Skatte- og avgiftsforslagene i Revidert statsbudsjett

Grunnrenteskatten på vindkraft utsettes.

Del

Forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft ble sendt på høring 16. desember 2022, med frist 15. mars 2023. I høringsnotatet ble det i utgangspunktet lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. I lys av blant annet høringsinnspillene, tar regjeringen nå sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning først fra inntektsåret 2024.

Økning i kostsatsene for pendlere og langtransportsjåfører

For pendlere som bor på brakke, pensjonat eller hybel uten kokemulighet økes satsen for fradrag og skattefri dekning fra 177 kroner til 250 kroner pr døgn.

Langtransportsjåfører har ved fravær fra hjemmet i 24 timer en kostsats på 300 kroner per døgn. Denne satsen foreslås økt til 350 kroner.

Satsendringene får virkning fra 1. september 2023. Dette er gjort for at arbeidsgivere ikke skal måtte korrigere tidligere a-meldinger for å sikre riktig skattetrekk og arbeidsgiveravgift etter de nye satsene. Det er viktig at slike endringer midt i året ikke blir for kompliserte.

Skattelette for pensjonister

Det vedtatte budsjettet innebar at de som har pensjon under om lag 240 500 kroner ikke betaler inntektsskatt, om de ikke har andre inntekter. Forslaget fra regjeringen innebærer at denne grensa øker til omtrent 250 350 kroner. I tillegg får pensjonister med pensjon opptil omtrent 373 650 kroner lavere skatt, der letten for de med lavest pensjon blir omtrent 4 500 kroner. Ingen pensjonister får høyere skatt av forslaget.

Redusert sats for produktavgift i fiskerinæringen

Satsen for produktavgiften reduseres fra 2,0% til 1,9% fra 1. juli 2023.

Midlertidig forskrift om prioritet for skatte- og avgiftskrav ved rekonstruksjon forlenges

I forbindelse med at midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid 19 (rekonstruksjonsloven) er foreslått forlenget fram til 1. juli 2025, foreslår nå regjeringen en tilsvarende forlengelse av forskrift av 11. mai 2020 nr. 974 om midlertidig unntak fra prioritetsreglene under rekonstruksjon. Denne forskriften innebærer at offentlige krav som ellers ville hatt prioritet ved en konkurs i henhold til dekningsloven § 9-4 ikke skal gjelde ved rekonstruksjon etter rekonstruksjonsloven.

Merverdiavgift for elektroniske aviser

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å lempe på kravet til innhold av tekst og stillbilder for at en avis kan omsettes uten merverdiavgift. Forslaget innebærer at abonnement på nettaviser kan om settes fritatt for merverdiavgift, selv om avisen inneholder levende lyd og bilder.

Bakgrunnen for forslaget er at fritaket for elektroniske nyhetstjenester ble avviklet over statsbudsjettet. Konsekvensen av det er at elektroniske nyhetstjenester, eksempelvis nyhetskanaler, i dag er merverdiavgiftspliktige. Ved å utvide fritaket for elektroniske aviser, kan disse omsettes fritatt for merverdiavgift selv om de inneholder lyd og video.

VOEC-ordningen

Regjeringen varsler at det midlertidige deklareringsunntaket for varer med verdi under 350 kroner avvikles fra og med 1. januar 2024.

Prop. 117 LS (2022–2023) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga m.m. og forskotteringsloven (behovsprøving av bidragsforskott)