Dette er endringene i forskrift om hjemmekontor

Forskriften slår blant annet fast at generelle regler for arbeidstid også gjelder på hjemmekontoret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Endringene i forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem trer i kraft fra 1. juli 2022.

Det er verdt å merke seg at:

Forskriftens særregulering av arbeidstid oppheves og utgjør en forenkling. De samme reglene vil nå gjelde uavhengig arbeidssted.

Kravene til arbeidsmiljø er ikke særlig endret, og medfører derfor i praksis ingen økte forpliktelser for arbeidsgivere.

På tide med en oppdatering

Den gjeldende forskriften er fra 2002, og alderen i seg selv forteller at det er behov for en oppdatering. Mye har utviklet seg i arbeidslivet på 20 år, og da særlig mulighetene som følger av den teknologiske utviklingen.

Den tidligere forskriften på arbeidsmiljøområdet gir ikke en fullstendig regulering av eller svar på forhold knyttet til hjemmearbeid, og sier heller ikke noe om adgangen til å kunne kreve eller pålegge hjemmekontor. Yrkesskade og skatt reguleres av et annet regelverk.

Kartlegging av konsekvenser

Parallelt med regelverksarbeidet satte myndighetene i gang en kartlegging gjennom 2021, for å undersøke omfang, utviklingstrekk og konsekvenser ved bruk av hjemmekontor og annet fjernarbeid. Resultatet av kartleggingen vil være klar denne våren.

Videre ønsker myndighetene å følge opp kartleggingen ytterligere i en periode frem til 2026, for å få et dekkende bilde av konsekvensene for ansatte og virksomheter ved bruk av hjemmekontor.

De vedtatte endringene er et resultat av kartleggingen frem til nå. Myndighetene er åpne for at den videre kartleggingen kan avdekke behov for ytterligere endringer.

Forskriftens virkeområde

Endringene som foreligger, gjelder kun arbeid i eget hjem.

Den nye forskriften gjelder ikke for kortvarig eller sporadisk arbeid, som departementet mener bør omfattes av arbeidsmiljølovens bestemmelser på samme måte som fjernarbeid.

Reguleringen i forskriften er altså tilpasset særlige forhold ved arbeid i eget hjem.

Arbeid i eget hjem

At forskriften begrenses til arbeid i eget hjem, betyr at fjernarbeid som hyttekontor, arbeid på togreise eller tjenestereise ikke dekkes. Begrunnelsen er at andre hensyn kan gjelde i disse tilfellene som ikke ivaretas av forskriften.

Fjernarbeid som nevnt over, og øvrig fjernarbeid, er omfattet i den videre kartleggingen, og myndighetene ønsker derfor å avvente en eventuell regulering for denne typen arbeid til behovet er avdekket grundigere.

Kortvarig eller sporadisk?

Siden forskriften avgrenses mot kortvarig og sporadisk, er det et poeng å forstå hva myndighetene legger i begrepene.

Med kortvarig menes noen få dager til en til to uker hjemmekontor, mens hjemmearbeid over en måned ikke kan sies å være kortvarig.

Med sporadisk menes av og til, uten at omfanget blir for stort eller at det blir en fast ordning. Dersom hjemmearbeidet når et visst omfang og skjer jevnlig, som for eksempel en dag i uken, vil det ikke regnes som sporadisk.

Om omfanget er mindre enn en dag i uken i snitt, vil det anses som sporadisk, selv om det skjer jevnlig.

Skriftlig avtale

Etter forskriften skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid, med et minstekrav opplistet i bestemmelsen. Dette omfatter blant annet forhold som omfang av hjemmearbeidet, arbeidstid, forventet varighet ved midlertidig avtale, eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr.

Formålet med skriftlig avtale er å klargjøre hva som gjelder når arbeidstaker skal jobbe hjemme, slik at både arbeidsgiver og arbeidstaker opplever en forutsigbarhet.

Det er unntak til krav om skriftlig avtale når arbeid i eget hjem skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene.

Arbeidsmiljø

I tillegg til dagens bestemmelser om arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid, vil krav til det psykososiale arbeidsmiljøet løftes frem i forskriften.

I praksis innebærer det en økt oppmerksomhet rundt psykososiale forhold ved hjemmearbeid, noe som kan være viktig om arbeidet går over tid og arbeidstakeren ikke har samme kontakt med arbeidsplassen og kolleger.

Arbeidstid

Arbeid utført i arbeidstakers hjem følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, hvor de samme hensynene gjelder – som å unngå unødig belastning og ivareta sikkerhetshensyn.

De særlige reglene i forskriften oppheves.

Arbeidstilsynets kompetanse

Før endringene trer i kraft har Arbeidstilsynet ikke myndighet til å føre tilsyn.

Likevel må det være en kontrollmulighet også for reglene om hjemmearbeid, for å sikre det vernet vernebestemmelsene er ment å gi.

Med endringene i forskriften gis Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

Hensynet til arbeidstakers rett til privatliv og personvern veier tungt opp mot tilsynets rett i private hjem.


Regnskap Norge kommer med kurs om hjemmekontor-forskriften i løpet av våren.