Reglene for innleie via bemanningsforetak strammes inn fra 1. april 2023

Faste og direkte stillinger skal være hovedregelen, ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bakgrunnen for innstrammingene i reglene for innleie via bemanningsforetak er at det er faste og direkte stillinger som skal være hovedregelen.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves

Endringen i arbeidsmiljøloven er som følgende:

AML § 14-12 første ledd skal lyde:

(1) Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter AML § 14-9 andre ledd bokstav b til e.

Med andre ord; bokstav a) Når arbeid er av midlertidig karakter er fjernet for innleie via bemanningsforetak og det vil kun være mulig å leie inn for vikariat, praksisarbeid, arbeidsmarkedstiltak og idrettsutøvere, trenere, og andre ledere innen den organiserte idretten.

Er bedriften derimot bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan arbeidsgiver og tillitsvalgt inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Det må kunne legges frem dokumentasjon på forespørsel fra Arbeidstilsynet på avtalen mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og fagforening.

Unntak for innleie via bemanningsforetak regulert i egen forskrift:

 • Det kan leies inn helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse og omsorgstjenester. Behovet for innleie skal være drøftet med tillitsvalgte
 •  Det kan leies inn arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i klart avgrenset prosjekt.

Hva som er definert som spesialkompetanse finner vi i forarbeidene og Riksrevisjonen har definert konsulent som «en ekstern person med spesialkompetanse som for en avgrenset periode engasjeres av virksomheten for å utføre en definert oppgave». Som eksempler på spesialkompetanse nevnes blant annet IKT rådgivere, bedriftsrådgivere, advokater, rådgivere innen revisjon og skatt, rådgivere innen HR og rekruttering og andre forretningsrådgivere.

Forbud mot å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold etter 01.04.2023.

Hva som er bygningsarbeid og hva som er byggeplass er nærmere definert i forskriften.

Overgangsperiode

Endringene vil få konsekvenser for en del virksomheter som leier inn arbeidskraft. Og det er innført overgangsperiode på 3 måneder for innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunkt.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre?

 • Øke grunnbemanning
 • Midlertidige ansettelser
  I perioder hvor det er variabelt behov for arbeidskraft er det fortsatt mulig å inngå avtaler direkte med arbeidstakere og oppdragstakere etter AML §14-9
 • Vurdere å utsette oppgaver til entreprise oppdrag
  Det vil kunne oppstå et behov for å se på hvorvidt oppgaver skal settes ut til entreprise oppdrag som et alternativ til innleie av bemanning via bemanningsforetak. Det vil komme ytterligere tydeliggjøring i arbeidsmiljøloven på hva som er entreprise og hva som er innleie.
 • Avtaler mellom produksjonsbedrifter
  Det er anledning til å leie ut og leie inn mellom produksjonsbedrifter så lenge dette ikke dreier seg om mer enn 50% av utleiers totale arbeidsmasse og at det handler om utleiers spesialområde som fag.