Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning

I høringssvaret fremhever vi forutsigbarhet, stabilitet og konkurranseevne mot utlandet som viktige premisser.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skatteutvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget skulle vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv, samt hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave. Utvalget ble videreført av Støre-regjeringen med et justert mandat. Det skulle vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle og endringer som kan gi bedre geografisk fordeling. Utredningen NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem ble overlevert 19. desember 2022, med høringsfrist som utløp 15. april 2023.

Regnskap Norge understreker i sitt høringssvar skatte- og avgiftssystemets betydning for landets 630 000 små og mellomstore virksomheter, som utgjør 99 % av næringslivet. For næringslivet er forutsigbarhet, stabilitet og konkurranseevne mot utlandet viktig. Større endringer av dagens system bør derfor vedtas av et bredest mulig stortingsflertall.

Videre minner vi om at det ikke er skatt som skaper velferd, men inntektene som genererer skattene. For å motivere og stimulere norsk næringsliv må det samlede skattetrykket ligge på et nivå som ikke er for høyt.

Vi kommenterer videre særskilt på forslag i utredningen som innebærer økte administrative byrder og kompliserer etterlevelsen av skatteregelverket.

Endelig går vi inn på enkelthetene i utvalgets konkrete vurderinger og forslag.

Regnskap Norges høringssvar er inndelt i følgende punkter:

 • Betydningen av et forutsigbart skattesystem
 • Det samlede skattetrykket
 • Administrative byrder
 • Formuesskatt og arveskatt
 • Selskapsskatt – Fritaksmetoden
 • Skatt på eierinntekter og aksjonærmodellen
 • Skatt på eierinntekter – Skjermingsfradraget
 • Tilbakebetaling av innbetalt kapital
 • Utflyttingsskatt for personer – Exitskatt
 • Privat konsum i selskap – «Monsterskatten»
 • Avskrivninger
 • Skatt på arbeidsinntekt, trygd og pensjon / Boligskatt
 • Merverdiavgift
 • Grunnrenteskatter på havbruk, landbasert vindkraft, mv.
 • Virkemidler for å fremme en mer sirkulær økonomi

Les høringssvaret