Husk å beregne årlig justering

Fristen for å foreta årlig justering av inngående merverdiavgift er 10. februar. For skattepliktige som har fått innvilget årstermin er fristen 10. mars.

Del
Her får du blant annet svar på hvilke kapitalvarer som er justeringspliktige, krav om dokumentasjon og hvordan bokføre justeringen.

Dersom den fradragsberettigede bruken er endret i forhold til dokumentert bruk ved justeringsperiodens begynnelse skal det foretas justering.

Justering gjøres ved å øke eller redusere beløpet for inngående merverdiavgift i mva-meldingen for 6. termin det året endringen gjelder. Dersom endringen i bruken har vært mindre enn 10 % fra justeringsperiodens begynnelse for den enkelte kapitalvare, skal det ikke justeres. Erfaringsmessig er det gjerne ved utleie av eiendom man må justere fradragsført inngående avgift.

Disse kapitalvarene er justeringspliktige

Du har plikt til å justere følgende kapitalvarer:

  • Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging og inngående merverdiavgift utgjør minst kr 100.000 
  • Maskiner, inventar eller andre driftsmidler anses som justeringspliktige kapitalvarer når «inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50.000».

Dersom det har vært bruksendringer av kapitalvarene skal det foretas justering av fradraget. Justeringsperioden er 10 år for fast eiendom, og 5 år for andre kapitalvarer.

Dokumentasjon ved endret bruk

For å kunne ta stilling til om justering skal skje, er det derfor nødvendig å kunne dokumentere bruken av kapitalvaren.

Dette er kravene til registrerings- og dokumentasjonsplikt ved bruk av fast eiendom som kapitalvarer:

  • Bruk av fast eiendom/byggetiltak skal dokumenteres med målsatte tegninger eller lignende av bygget eller anlegget slik at det klart framgår hvordan bygget eller anlegget er disponert til fradragsberettigede og ikke‑fradragsberettigede formål. Ved endringer i bruken av bygget eller anlegget, skal det ved utgangen av justeringsåret foreligge en oversikt over bruken gjennom justeringsåret. Ved utleie skal det innhentes informasjon om leietakers bruk. Dersom utleien har skjedd gjennom flere ledd, skal det foreligge en oversikt over nærmeste leietakers bruk av lokalene, og leietaker skal bekrefte at vedkommende er frivillig registrert for utleien.
  • Når maskin, inventar eller annet driftsmiddel brukes både til fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget formål, skal den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål dokumenteres.

For både kapitalvarer i form av maskiner, inventar, driftsmidler og fast eiendom eller byggetiltak er det krav om ny dokumentasjon kun når bruken endres i løpet av justeringsperioden. Dersom bruken ikke endres vil det være nok med bekreftelse som slår fast at bruken er som ved anskaffelsen eller fremstillingen. 

Dersom dokumentasjon eller bekreftelse som omtalt ikke utarbeides kan det bli utfordrende å finne tilbake til hvilke kapitalvarer som til enhver tid er aktuell for justering i justeringsperioden. Ved svikt i dokumentasjonen vil skattemyndighetene få skjønnsadgang.

Hvordan bokføre justeringen

Vi tar utgangspunkt i følgende eksempel: (Økning i avgiftsmessig bruk)

En næringsdrivende A bygger et utleiebygg til kr 40 mill. med tillegg av merverdiavgift på kr 10 mill. Bygget leies ut til 80 % til avgiftspliktige leietakere idet bygget er ferdig og A fradragsfører derfor kr 8 mill. i inngående avgift.

Etter ett år skiftes avgiftsuntatte leietakere ut med avgiftspliktige leietakere. Fra begynnelsen av år 2 leies bygget ut til 100 % avgiftspliktige leietakere.

Beregning av justering:

Årlig justering medfører at inngående merverdiavgift blir økt med:

(1/10 x (80-100) % x 10 000 000) = 200 000

Det vil si at avgiften skal godskrives ved innlevering av mva-melding for 6. termin. Regnskapsføringen blir hvert år (i 9 år dersom situasjonen er uendret) en økning av inngående merverdiavgift (debetpostering) og følgelig en inntektsøkning (alternativ en reduksjon av driftskostnadene) med kr 200.000.

