Husk å søke SkatteFUNN innen 1. september

Inntil 19 prosent av forsknings- og utviklingskostnadene i godkjente prosjekter kan fradragsføres direkte i skatten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv (SkatteFUNN) er en rettighetsbasert skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

Mulighetene for å oppnå skattefradrag er større enn de fleste antagelig er oppmerksomme på. SkatteFUNN kan bidra med finansiering når:

  • Foretaket skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • Foretaket har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • Bedriften har nytte av resultatet

19 % skattefradrag

Bedriftene kan oppnå 19 prosent skattefradrag for kostnader til FoU-arbeid, dersom prosjektet blir godkjent av Norges Forskningsråd. Bedrifter som i året har skattemessig underskudd får støtten utbetalt gjennom skatteoppgjøret.

Skattefradraget beregnes på grunnlag av FoU-kostnader opptil kroner 25 millioner per inntektsår.

Kostnader som i et inntektsår ikke gir fradragsrett på grunn av maksimalgrensen, kan ikke overføres til grunnlaget for fradrag et annet inntektsår. Begrensningen på kr 25 millioner utgjør det samlede taket på kostnader til både egenutført og innkjøpt FoU. Beløpsbegrensningen gjelder videre både på prosjektnivå og på skattyternivå.

Garantifristen 1. september

SkatteFUNN behandler søknader kontinuerlig gjennom hele året, men oppgjøret følger inntektsåret.

Kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet inngår i grunnlaget for fradrag så lenge de er pådratt i det samme inntektsår godkjennelsen ble gitt, jf. FSFIN § 16-40-6 (2).

Alle søknader som Forskningsrådet har mottatt innen 1. september (garantifristen) er garantert å bli ferdigbehandlet samme år. Ved godkjenning vil bedriften kunne benytte årets påløpte kostnader i grunnlaget for skattefradrag.

Godkjenningen fra Forskningsrådet kan gjelde flere inntektsår, normalt inntil tre år.

Kvalifiserte prosjekter

For å kunne søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge. Også utenlandske foretak med skattepliktig virksomhet i Norge omfattes av ordningen forutsatt at FoU-kostnadene er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt i denne virksomheten.

Prosjekter som skal kvalifisere til SkatteFUNN må være målrettet og avgrenset, og handle om å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, informasjon eller erfaring som kan gi nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Den hyppigste grunnen til avslag på godkjenningssøknader er at søknadsinnsender ikke tydelig nok får frem hvilken ny kunnskap eller ferdighet prosjektet tar sikte på å fremskaffe.

Det mest sentrale punktet i søknaden er å forklare godt hvilke kunnskapshull som skal tettes, eller hva den nye kunnskapen eller ferdigheten det søkes etter består i. Dernest må det forklares tydelig nok hvordan den nye innsikten vil være til nytte for bedriften.

Unntaket for foretak i økonomiske vanskeligheter

SkatteFUNN-ordningen utgjør statsstøtte, men ordningen er meldt inn til ESA under det alminnelige gruppeunntaket i EU-forordning nr. 651/2014 (Gruppeunntaksforordningen). Gruppeunntaksforordningen oppstiller imidlertid et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter».

Som foretak i økonomiske vanskeligheter regnes blant annet:

  • foretak som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen (aksjekapital + overkurs) som følge av akkumulerte tap. Foretak med deltakerfastsetting rammes dersom mer enn halvparten av kapitalen som er oppført i selskapets regnskap har forsvunnet som følge av akkumulerte tap. Et viktig unntak fra det ovenstående gjelder for SMB-foretak som har eksistert i mindre enn tre år regnet fra foretaksregistrereringen av bedriften (eller konsernet).
  • foretak som er insolvente etter konkursrettslige regler

Vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter gjøres på tidspunktet for Forskningsrådets godkjennelse av Skattefunn-søknaden. Grunnlaget for vurderingen er det regnskap, eller næringsoppgave for bedrifter uten regnskapsplikt, som sist er avlagt forut for Forskningsråds godkjennelse. Det er adgang til å fremlegge mellombalanse der balansedato er mellom sist avlagte regnskap og før Norges Forskningsråds godkjenning av søknad.

For selskap som inngår i konsern skal vurderingen foretas på konsernnivå, basert på konsernregnskapet. Et foretak anses å inngå i et konsern dersom det i sist avlagte regnskap var konsolidert linje for linje inn i et konsernregnskap.

Maksimal timesats for egenutført FoU og innkjøpt FoU fra nærstående

For egenutført FoU gjelder en timesats per ansatt på 700 kroner.

SkatteFUNN-foretak kan føre maksimalt 1850 timer per ansatt per år. Timesatsen for egne ansatte er begrenset til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Med et øvre tak på timesatsen på 700 kroner er dermed maksimal kostnadsføring per ansatt per år kr 1 295 000.

Også ved kjøp av FoU gjelder en maksimal timesats på 700 kroner dersom FoU-en er innkjøpt fra nærstående. Definisjonen av nærstående fremgår av skatteforskriften FSFIN § 16-40-3.

Dokumentasjonsplikten overfor skattemyndighetene

Ved krav om SkatteFUNN-fradrag skal revisors bekreftelse(r) vedlegges skattemeldingen.

Revisor attesterer SkatteFUNN-kostnadene direkte i SkatteFUNN-skjema RF-1053. Kravet om revisorattestasjon gjelder uavhengig av om bedriften har revisjonsplikt eller ikke.

Kostnadene må kunne dokumenteres med et prosjektregnskap. Det må kunne fremlegges timelister for FoU-personale som viser, fordelt pr. dag, navn på egen FoU-person (prosjektleder, vitenskapelig og teknisk personell), antall timer, samt hvilke delmål som er bearbeidet. Prosjektregnskapet skal på oppfordring fremlegges for skattemyndighetene.

Ved krav om fradrag for FoU-tjenester kjøpt fra nærstående for over 100 000 kroner eks. mva., må virksomheten som dokumentasjon for kostnadene vedlegge underleverandørers prosjektregnskap og grunnlagsdokumentasjon ved faktura.

Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte, må det fremgå av revisorbekreftet dokument at summen av den offentlige støtten til prosjektet ikke overstiger høyeste tillatte samlet støtte i henhold til reglene i FSFIN.

Veileder til søknadsprosessen

Regnskapsfører kan bistå kundene med å utarbeide SkatteFUNN-søknader.

SkatteFUNN-avdelingen hos Forskningsrådet kan gi ytterligere opplysninger dersom du har spørsmål:

Veiledningstelefon: 22 03 75 00

Support-epost: skattefunn@forskningsradet.no

www.skattefunn.no

Kapittelet «Forsknings- og utviklingskostnader - SkatteFUNN» i Skatte-ABC gir også god veiledning i regelverket.