Kildeskatt på lønnsområdet - viktige forskjeller fra ordinære skattetrekk

Arbeidstakere som hadde kildeskatt på lønn i 2019 mottar i juni skattekvittering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Arbeidsgivers behandling av personer som omfattes av kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere vil på flere områder skille seg fra det som ellers gjelder, og hvor det er lett å gjøre feil. Dette gjelder bl.a. trekkplikt på feriepenger.

Kildeskattordningen gjelder først og fremst for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge i kortere perioder, og som ikke er skattemessig bosatt i Norge. Ordningen gjelder likevel ikke arbeidstakere som i 2020 har en årsinntekt som overstiger 639 750 kroner.

Arbeidsgiver vil motta egen informasjon i Altinn dersom arbeidstaker er med i kildeskatteordningen. Skattekortet vil i slike tilfeller være merket med tilleggsopplysningen «Kildeskatt på lønn».

Ordningen går ut på at arbeidstakerne betaler 25 % skatt på arbeidsinntektene. Trygdeavgift på 8,2 % er inkludert i satsen. I de tilfeller arbeidstaker ikke er medlem i norsk trygd, korrigeres trekkprosenten for trygdeavgift og utgjør 16,8 %. Skatten er ferdig oppgjort når arbeidsgiver har trukket skattetrekket og rapportert den i a-meldingen.

Ordningen medfører ingen endringer i rapporteringspliktene i a-ordningen, men arbeidsgiver må likevel være oppmerksom på noen områder som skiller seg fra det som ellers gjelder og som omtales under.

Overgang fra kildeskatt til ordinært skattekort

Dersom beløpsgrensen på 639 750 kroner overstiges i løpet av 2020, vil arbeidstaker automatisk få et vanlig skattekort og må levere skattemelding på vanlig måte. Forskuddstrekk som allerede er trukket gjennom kildeskatteordningen inngår som en del av det ordinære forskuddstrekket i skatteoppgjøret.

Regelen om trekkfritak på feriepenger gjelder ikke

Det er ingen trekkfri måned eller måned med redusert trekk for arbeidstakere som er omfattet av kildeskatteordningen. Skattebetalingsloven § 5-7 har bestemmelser om hvilke ytelser det ikke skal foretas forskuddstrekk i. Trekket i kildeskatteordningen er ikke et forskuddstrekk, men et skattetrekk.

Dette innebærer at arbeidsgiver skal bruke skattekortet som gjelder på det tidspunktet feriepengene utbetales. Er arbeidstakeren med i kildeskatteordningen i 2020, og feriepenger opptjent i 2019 skal utbetales, må arbeidsgiver trekke kildeskatt etter skattekortet for 2020.

Hvis arbeidstaker var med i kildeskatteordningen i 2019 når feriepengene ble opptjent, men har ordinært skattekort i 2020, er utbetalingen av feriepenger trekkfrie.

Når arbeidsgiver mottar skattekortet til arbeidstakere i kildeskatteordningen gis det informasjon om at det skal trekkes skatt i 12 måneder. Av den grunn er det ikke anledning for «halv skatt» på lønn før jul.

Dersom skattetrekk ikke blir foretatt i samsvar med reglene i skattebetalingsloven, vil arbeidsgiver bli holdt ansvarlig for beløpet som skulle vært trukket.

Ikke trekkfritak på pendlergodtgjørelser

Arbeidstakere som omfattes av ordningen kan ikke kreve fradrag. Arbeidsgivers dekning av pendlerkostnader ved opphold utenfor hjemmet skal derfor inngå i inntektsgrunnlaget med bruttobeløp. Arbeidsgiveren må beregne og trekke kildeskatt av utgiftsdekningen. Utgiftsdekningen vil også inngå i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift.

PENSJONSINNSKUDD OG FAGFORENINGSKONTIGENT

Kildeskatt på lønn er en bruttoskatt og innebærer at grunnlaget for skattetrekk ikke skal reduseres med pensjonsinnskudd eller fagforeningskontingent.

A-MELDING – INGEN SÆRSKILT SKATTE- OG AVGIFTSREGEL

Kildeskatt på lønn har ingen særskilt skatte- og avgiftsregel i a-meldingen.

Skattemyndighetene erfarer at mange arbeidsgivere rapporterer feil og benytter skatte- og avgiftsregel «kildeskatt på pensjon» når de skal rapportere en inntekt med kildeskatt på lønn. Det er kun skatte- og avgiftsreglene for «nettolønn» og «skattefri organisasjon» som kan benyttes i kombinasjon med et skattekort med kildeskatt på lønn.

Det er heller ingen særskilt forskuddstrekkbeskrivelse for kildeskatt på lønn. Forskuddstrekket rapporteres som ordinært forskuddstrekk.

SKATTEKVITTERING DOKUMENTERER INNTEKTS- OG SKATTEFORHOLD

Arbeidstakerne som var omfattet av kildeskatteordningen i 2019 får ikke skattemelding eller skatteoppgjør, men vil i juni motta det som nå omtales som «skattekvittering».

Skattekvitteringen viser hva arbeidsgiveren har rapportert i a-ordningen av totale lønnsinntekter, grunnlaget for kildeskatt og rapportert kildeskatt. I tillegg viser skattekvitteringen om arbeidstakeren har fått noe av kildeskatten for 2019 refundert etter søknad.

I forbindelse med skatteforhold i bostedslandet, har utenlandske arbeidstakere behov for å dokumentere inntekter og betalt skatt i Norge overfor hjemlandets skattemyndigheter. Skattekvitteringen kan benyttes som slik dokumentasjon.