Betydelig risiko for å bli utnyttet som ledd i hvitvasking

Finanstilsynet har publisert Risikovurdering 2023 – Hvitvasking og terrorfinansiering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I likhet med Økokrim i Nasjonal risikovurdering 2022 har også Finanstilsynet konkludert med at regnskapsforetak er betydelig utsatt for å bli utnyttet som ledd i hvitvasking. Regnskapstjenestene bransjen tilbyr kan bidra til å skape legitimitet for ulovlig virksomhet.

Det foreligger særlig risiko for bransjen der oppdragsgiver driver virksomhet innen utsatte næringer, altså høyrisikobransjer. Det samme gjelder når oppdragsgiver har tilknytning til høyrisikoland.

Fiktiv fakturering, skatte- og avgiftsunndragelser, arbeidslivskriminalitet samt tilsløring av reelle rettighetshavere og midlenes opprinnelse gjennom kompliserte selskapsstrukturer er moduser som er mye brukt for hvitvasking. Erfaring viser mangelfull kunnskap og oppmerksomhet rundt hvordan ulike risikoer kan utgjøre en trussel for regnskapsforetaket.

Sårbarhet for bransjen

Finanstilsynet trekker frem at manglende etterlevelse av hvitvaskingsregelverket utgjør en sårbarhet for regnskapsforetak. Særlig gjelder dette utarbeidelse av virksomhetsinnrettet risikovurdering, risikoklassifisering av kunder og gjennomføring av kundetiltak, samt manglende utarbeidelse av rutiner.

Gjennomgående har det vist seg at tilsynsenheter i for stor grad har basert hvitvaskingsrutinene på ferdigproduserte maler eller sjekklister i IT-verktøy som brukes i oppdragsutførelsen. I dette ligger at malene i for liten grad er tilpasset risikoene ved eget foretak og hos oppdragsgiverne.

Du finner risikovurderingen her.