Hva betyr 30 % vekting av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser for SMBene?

Fra 1. januar 2024 skal klima- og miljøhensyn vektlegges med minst 30 % i offentlige anskaffelser. DFØ har publiserer ny veileder. Hvilke kriterier kan næringslivet vente seg?

Del
Nå skal klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med 30 % i offentlige anskaffelser. Foto: Getty Images

Norge må halvere utslippene innen 2030. For å lykkes med er det nødvendig at offentlige anskaffelser ivaretar klima- og miljøhensyn i sine anskaffelser. En undersøkelse fra Riksrevisjonen fra 2022 viste at offentlig sektor ikke bruker innkjøpsmakten godt nok, til tross for skjerpede krav til klima- og miljøhensyn i 2017. Nå skal klima- og miljøhensyn som hovedregel vektes med 30 %. Det åpnes for unntak på bestemte vilkår.

De fleste leverandører er SMBer

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Ifølge regjeringens strategi for små og mellomstore bedrifter fra 2019, fremkommer det at leverandører under 100 ansatte stod for 98 prosent av leverandørene som fakturerte kommunesektoren, og nærmere 60 prosent av det totale innkjøpsvolumet.

At kommunal og statlig sektor nå må vektlegge klima- og miljøhensyn med minst 30 % vil påvirke konkurransen i markedet og gi virksomheter som fremmer klima- og miljøvennlige løsninger et stort konkurransefortrinn.

Ny veileder gir retning

DFØ har publisert ny veileder som skal bistå offentlige oppdragsgivere med å ivareta nye regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Veilederen finner du her.

Formålet med de skjerpede kravene er å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk og miljøbelastning. Veilederen gir oss en god indikasjon på kriterier som kan bli stilt dersom man planlegger å levere produkter eller tjenester til offentlig sektor fra 2024.

Fire områder er spesielt vesentlige, da de utgjør en stor andel av offentlige anskaffelsesbudsjetter:

 1. Bygg, anlegg og eiendom
 2. Veigående transport
 3. IKT-utstyr
 4. Mat
 5. Møbler

Dersom du som regnskapsfører bistår virksomheter innen noen av disse kategoriene kan du være en viktig rådgiver dersom kundene planlegger å levere tjenester eller produkter til offentlig sektor fra og med 2024.  

DFØ planlegger å utvikle mer veiledning også til flere kategorier i kommende versjoner, som blant annet plastprodukter, batterier, elektriske og elektroniske produkter og tekstiler.  

Kan bidra til flere sirkulære tjenester og tilvekst av SMBer

DFØ anbefaler i sin veileder alle oppdragsgivere å ivareta sirkulærøkonomi ved å følge prioriteringene i avfallshierarkiet. Ved å følge disse prioriteringene bidrar vi til å redusere avfallsmengdene og beholde de materialene vi har tatt i bruk så lenge som mulig. Dette gjør vi gjennom å reparere og ombruke produkter, som igjen reduserer behovet for å kaste ting og kjøpe nytt.

Bilde: DFØ

I praksis handler det om å etterspørre leverandører som tilbyr ombruk og reparasjon fremfor aktører som tilbyr nye produkter, eller varer som inneholder en viss mengde resirkulert materiale fremfor varer som kun inneholder jomfruelig materiale.

DFØ skriver i sin veileder: «For å oppnå størst mulig effekt av klima- og miljøkrav og kriterier i anskaffelsen, bør offentlige virksomheter ha rutiner og praksis som sørger for å ivareta klima- ogmiljøhensyn også internt i virksomheten. Rutinene bør omfatte handling i tråd med prinsippene øverst i avfallshierarkiet, somfremmer lang levetid. DFØ anbefaler oppdragsgivere å se til veilederen for grønne ogsirkulære møbelanskaffelser."

DFØ anbefaler oppdragsgivere å se til veilederen for sirkulære anskaffelser.

Ulike tildelingskriterier 

Veilederen inneholder blant annet generell informasjon om utforming av tildelingskriterier og evaluering. DFØ har allerede utarbeidet flere kriterieveivisere, dermed er nye kriterium enda mer rettet mot å ivareta formålet ved anskaffelsen rundt å ivareta klima- og miljøhensynet i større grad. Veilederen inneholder også mer konkret informasjon om og eksempler på hvordan oppdragsgiver kan ivareta de nye reglene for de fem prioriterte kategoriene.

Noen eksempler på nye tildelingskriterier: 

 • Ombruk av eksisterende bygg/bygningselementer
 • Arealeffektivitet
 • Utslippsfri byggeplass og anleggsområde
 • Ombruk og materialgjenvinning av IKT-utstyr
 • Miljømerkede produkter
 • Kjøp av brukte møbler
 • Reparasjon og redesign
 • Matsvinn

 

Når gjelder unntaket? 

Unntaket gjelder når både klima- og miljøbelastningen er uvesentlig «etter anskaffelsens art». Det er ikke tilstrekkelig at kun klimaavtrykket eller kun miljøbelastningen er uvesentlig. DFØ trekker frem kjøp av konsulenttjenester som et eksempel på tjenester som normalt sett ikke inneholder elementer som har mer enn en marginal betydning for klima- og miljø, og dermed har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.  

Gjør klar bærekraftsrapporten

Regnskap Norge mener foretak som allerede nå går i gang med å forberede sin bærekraftsrapport vil stille sterkere i fremtidige anbudsrunder, da en fremvisning av bærekraftsrapporten vil gi innkjøper tilgang til klima- og miljøinformasjon, samt vesentlig informasjon om mål, tiltak og forhold som kan bidra til å skille ulike tilbydere. Deling av denne type informasjon vil bidra til å gi oppdragsgiver mer bærekraftsinformasjon ut over kriteriene som er satt. Trenger du hjelp til å komme i gang med bærekraftsarbeidet eller bærekraftsrapportering, se våre kurs innen bærekraft.

FAKTA 

 • Som hovedregel skal klima- og miljøhensyn vektes med minimum 30% etter anskaffelsesforskriften. Se endringsforskriften på lovdata.no
 • Unntak gjelder dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig.
 • De nye reglene har til formål å redusere anskaffelsens samlede klimaavtrykk eller miljøbelastning.
 • Det kan unntaksvis stilles klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen som erstatning for tildelingskriterier, men kun dersom det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt enn bruk av tildelingskriterier.
 • Veileder og nye tildelingskriterier ligger på anskaffelser.no