Regjeringens budsjettforlik med SV lagt frem

Opphever femårsregelen i utflyttingsskatten med umiddelbart virkningstidspunkt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I budsjettforliket har SV og regjeringen blitt enige om blant annet følgende:

Endringer i utflyttingsskatteregelen i sktl. § 10-70:

 • 5-årsregelen i skatteloven § 10-70 niende ledd bokstav c oppheves.
  • Bestemmelsen har gått ut på at utflyttingskatten til Norge for fysiske personer som har bosatt seg i utlandet, bortfaller dersom skattyteren ikke har realisert aksjen eller andelen innen fem år etter utflyttingen.
 • Exitskattereglene utvides til å gjelde for overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Utvidelsen av personkretsen skjer ved endring av skatteloven § 10-70 første ledd siste setning.
  • Etter dagens regel gjelder reglene bare ved skattyters egen utflytting eller ved skattyters overføring av aksjer til ektefelle bosatt i utlandet. Med endringen omfattes også overføringer til personer som skattyter er i slekt eller svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel eller tante, når mottaker er skattemessig bosatt i annen stat.
 • Endringene skal skje med virkning for overføringer og utflyttinger fra og med 29. november 2022.
 • Det følger av budsjettforliket at reglene skal utredes. Den uttalte hensikten med endret regel er å sikre at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges i Norge.

Andre skatteendringer:

 • Økte bunnfradrag i inntektsskatten
 • Reduserte innslagspunkt i trinnskatten
 • Redusert skattefradragssats i BSU fra 20 til 10 prosent
 • Økning i formuesverdsettelsen av sekundærbolig fra 95 til 100 prosent
 • Økning i formuesverdsettelsen av primærbolig fra 50 til 75 prosent for boligverdien som overstiger 10 millioner kroner.

Avgiftsendringer:

 • Økt nedre grense for trygdeavgift, økt nedre grense (frikort)
 • Øke flypassasjeravgiften for reiser utenfor EØS
 • Øke CO2-komponent varebil med 12 %
 • Øke omsetningskrav for ikke-veigående til 10 % i 2023
 • Avvikling av grunnavgiften
 • CO2-avgift - Innføre ny sats for kvotepliktig bruk av mineralolje
 • Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87 til 82 gram
 • 5 % økt CO2-avgift på sokkelen