Egne og kjøpte FoU-utgifter – disse reglene gjelder fra og med 2022

Her får du oversikt over de nye reglene for balanseføring av egne og kjøpte FoU, som følge av endringen i regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2022.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskapslovens regler om balanseføring av egenutviklet forskning og utvikling (egne FoU-utgifter) ble endret med virkning fra 1. juli 2021. Endringen gjelder for regnskapsår som påbegynnes 1. juli 2021 eller senere, altså fra regnskapsåret 2022. Det var likevel ikke noe til hinder for å ta endringene i bruk allerede for 2021.

Bakgrunnen for endringen er tilpasning til EUs regnskapsdirektiv.

Forbud mot balanseføring av forskningsutgifter

Loven sier nå at forskningsutgifter knyttet til egne FoU-utgifter ikke lenger tillates balanseført i regnskapet, men må kostnadsføres løpende. Også før lovendringen var adgangen til balanseføring i regnskapet svært begrenset – på grunn av kravet om å sannsynliggjøre fremtidige økonomiske fordeler knyttet til den immaterielle eiendelen. Forskjellen er at det nå er innført et forbud mot balanseføring.

Reglene for utviklingsutgifter endres ikke

Endringen berører ikke utviklingsutgifter. Utviklingsutgifter kan balanseføres eller kostnadsføres. Valget må gjøres som et prinsippvalg (generelt for foretaket). Det er imidlertid fortsatt slik at utgifter knyttet til egen utvikling bare kan balanseføres hvis det er sannsynlig at utviklingsaktiviteten resulterer i en immateriell eiendel med fremtidige økonomiske fordeler.

Kjøpte FoU-prosjekter vs. kjøp til egne FoU-prosjekter

Endringene over gjelder kun egne FoU-utgifter. For kjøpte FoU-prosjekter er hovedregelen balanseføring. Dette medfører behov for å definere kjøpte FoU-prosjekter kontra kjøp av underleveranser til bruk i egne FoU-prosjekter.

NRS 19 – Immaterielle eiendeler pkt. 2.7.1 sier at «anskaffelseskost for immaterielle eiendeler som er anskaffet til bruk i et spesifikt forsknings- eller utviklingsprosjekt og som ikke har alternativ anvendelse i andre fremtidige forsknings- og utviklingsaktiviteter eller utenfor forskning og utvikling, skal medtas i målingen av utgifter til egen forskning og utvikling», og omvendt. Kjøp av forsknings- eller utviklingsprosjekter som er nye i forhold til foretakets eksisterende prosjekter, anses også som kjøpt FoU. Om slike prosjekter sier standarden:

«Ved kjøp av et pågående prosjekt eller en portefølje av prosjekter som i det vesentlige er nye i forhold til foretakets eksisterende forskning og utvikling vil graden av ferdigstillelse være avgjørende for regnskapsmessig behandling. Prosjekter som er på et stadium hvor kravene for balanseføring av utgifter til egen tilvirkning ikke er tilfredsstilt, vil ofte bli videreført av foretaket i vesentlig grad. Anskaffelseskost for slike prosjekter bør medtas i målingen av utgifter til egen forskning og utvikling. Anskaffelseskost for prosjekter som har kommet så langt at kriteriene for balanseføring er tilfredsstilt skal balanseføres uavhengig av foretakets prinsipp for behandling av utgifter til egen forskning og utvikling.»

Grensen mellom forskning og utvikling

I egne FoU-prosjekter er det også behov for å definere grensen mellom forskning og utvikling. Grensen er ikke uten videre enkel å trekke. Kriterier for grensedragningen er gitt i NRS 19 – Immaterielle eiendeler i pkt. 2.1.3 og for utvikling av programvare er det gitt ytterligere veiledning i pkt. 2.7.1.

NRS 19 – Immaterielle eiendeler finner du her.

Avskrivning av balanseførte utviklingsutgifter

Det er samtidig innført en ny bestemmelse om at balanseførte utviklingsutgifter kan avskrives over maksimalt ti år, med mindre den faktiske levetiden kan anslås pålitelig. Det antas at sistnevnte forekomme sjeldent. Det er gitt følgende overgangsregler til denne endringen:

«Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 5-6 tredje punktum, skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode på tidspunktet for ikrafttredelse … ikke kan overstige ti år.»

Hvordan behandle FoU-utgifter skattemessig?

Sktl § 6-25 bestemmer hvordan egne FoU-utgifter skal behandles skattemessig. Disse reglene er ikke endret som følge av endring i regnskapsreglene. Reglene skiller ikke mellom forsknings- og utviklingsfasen i prosjektene.

Utgifter til forsknings- og utviklingsarbeid er som utgangspunkt direkte fradragsberettiget dersom kostnadene har tilknytning til skattepliktig inntekt. Bestemmelsen sier likevel at utgifter som er «knyttet til konkrete prosjekter som kan bli eller har blitt til driftsmidler», er aktiveringspliktige. Egne FoU-utgifter skal aktiveres hvis følgende vilkår er oppfylt:

  • Utgiftene refererer til et konkret prosjekt med sikte på å utvikle et nærmere bestemt driftsmiddel (så vel materielt som immaterielt driftsmiddel).
  • Det er sannsynlighetsovervekt for at driftsmidlet blir en realitet. I sannsynlighetsvurderingen må alle vesentlige forutsetninger for at prosjektet kan bli et driftsmiddel være oppfylt, herunder tekniske, kommersielle og økonomiske forutsetninger for å fullføre prosjektet.
  • Det er sannsynlighetsovervekt for at den økonomiske levetiden for driftsmidlet vil være minst tre år.

Se Skatte-ABC 2022/23 pkt F-28.2.

Oversikt over reglene for egne FoU-prosjekter

De nye reglene kan sammenstilles slik:

 

Regnskap

Skatt

Egen forskning Tillates ikke balanseført Kreves balanseført dersom betingelser oppfylt og varig verdi (minst tre år) –
sktl § 6-25
Egen utvikling Tillates balanseført (prinsippvalg) Kreves balanseført dersom betingelser oppfylt og varig verdi (minst tre år) – sktl § 6-25
Avskrivningsmåte Lineær avskrivning anbefales Lineær avskrivning – sktl § 14-50
Avskrivningsperiode Max 10 år Over den økonomiske levetiden
Omfang av balanseføring hvis vilkårene er oppfylt Full tilvirkningskost
Variabel tilvirkningskost kan velges (små foretak)
Alle kostnader som kan henføres til prosjektet, typisk lønn og andre personalkostnader samt forbrukte materialer og tjenester
Oppstart av balanseføring Fra det tidspunkt vilkårene er oppfylt – tidligere kostnads-førte beløp kan ikke balanseføres Fra det tidspunkt vilkårene er oppfylt – tidligere kostnadsførte beløp kan ikke balanseføres
Nedskrivning ved mindreverdi Ja Ja – sktl § 6-10 tredje ledd