A-melding - ny praksis ved tilbakebetaling av ytelser

Fra 1. januar 2020 endres tidspunktet for når tilbakebetaling av feilutbetalte ytelser skal rapporteres i a-melding.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Retting av a-melding skal foretas når det foreligger dom, kjennelse, rettsforlik, forvaltningsvedtak eller bindende avtale som forplikter inntektsmottaker å tilbakebetale utbetalt lønn eller andre mottatte ytelser. Det samme gjelder tidspunktet for endret skattefastsetting.

Når arbeidstaker eller pensjonist må tilbakebetale tidligere skattlagt lønn, pensjon eller trygdeytelser på grunn av feilutbetaling, kan skattyter ikke anses å ha innvunnet inntekten. I slike tilfeller må alle arbeidsgivere, pensjonsselskaper, NAV m.fl. rapportere tilbakebetaling i a-meldingen slik at skattefastsettingen blir korrekt for det inntektsår inntekten ble beskattet.

Regelverket og praksis frem til 2020

Etter tidligere regler og praksis måtte arbeidsgiver vente til hele feilutbetalingen var tilbakebetalt brutto eller netto etter skattetrekk, før rapporteringen kunne endres. Forskuddstrekk knyttet til tidligere inntektsår kunne i særlige tilfeller tilbakebetales direkte til arbeidsgiver. Refusjon av trekk til arbeidsgiver kombinert med netto tilbakebetaling av ytelsen dannet grunnlag for en ny skattefastsetting.

Regelverket og praksis gjeldende fra 2020

Fra 2020 skal a-meldinger rettes på det tidspunkt som inntrer først av faktisk tilbakebetaling eller når det foreligger endelig dom, kjennelse, rettsforlik, forvaltningsvedtak eller bindende avtale som forplikter inntektsmottaker til å tilbakebetale ytelsen.

Endringen gjelder alle arbeidsgivere, pensjonsselskaper mv.  hvor inntektsmottaker skal tilbakebetale en feilutbetaling, også ved etteroppgjør av uføretrygd og uføreytelser.

For arbeidsgivere som skal rapportere tilbakebetaling av ytelser, skal a-melding endres når det foreligger bindende avtale om tilbakebetaling. For inntektsmottaker betyr endringen at hun eller han kan få ny skattefastsetting før beløpet er tilbakebetalt til arbeidsgiver.

Fra 2020 kan skattetrekket knyttet til feilutbetalinger i tidligere inntektsår tilbakebetales direkte til arbeidsgiver når skattepliktige skal betale tilbake netto mottatt ytelse. Det er et vilkår at arbeidsgiver gjennomfører en ny rapportering i a-melding med reduksjon i skattegrunnlaget tilsvarende brutto ytelse og med reduksjon av tilhørende trekkbeløp. Refusjon av trekk til arbeidsgiver kombinert med netto tilbakebetaling av ytelsen danner da grunnlag for en ny skattefastsetting.

Regelendringen er ikke gitt tilbakevirkende kraft på eldre saker, men for tilbakebetalingskrav som er endelig stiftet før 1. januar 2020 kan arbeidsgiver velge tidspunktet for endring.

To alternative løp for håndtering og rapportering av feilutbetaling

A-meldingene skal fortsatt rettes på den eller de månedene feilutbetalingen er gjort, men korreksjon er ikke lenger avhengig av at tilbakebetaling faktisk er foretatt. Fremgangsmåten for hvordan arbeidsgiver skal rette, avhenger av om inntektsmottakeren skal betale tilbake nettobeløpet eller bruttobeløpet:

Alternativ 1 - netto tilbakebetaling

Hvis en bindende avtale om tilbakebetaling etableres før 31. januar i året etter inntektsåret, kan inntektsmottakeren betale tilbake nettobeløpet. Det samme gjelder hvis avtalen inngås etter skatteoppgjøret er foretatt for det året feilutbetalingen gjelder.

Arbeidsgiver skal endre brutto inntekt og forskuddstrekk på den eller de månedene feilen ble gjort. Trekkbeløpet overføres til arbeidsgiver, skattefastsettingen endres samtidig og ev. skatt tilgode utbetales skattyter eller inngår i motregning.

Alternativ 2 - brutto tilbakebetaling

Hvis en bindende avtale om tilbakebetaling eller tilbakebetalingen etableres etter 31. januar i året etter inntektsåret og før skatteoppgjøret, må inntektsmottaker betale tilbake bruttobeløpet. Arbeidsgiver skal endre brutto inntekt på den eller de månedene feilen ble gjort. Arbeidsgiver skal ikke endre forskuddstrekket. Skattefastsettingen endres samtidig og ev. skatt til gode utbetales inntektsmottaker eller inngår i ev. motregning.

Arbeidsgiveravgiften

Har den opprinnelige utbetalingen inngått i grunnlaget for arbeidsgiveravgift, skal grunnlaget for arbeidsgiveravgift korrigeres tilsvarende. Det anbefales å korrigere arbeidsgiveravgiften samtidig som feilutbetalte beløp korrigeres på den eller de månedene feilen ble gjort.

Imidlertid kan arbeidsgiver også velge å korrigere arbeidsgiveravgiften på annet tidspunkt avhengig av tidspunkt for tilbakebetalingen. Hvis tilbakebetalingen gjelder inneværende år kan arbeidsgiveravgiften korrigeres den måneden ytelsen blir tilbakebetalt eller på den eller de månedene tilbakebetalingen gjelder.

Hvis tilbakebetalingen gjelder tidligere år kan arbeidsgiveravgiften i tillegg til alternativene over korrigeres samlet på a-meldingen for desember. Det er bare ved endring av arbeidsgiveravgift man kan velge å endre på andre måneder enn de månedene feilutbetalingen er gjort.

Andre forhold av betydning for arbeidsgiver

I inntektsgivende aktivitet skal arbeidsgiver som mottar tilbakebetaling av ytelser som vedkommende har fått fradrag for, føre tilbakebetalingsbeløpet som inntekt. Av praktiske grunner foretas korrigeringene i tilbakebetalingsåret.