Budsjettforlik om statsbudsjettet 2022 : Ytterligere skatteøkninger

Budsjettforliket med SV inneholder ytterligere skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Budsjettforliket resulterte i følgende endringer:

Formuesskatten

 • I tillegg til at formuesskattesatsen øker fra 0,85 til 0,95 %, innføres det et nytt trinn i formuesskatten med skattesats 1,1 % som vil slå inn på formue over 20 mill. kroner.
 • Verdsettingen av aksjer og driftsmidler øker ytterligere 10 prosentenhet til 75 %. Rabatten reduseres med andre ord samlet fra 45 % til 25 %.
 • Bunnfradraget i formuesskatten øker ytterligere kr 0,1 mill. til kr 1,7 mill. (3,4 mill. for ektefeller).

Trinnskatten

 • Skattesatsen i trinn 3 øker ytterligere 0,1 prosentenhet til 13,4 %
 • Innslagspunkt trinn 3 reduseres fra kr 651 250 til kr 643 800
 • Skattesats trinn 4 øker ytterligere 0,1 prosentenhet til 16,4 %
 • Innslagspunkt trinn 4 reduseres fra kr 1 052 250 til kr 969 200
 • Det innføres et nytt trinn 5 på 17,4 %, med innslagspunkt fra kr 2 000 000

Trygdeavgiften

 • Trygdeavgift lønn/trygd reduseres ytterligere 0,1 prosentenhet til 8,0 %
 • Trygdeavgift næringsinntekt reduseres ytterligere 0,1 prosentenhet til 11,2 %

Øvrig

 • Frikortgrensen øker fra kr 60 000 til kr 65 000.
 • Økt fradrag Nord-Troms og Finnmark fra kr 18 100 til kr 20 000

Elbiler

I Hurdalsplattformen ble det varslet innføring av mva. på beløp over 600 000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Dette forslaget var Regnskap Norge sterkt kritisk til. Regjeringen gikk imidlertid ikke videre med dette i tilleggsproposisjonen og det er heller ikke fulgt opp i budsjettforliket.

Det blir likevel dyrere å bruke elbil ved at gjeldende rabatt for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 % reduseres til 20 %. Dette er samtidig en delvis reversering av Støre-regjeringens opprinnelige forslag om å fjerne rabatten helt. Fra inntektsåret 2022 skal dermed 80 % av elbilens listepris legges til grunn ved firmabilbeskatningen, mot dagens 60 %. For biler på fossilt drivstoff skjer fordelsbeskatningen som før ut fra 100 % av bilens listepris.

Solberg-regjeringen foreslo å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften, med andre ord å innføre av full omregistreringsavgift. I Støre-regjeringens tilleggsproposisjon ble dette forslaget opprettholdt, men i budsjettforliket er avgiften redusert til 25 % av full sats.

Andre avgiftsendringer

 • CO2-avgiften på kontinentalsokkelen øker med 28 prosent
 • CO2-komponent engangsavgift varebiler settes til 30 % av personbil
 • Kompensasjon i veibruksavgift på bensin settes til 50 %
 • Kompensasjon i veibruksavgift på mineralolje settes til 50 %
 • Reduksjon i trafikkforsikringsavgiften
 • Reduksjon i vektårsavgiften

Budsjettforlik mellom AP/SP og SV 2022 – Tall

Budsjettforlik mellom AP/SP og SV 2022 – Verbaler

Skattesatser 2022

Avgiftssatser 2022