Hurdalsplattformen – Ap og Sps regjeringserklæring

Ap/Sps nye regjeringsplattform (Hurdalsplattformen) løfter frem forenklinger og rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter som en satsning. Samtidig varsles økt skattetrykk på formue og høyere inntekter, mens inntektsskatten skal reduseres for de med inntekter under 750 000 kroner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For formuesskatten konkretiseres det at personer med høye formuer skal betale mer i skatt. På den annen side skal bunnfradraget økes. For aksjer og næringseiendom m.m. varles det, ikke uventet, skjerpet beskatning ved at verdsettelsesrabatten ønskes redusert til 20 pst. Det står i kontrast til sittende regjering som i Statsbudsjettet har foreslått en økning fra 45 til 50 pst. Her ligger det med andre ord an til en endring når den nye regjeringen legger frem sitt tilleggsbudsjett senere i høst. Det endelige utfallet vil avgjøres i Stortinget, men det er vel grunn til å tro at Ap/Sp får tilstrekkelig med støttestemmer her.

Vi finner imidlertid ingen erklæring om å gjeninnføre arveavgiften.

Derimot fremgår det at fagforeningsfradraget skal dobles og pendlerfradraget økes.

Det varsles også merverdiavgiftsplikt på beløp over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler. Om det kommer som forslag allerede i tilleggsbudsjettet vet vi ikke. Her mener vi imidlertid det er en del praktiske implikasjoner og avklaringer som bør vurderes og tas stilling til først, før det eventuelt blir gjennomført.

Forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk

Som målsetning overfor næringslivet legges det videre vekt på å føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk, der selskapsskatten holdes på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden. Skatte- og avgiftspolitikken skal stimulere til arbeid og fremme investeringer i klimavennlig teknologi og industri, og rammevilkårene skal være stabile og konkurransedyktige. Den nye regjeringen varsler også skjerpet kamp mot skatteunndragelser, og vil utrede omfanget av tilpasninger til aksjonærmodellen og fritaksmodellen samt tiltak som må til for å unngå utilsiktede tilpasninger.

Forenklingsambisjoner

Det er positivt å lese at den nye regjeringen har forenkling på agendaen. «Det skal være enklest mulig for bedrifter å forholde seg til det offentlige, enten det gjelder rapporteringskrav, regelverk eller virkemiddelapparatet», står det i plattformen.  

Det konkrete målet er å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Dette tilsvarer anmodningsvedtaket som ble gitt av Stortinget før sommeren. Ny tilføyelse er imidlertid at det ved nye reguleringer som hovedregel skal vurderes om små selskaper kan få spesielle tilpasninger eller unntak. Dette kan være et tveegget sverd, ved at ulike regler også kan medføre forvanskning. Det vil bli en avveining.

Les Regnskap Norges kommentarer til forenklingsambisjonene her.

Videre vil Regjeringen samordne offentlige tilsyn og rapportering. Det ønsker vi velkomment, her er det mye å hente mener vi.

Blant andre punkter som regjeringen vil gjennomføre, nevnes:

  • Gjennomgå det norske lovverket grundig med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon og digitalisering.
  • Opprette et eget program for å forenkle og gjøre tilgjengelig virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter som søker støtte.
  • Evaluere virkemiddelapparatet for å sikre at vekstbedrifter har tilgang på kapital i en tidlig fase.
  • Utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendig næringsdrivende.
  • Avklare nødvendige reguleringer for nye næringer på et tidlig tidspunkt.
  • Redusere behandlingstiden for offentlige tillatelser til næringslivet.

80 sider med erklæringer

Hurdalsplattformen er et fyldig dokument med regjeringserklæringer innenfor et bredt områdefelt. Oppsummeringen ovenfor er bare et lite utsnitt. For de som ønsker å fordype seg i retningen på øvrige områder, kan lese hele plattformen her.