I mva-meldingen er det ikke krav om å vise beregningsgrunnlaget, kun justeringsbeløpet på kr 200.000. I regnskapet må man imidlertid føre bruttobeløp med SAF-t kode og legge inn en spesifikasjon

Forslag til bokføring og bruk av SAF-t koder:

D 3971 Justering merverdiavgift fast eiendom 1 000 000 SAF-T kode 1(J)
K 3971 Inngående merverdiavgift, høy sats 1 000 000 Mva kode 7

Tilsvarende postering blir det ved utgangen av hvert år dersom bruken er den samme. Som alternativ til konto 3971 kan justeringen krediteres på kostnadskonto 7971.

MVA-spesifikasjon

MVA-spesifikasjon ble et nytt element i MVA-meldingen fra 2022. Følgende skal rapporteres på egne linjer i MVA-meldingen, og gir informasjon om hvor mye av henholdsvis utgående og inngående merverdiavgift som vedrører:

  • Uttaksmerverdiavgift
  • Tap på krav
  • Justering
  • Tilbakeføring av MVA

Hvordan den bokføringspliktige legger opp selve spesifikasjonen kan gjøres på flere måter. Etter det vi erfarer har flere systemleverandører koblet denne spesifikasjonen mot kontoene i SAF-T-kontoplan. Det kan også benyttes en underspesifikasjon knyttet til SAF-T MVA-koder slik som vist over med SAF-T kode 1 (J) for justering.

Regnskapsmessig behandling

Inntektsføring og kostnadsføring følger av henholdsvis opptjenings- og sammenstillingsprinsippet. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt, og inntekt skal resultatføres når den er opptjent. Når justeringen skjer på grunn av endring i leietakers avgiftsmessige status, vil dette også ofte medføre endring i leiebeløpet.

En årlig kostnadsføring/inntektsføring av justeringsbeløpet vil normalt gi en tilfredsstillende sammenstilling av inntekter og kostnader. Men dersom en årlig regnskapsmessig resultatføring av justeringsbeløpet for fast eiendom gir urimelige utslag på resultatet, kan en annen periodisering av justeringsbeløpet vurderes

Skattemessig behandling

Skattemessig skal justert inngående avgift føres mot saldo for den aktuelle kapitalvaren i den perioden avgiften innrapporteres på avgiftsoppgaven. I motsetning til regnskapsmessig behandling, vil den skattemessige behandlingen være en justering av kostprisen, det vil si saldoen.

Denne justering av saldo skal gjennomføres hvert år. Saldoen skal ikke justeres for fremtidig forventet merverdiavgiftsjustering. Dette har sammenheng med at det er realisasjonsprinsippet og ikke regnskapsprinsippet som gjelder i skatteretten.

Justeringsbeløp som relaterer seg til fast eiendom må fordeles mellom saldogruppe h eller i (avhengig av byggets kategori) og saldogruppe j. Dette skyldes at dette er ulike saldoer med ulik skattemessig behandling. Det samme gjelder i prinsippet justeringsbeløp som f.eks. relaterer seg til tomtekostnader herunder tilknytningsavgift, som ikke vil påvirke det skattemessige resultat før ved realisasjon.

Salg eller annen disponering

Ved salg eller annen omdisponering er det samlet justering som er aktuelt. Det skal i tilfelle foretas i den terminen overdragelsen skjer. Overdragelsen av fast eiendom medfører at kapitalvaren anses for å ha gått over til ikke fradragsberettiget bruk, hvilket innebærer at det skal justeres for gjenværende del av justeringsperioden.

Her kan imidlertid justering unngås ved overdragelse av justeringsforpliktelsen til kjøper/ny eier.

Les mer om regelverket for årlig justering

Se også Skattetatens eksempler på hvordan justeringsbeløpet beregnes