Høring om ytterligere innskjerpinger i utflyttingsskattereglene

Foreslår endringer med virkning fra 20. mars 2024

Del

20. mars sendte Finansdepartementet ut på høring et forslag om en ny innskjerping av reglene om utflyttingsskatt for personer som eier aksjer og tilsvarende eiendeler. Endringene skal etter forslaget gjelde for utflyttinger og overføringer som skjer fra og med denne høringsdatoen (20. mars).

Finansdepartementet foreslår at utflyttingskatten må betales innen 12 år, og at det bare er verdiendringer som har oppstått mens eier har vært bosatt i Norge som skal skattlegges. Hvis skattyter flytter tilbake med aksjen innen 12 år, bortfaller eller tilbakebetales skatten. 

Videre foreslås det presisert i lovteksten at retten til utsettelse med betaling av utflyttingsskatten skal opphøre også ved skattyters død. 

Andre foreslåtte endringer og justeringer: 

  • Virkeområdet for utflyttingsskatten utvides, slik at aksjesparekonto og fondskonto omfattes. 
  • Det innføres en egen nedre grense på 100 000 kroner for å fastsette utflyttingsskatt på overføring av aksjer mv. med et gaveelement til noen bosatt utenfor Norge. 
  • Kravet om sikkerhetsstillelse gjøres betinget av at det er en konkret risiko for manglende oppgjør. 
  • Lovtekst-presisering om at realisasjon er blant de begivenheter som fører til at utflyttingsskatten må gjøres opp. 
  • Det gjøres unntak fra de generelle endringsfristene ved fastsetting av utflyttingsskatt. 
  • Reglene om beregning av utflyttingsskatt endres. Ved innflytting til Norge skal det fastsettes inngangsverdi på aksjer mv. som skattyter eier på innflyttingstidspunktet. Det er markedsverdien på innflyttingstidspunktet som skal legges til grunn. Denne inngangsverdien skal kun ha virkning for eventuell senere utflyttingsskatt, og ikke for beregning av gevinst eller tap ved realisasjon av aksjene mv. i Norge. 

Departementet har satt en kort høringsfrist på kun to måneder, så fristen for å sende inn høringssvar er allerede 21. mai 2024. 

Finansdepartementets pressemelding 20. mars 2024