Innfører regler om skattlegging av multinasjonale konsern

Omforente regler om global minimumsbeskatning skal begrense flytting av overskudd og sikre at store konserner betaler minst 15 prosent skatt.

Del
Hvem rammes av de ny reglene og når trer de i kraft? Foto: Adobe Stock

Regjeringen har den 24.11.2023 i Prop. 29 LS (2023–2024) fremmet forslag for Stortinget til lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven). Formålet er å beskytte skattegrunnlaget mot overskuddsflytting og motvirke skadelig skattekonkurranse mellom land.

Lovforslaget innebærer at reglene om global minimumsbeskatning under pilar 2 innføres i norsk rett.

Hvem rammes av reglene?

Det er de store konsernene som vil påvirkes av de nye reglene: Suppleringsskatten skal beregnes for konsern som i minst to av de fire foregående regnskapsårene har en årlig samlet inntekt på minst 750 millioner euro. For vurderingen av beløpsgrensen legges det øverste morselskapets konsernregnskap til grunn.

Når slike konsern har selskap eller fast driftssted i en jurisdiksjon med en lavere skattesats enn 15 prosent, skal suppleringsskatt beregnes. Suppleringsskatten fastsettes da for å sikre at slike konsern blir skattlagt med en effektiv skattesats på minst 15 prosent i alle land hvor de er etablert.

Når trer reglene i kraft?

Suppleringsskatteloven foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024, og slik at loven får virkning for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2023. Virkningstidspunktet sammenfaller med tidsplanen hos en rekke av de øvrige (over 140) landene i OECD-samarbeidet som skal innføre regelverket.

Regjeringens pressemelding 24.11.2023