Nye regler for arbeidsmiljøutvalg

Fra 2024 skal alle virksomheter med mer enn 30 arbeidstakere opprette Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Del

Fra 1.1.2024 er reglene for når det er krav om å ha Arbeidsmiljøutvalg endret. Tidligere var kravet minst 50 ansatte, eller mellom 10 og 50 ansatte når en av partene ved virksomheten krever at AMU skal opprettes. Nå sier regelen at det skal opprettes AMU når det jevnlig sysselsettes mer enn 30 arbeidstakere. 

Hva er AMUs oppgaver? 

AMU skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og oppgavene er beskrevet i arbeidsmijøloven § 7-2. AMU kan også tillegges andre oppgaver enn de som følger av arbeidsmiljøloven, men i slike saker har ikke utvalget den samme myndigheten. 

Valg av representanter i AMU 

Arbeidstakernes representanter i AMU velges normalt ved flertallsvalg. Alle ansatte, bortsett fra den eller de som leder virksomheten i arbeidsgivers sted, har forslag- og stemmerett og er valgbare. Også deltids, time- og korttidsansatte, vikarer osv., kan velges. 

I motsetning til valget av verneombud skal dette valget være skriftlig og hemmelig. 

Lederen for AMU velges for 1 år av gangen. Denne velges blant medlemmene i AMU. Funksjonstiden for medlemmene av AMU er 2 år. 

Hvem skal være med i AMU? 

Utvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Opprettelse av AMU forutsettes å begynne med at arbeidsgiveren utpeker sine representanter i utvalget. Arbeidsgiver kan peke ut hvem de måtte ønske i virksomheten, også personer blant arbeidstakerne. Det skal alltid sitte en representant fra den øverste ledelsen i AMU. Verneombudet skal også være medlem av AMU. 

Har virksomheten knyttet til seg verne- og helsepersonell i form av en bedriftshelsetjeneste, skal de være representert i AMU. Sistnevntes rolle skal være rådgivende, og de har ikke stemmerett i utvalget. 

Lovpålagt opplæring av AMU 

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at medlemmer av AMU får den opplæring som er nødvendig for at de skal kunne utøve sine verv på en forsvarlig måte. 

Opplæringen bør legges til arbeidstiden, og deltakerne skal ha full lønn og fri fra sine vanlige oppgaver. Blir opplæringen lagt i fritiden, skal det betales lønn som om det gjaldt ordinært arbeidstid, uten overtidstillegg 

Les mer i arbeidsmiljølovens kapittel 7