Løypemelding ny regnskapsførerlov

Finanskomiteen har fått frist til 22. november å avgi sin innstilling om regnskapsførerloven. Med det ligger det an til at Stortinget vil rekke å vedta loven før jul.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Første behandling i Stortinget er foreløpig berammet til 6. desember. Følg behandlingen av regnskapsførerloven på Stortinget

Regnskap Norge er godt fornøyd med det forslaget som nå er til behandling i Stortinget. På et punkt håper vi likevel på endring, og det gjelder forslaget om forlenget oppbevaringstid på ti år for kommunikasjon med kunden om lovbrudd. Her bør oppbevaringstiden være fem år, likt som for annen oppdragsdokumentasjon. Dette har vi spilt inn i brev til Finanskomiteen, hvor vi også ber om at hjemmelen for å kunne ilegge overtredelsesgebyr tas ut. Se brevet for nærmere begrunnelser. 

Ikrafttredelse ny regnskapsførerlov

Ikrafttredelse blir bestemt etter at loven er vedtatt. Vi vil anta at loven trer i kraft i løpet av 2023. Det er også åpning for at deler av loven kan tre i kraft til ulik tid. Her vil vi være i dialog med Finansdepartementet og gi råd. 

God regnskapsføringsskikk

Fastsettelse og ikrafttredelse av standarden for god regnskapsføringsskikk vil følge i takt med loven. For at bransjen skal kunne forberede seg på det som kommer er siste oppdaterte utkast publisert

Vær beredt 

Med ny lov og god regnskapsføringsskikk er det mye nytt å forholde seg til. Derfor er det viktig å benytte tiden før loven trer i kraft til å sette seg inn i reglene og hva det vil innebære av endringer og tilpasninger i egen virksomhet. Som hjelp har vi satt sammen et kurstilbud som gir nødvendig innsikt i endringene, og i tillegg fordyper seg på områder hvor endringene er størst. Menyen omfatter disse kursene:

 • Ny regnskapsførerlov og GRFS 
  Dette kurset gjennomgår de nye reglene i sin helhet, med fokus på de områdene hvor det er materielle endringer i forhold til gjeldende regelverk. Her får du en god totaloversikt som det er viktig å skaffe seg som autorisert regnskapsfører eller om du har andre nøkkelroller i et regnskapsforetak.

  Et alternativt tilbud er kurset RF-regelverket 2022 - Ny regnskapsførerlov, GRFS og aktuelle temaer, som i tillegg til en litt mer komprimert gjennomgang av regelverksnyhetene også tar for seg erfaringene fra Finanstilsynets tematilsyn på hhv. hvitvaksingsområdet og regnskapsførers kompensasjonsbekreftelser, samt andre tilsynsrapporter, kvalitetskontrollen, erstatningssaker og dommer. Kurset har også med aktuelle spørsmål og svar fra Regnskap Norges fagsupport. 

 • Kvalitetsstyring og kvalitetsansvar i regnskapsforetak
  Den enkeltstående største endringen i ny regnskapsførerlov er rettet mot regnskapsforetaket og kravet om forsvarlig kvalitetsstyring. Kvalitetsstyringen skal tilpasses omfanget av og kompleksiteten i virksomheten. Dette gjelder alle regnskapsforetak, uavhengig av foretaksform. Alle regnskapsforetak må også ha en statsautorisert regnskapsfører som er ansvarlig for kvalitetsstyringen. I kurset får du viktig veiledning i hva kvalitetsstyringsbegrepet inneholder (ramme og elementene det består av), og setter det også i perspektiv av mer kjente begreper som risikostyring, interntkontroll, kvalitetskontroll mv. Hva er nytt, og hvordan kan det bygges videre på det foretaket allerede gjør og har på kvalitets- og risikoområdet? Du vil også få praktiske tips til hvordan et hensiktsmessig og effektivt kvalitetsstyringssystem kan utvikles og implementeres i virksomheten.

  Kurstemaet bør være et "must" for ledelsen, kvalitetsansvarlige og oppdragsansvarlige i regnskapsforetak, men er også relevant for alle autoriserte regnskapsførere som har en rolle i kundeleveransen.

 • Hvordan risiko påvirker regnskapsoppdraget
  Et vesentlig poeng i den nye regnskapsførerloven og god regnskapsføringsskikk handler om å håndtere risiko. Dette er også noe som har stort fokus i hvitvaskingsregelverket, og selvsagt risikostyringsforskriften. En forsterkende faktor i seg selv er den digitale utviklingen, der økende grad av automatisering av bokføringen gjør at vi mister detaljkontroll, og må bruke en risikobasert tilnærming til kontrollhandlinger for å kvalitetssikre regnskap og oppdragsutførelse. Det er dette kurset handler om; risikotenkning og anvendelse både på foretaks- og oppdragsnivå. Kurset anbefales spesielt for deg med oppdragsansvar.

 • Regnskapsførerjus 2022 - regnskapsførers ansvar etter ny regnskapsførerlov
  Dette kurset tar for seg de vanligste feil og mangler som leder til erstatningsansvar, og hva du som regnskapsfører kan gjøre for å unngå dette. Det ses også på hvordan den nye regnskapsførerloven påvirker ansvaret.