Kalkulasjonsfaktoren for inntektsåret 2023 endelig kunngjort

Flere viktige presiseringer og avgrensninger følger av den tilhørende veiledningen.

Del

Kalkulasjonsfaktoren benyttes til å beregne formuesverdi av næringseiendom. Jo høyere kalkulasjonsfaktoren er, jo lavere blir næringseiendommens formuesverdi.

På Skatteetatens nettsider opplyses det at faktoren kunngjøres «i januar i året etter inntektsåret». På henvendelse fra Regnskap Norge den 30. januar 2024 har Skattedirektoratet opplyst at årets sene kunngjøring skyldes at det allerede for inntektsåret 2023 har vært nødvendig å fastsette to kalkulasjonsfaktorer – en med det nye påslaget, og en uten det nye påslaget. I tillegg var det nødvendig å utarbeide nærmere veiledning om bruken av de to ulike kalkulasjonsfaktorene. Kunngjøringen av selve faktoren ble derfor utsatt frem til veiledningen var klar.

Kalkulasjonsfaktoren for inntektsåret 2023

Kalkulasjonsfaktoren for inntektsåret 2023 er beregnet til 0,085.

Unntak: Kalkulasjonsfaktoren er 0,095 for næringseiendom eid av ikke-børsnotert selskap og som ligger i andre kommuner enn Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

For øvrige skattytere med næringseiendom utenfor storbykommunene vil påslaget på ett prosentpoeng først gjelde fra og med inntektsåret 2024.

Som det fremgår av unntaket er det kommunegrensene som vil avgjøre om næringseiendommen anses beliggende innenfor eller utenfor de fire storbyene, jf. også FSFIN § 4-10-5.

Presiseringer i veiledningen

For de ikke-børsnoterte selskapene inneholder veiledningen nærmere presiseringer av hva som gjelder i følgende typetilfeller:

  • Selskap som bruker beregnet utleieverdi og har næringseiendom utenfor storbykommunene
  • Selskap som bruker dokumentert markedsverdi/forenklet beregning av formuesverdi og har næringseiendom utenfor storbykommunene
  • Selskap som bruker beregnet utleieverdi, har næringseiendom utenfor storbykommunene og med særskilt verdsettelsestidspunkt for aksjer i 2023

Selskap som bruker beregnet utleieverdi

Skatteetaten opplyser at selskapet i skattemeldingen for 2023 må endre beløpet som vises i kortet «sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi på næringseiendom på grunn av økt kalkulasjonsfaktor blir hensyntatt. Dette danner grunnlag for samlet verdi av aksjene.

Aksjonærene får da riktige formuesverdier på aksjene forhåndsutfylt i sine skattemeldinger for 2024.

Selskap som bruker dokumentert markedsverdi/forenklet beregning av formuesverdi

Selskapet er ikke omfattet av ordningen med forhøyet kalkulasjonsfaktor for næringseiendom og skal ikke foreta seg noe. Aksjeformuen vil bli forhåndsutfylt med riktige verdier i aksjonærens skattemelding for inntektsåret 2024.

Aksjer med «særskilt verdsettelsestidspunkt» - Selskap med kapitalendringer mv. i 2023

Slik regelendringene ble foreslått i Statsbudsjettet 2024 har det blitt spekulert i om personlige aksjonærer, ved eventuelle kapitalendringer mv. i selskapet i 2023, ville få effekten i form av lavere formuesverdier allerede i årets skattemelding. I veiledningen er det imidlertid presisert at dette ikke er hensikten. Denne effekten må derfor må korrigeres ut i de personlige aksjonærenes skattemeldinger. Korrigeringen vil da skje basert på informasjon som aksjonærene mottar fra selskapet om alternativ sum formue. Skatteetaten opplyser følgende:

«Dette vil blant annet gjelde selskap som har kapitalendring med inn- eller utbetaling og nystiftede selskap. Selskapet må i skattemelding for 2023 endre beløpet som vises i kortet «sum formue» slik at reduksjon av formuesverdi på næringseiendom på grunn av økt kalkulasjonsfaktor blir hensyntatt. 

Aksjonærene i slike selskap vil ikke få forhåndsutfylt aksjeformuen på disse aksjene i skattemeldingen sin. De får i stedet tilsendt en korrigert aksjeoppgave etter at selskapet har levert sin skattemelding. Aksjeoppgaven tar utgangspunkt i formuesverdi fastsatt i selskapet for inntektsåret 2023, som skal inneholde næringseiendom med forhøyet kalkulasjonsfaktor.

Siden reglene om forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom først skal ha virkning fra 2024 for aksjonærene, vil verdien av aksjeformuen i aksjeoppgaven gi for lav formuesverdi til bruk i aksjonærenes skattemelding for inntektsåret 2023.

Selskapet må derfor i tillegg beregne en alternativ sum formue uten forhøyet kalkulasjonsfaktor på næringseiendom. Så må selskapet beregne ny verdi per aksje og informere aksjonærene slik at de bruker denne verdien i skattemelding for inntektsåret 2023. Selskapet skal ikke rapportere dette til Skatteetaten.»