Nye regler for verneombud fra 2024

Fra 1.1.2024 skal det velges verneombud når virksomheten har 5 eller flere arbeidstakere.

Del

For virksomheter som har færre enn 5 arbeidstakere kan det skriftlig avtales at det ikke skal være verneombud i virksomheten. En avtale om å ikke ha verneombud vil gjelde for 2 år av gangen og arbeidstilsynet kan etter en helhetsvurdering bestemme at virksomheten likevel skal ha verneombud (Jfr NY aml §6.1 (1).

Verneombudets oppgaver

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet samt at sikkerhet, helse og miljø er ivaretatt. Etter nye regler vil verneombudets oppgaver nå også inkludere innleide arbeidstakere og for selvstendige oppdragstakere som utførere arbeid i nær tiknytning til virksomheten.

Valg av verneombud

Verneombudet velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. Er det flere enn 10 arbeidstakere og det er hensiktsmessig, kan det bestemmes at det skal være flere verneombud i virksomheten.

Valget gjøres ved flertallsvalg og ledes av et valgstyre for hele virksomheten. Valgstyre kan bestå av 1-3 personer og pekes ut av AMU der dette er på plass, lokale fagforeninger, eller arbeidsgiver. Alle arbeidstakere innen verneområdet kan foreslå kandidater til rollen. Mer informasjon om valg av verneombud finnes her.

Hvor lenge fungerer et verneombud?

Verneombudet velges for 2 år av gangen. Dersom verneombudet slutter i virksomheten må det velges nytt ombud, hvis det er valgt stedfortreder tar denne over rollen for resten av perioden.

Om det velges stedfortreder for verneombud gjelder regler tilsvarende.

For mer informasjon om verneombud og verneombudets rolle se aml §6.2 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.