Regelendringer fra 1. juli 2023

Her er en oversikt over noen viktige endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2023 på Finansdepartementets ansvarsområde

Del

Finansdepartementets publiserte oversikt inneholder følgende punkter: 

Forsinkelsesrente fra 1. juli 2023 

 • Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2023. Rentesatsen skal være 11,75 prosent per år. Reglene svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.
 • (For første halvår 2023 er forsinkelsesrenten 10,75 prosent)
 • Videre har Finansdepartementet fastsatt en kompensasjon for inndrivelseskostnader (standardkompensasjon). Satsen for standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er fastsatt til 460 kroner.
 • Forskrift  om forsinkelsesrente m.m. er fastsatt med virkning fra 1. juli 2023.
 • Nærmere om forsinkelsesrenten

Skatt 

Verdsettelsesrabatt for akvakulturtillatelser i formuesskatten 

 • Med virkning fra og med inntektsåret 2023 er det innført en verdsettelsesrabatt i formuesskatten for akvakulturtillatelser på 75 prosent. Det innebærer at akvakulturtillatelser nå skal verdsettes til 25 prosent av omsetningsverdien.
 • Rabatten vil gjelde for akvakulturtillatelser som eies av ikke-børsnoterte aksjeselskaper, samt tillatelser som eies av personlige skattytere gjennom enkeltpersonforetak og av selskaper med deltakerfastsetting.
 • Selskapets fradragsberettigede gjeld ved beregning av nettoformuen skal reduseres forholdsmessig tilsvarende rabatten.
 • Endringen trådte i kraft 16. juni 2023.

Avgift 

Avgift på produksjon av fisk 

 • Fra 1. juli 2023 endres satsen fra 0,56 kr. per kg til 0,90 kr. per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. 

Endring av produktavgiften for fiskerinæringen 

 • Produktavgiften blir beregnet på bakgrunn av prognoser på blant annet førstehåndsverdien av fisket i 2023. Det legges til grunn at denne er høyere i 2023 enn tidligere regnet med. Derfor settes satsen for 2023 ned fra 2,0 prosent i første halvår til 1,9 prosent i andre halvår. 

Finansmarkedene mv. 

Ny lov om låneformidling og tilhørende forskrifter 

 • Ny lov om låneformidling, forskrift om låneformidling og relaterte endringer i finansforetaksforskriften mv. trer i kraft 1. juli 2023. Låneformidlingsloven er basert på forslag i Prop. 2 L (2022-2023). Den nye loven gjennomfører de offentligrettslige delene av boliglånsdirektivet i norsk rett. Loven stiller krav til de som formidler kreditt og vil bedre forbrukerbeskyttelsen. Forskriftene er utformet med overgangsregler. Foretak som allerede driver virksomhet som krever tillatelse eller registrering etter loven, må oppfylle lovens krav innen 12 måneder etter lovens ikrafttredelse. 

Krav til utlånspraksis for lån med annet pant enn bolig 

 • Utlånsforskriften ble med virkning fra 1. januar utvidet ved at lån med annet pant enn bolig, som bil- og båtlån, omfattes av kravene til gjeldsgrad og betjeningsevne. Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent. Finansforetakene må fra 1. juli 2023 ha tilpasset sin utlånspraksis til forskriftskravene. 

Endring i finansforetaksforskriften, AIF-forskriften, verdipapirfondforskriften og verdipapirforskriften (retningslinjer for aktivt eierskap mv.) 

 • Forskriftsendringene utfyller endringer i finansforetaksloven, AIF-loven, verdipapirfondloven og verdipapirhandelloven gjort ved lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.). 

Forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 

 • Forskriften gir regler om formidleres plikt til å bidra til identifisering av aksjeeiere, formidling av informasjon, tilrettelegging for utøvelse av aksjeeierrettigheter, adgangen til å ta gebyrer og forholdet til taushetsplikt. Forskriften må sees i sammenheng med lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) og er en del av gjennomføringen av andre aksjonærrettighetsdirektiv.