloven. Skattebetalingslovens regler om oversendelse av vedtak om tvangsmulkt er gjort teknologinøytrale, og det er gjort endringer i reglene om hvem som har betalingsansvar for ilagt mulkt. Endringene trådte i kraft 22. juni 2022.

Redusert engangsavgift for rullestoldrosjer

Det innføres en ny avgiftsgruppe i engangsavgiften for personbildrosjer med universell utforming. Avgiften utgjør om lag 40 pst. av avgiften på ordinære personbiler.

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2022. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt 400 kroner. Forskriften er fastsatt med virkning fra 1. juli 2022.

Bankpakken

Det er fastsatt lov- og forskriftsendringer om gjennomføring av regler som svarer til EUs bankpakke. Bankpakken inneholder endringer i bl.a. kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for banker og andre finansforetak, herunder utvidelse av den såkalte SMB-rabatten som reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter. Endringene trådte i kraft 1. juni 2022.

Oppdaterte forskrifter om pensjon fra første krone

Det er fastsatt enkelte endringer i overgangsreglene om pensjon fra første krone og i forskrift til innskuddspensjonsloven for å gjøre det klart at alle foretak med pensjonsordning etter de private tjenestepensjonslovene kan benytte overgangsreglene for pensjon fra første krone, og for å sikre at ordlyden i forskrift til innskuddspensjonsloven er konsistent med at det skal gis sparing fra første krone.

Les mer